ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nimble

N IH1 M B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nimble-, *nimble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nimble(adj) ว่องไว, See also: คล่องแคล่ว
nimbleness(adj) ความว่องไว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nimble(นิม'เบิล) adj. ว่องไว,แคล่วคล่อง,เฉียบแหลม,ฉลาด., See also: nimbleness n. nimbly adv., Syn. lively

English-Thai: Nontri Dictionary
nimble(adj) ว่องไว,แคล่วคล่อง,เฉียบแหลม,ฉลาด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Alas, I am not as nimble as I once was. Nonsense.โธ่,ข้าไม่ได้ว่องไวเช่นเคย ไร้สาระน่า The Hunter's Heart (2011)
♪ You're the nimble tread of the feet of Fred Astaire ♪เธอคือดอกยางรองเท้าที่ว่องไวของเฟร็ดแอสแตร์ Heart (2012)
Is its variable processing as nimble as they say?มันเป็นโปรเซสเซอร์ที่ประมวลผลรวดเร็วอย่างที่เขาว่ากันไหม ? Trojan Horse (2013)
They develop nimble fingers from pleasing their mistresses.และคงไม่มีใครจัดการมัน ได้ดีอย่างคนอีตาลี Economics of Marine Biology (2013)
The nimble hero there already.ตอนนี้มีฮีโร่ที่คล่องตัวมาแล้ว Free to Play (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nimbleHe has a nimble mind.
nimbleI wish I could get back the tone and nimbleness I once had.
nimbleSquirrels are nimble in climbing trees.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคล่องแคล่ว[khwām khløngkhlaēo] (n) EN: deftness ; agility ; quickness ; nimbleness ; dexterity  FR: agilité [f] ; habileté [f]
ความว่องไว[khwām wongwai] (n) EN: quickness ; agility ; deftness ; nimbleness  FR: agilité [f] ; vivacité [f]
ประเปรียว[praprīo] (v) EN: be agile ; be slim ; be active ; be energetic ; be slender ; be nimble ; be dexterous  FR: avoir la pêche (fam.) ; avoir la frite (fam.)
ประเปรียว[praprīo] (adj) EN: slender ; streamlined ; lithe ; nimble ; dexterous ; active ; energetic  FR: allègre ; enjoué
ไวเหมือนกระรอก[wai meūoen krarøk] (xp) EN: be as nimble as a squirrel  FR: être agile comme un écureuil
ไวเหมือนลิง[wai meūoen ling] (xp) EN: be as nimble as a monkey  FR: être adroit comme un singe
ว่องไว[wǿngwai] (v) EN: be agile ; be quick ; be nimble
ว่องไว[wǿngwai] (adj) EN: swift ; brisk ; agile ; nimble  FR: agile ; rapide ; prompt

CMU English Pronouncing Dictionary
NIMBLE N IH1 M B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nimble (j) nˈɪmbl (n i1 m b l)
nimbler (j) nˈɪmblər (n i1 m b l @ r)
nimblest (j) nˈɪmblɪst (n i1 m b l i s t)
nimbleness (n) nˈɪmblnəs (n i1 m b l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敏捷[mǐn jié, ㄇㄧㄣˇ ㄐㄧㄝˊ, ] nimble; quick; shrewd, #15,916 [Add to Longdo]
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, ] nimble; walk on stilts [Add to Longdo]
灵泛[líng fàn, ㄌㄧㄥˊ ㄈㄢˋ, / ] nimble; agile [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
flink; behände; behende [alt] {adj} | flinker | am flinkstennimble | nimbler | nimblest [Add to Longdo]
wendig {adj} | wendiger | am wendigstennimble | more nimble | most nimble [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すばしこい;すばしっこい[subashikoi ; subashikkoi] (adj-i) nimble; smart; quick [Add to Longdo]
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P) [Add to Longdo]
快足[かいそく, kaisoku] (n,adj-no) quick of foot; fast; nimble-footed [Add to Longdo]
機動[きどう, kidou] (n) (1) maneuver (usu. of military force); manoeuvre; (adj-f) (2) (See 機動隊) mobile; nimble; agile; quick to respond; (P) [Add to Longdo]
機動的[きどうてき, kidouteki] (adj-na) agile, flexible (e.g. of corporate management); nimble; quick to respond [Add to Longdo]
軽快[けいかい, keikai] (adj-na) (1) casual (e.g. dress); light; nimble; jaunty; rhythmical (e.g. melody); (n,vs) (2) taking a turn for the better; receding of symptoms; (P) [Add to Longdo]
軽捷[けいしょう, keishou] (adj-na,n) nimble [Add to Longdo]
手早い(P);手ばやい[てばやい, tebayai] (adj-i) nimble; quick; agile; (P) [Add to Longdo]
捷い;敏捷い[はしっこい;はしこい, hashikkoi ; hashikoi] (adj-i) (1) (uk) smart; clever; (2) agile; nimble; quick [Add to Longdo]
身軽[みがる, migaru] (adj-na,n) light; agile; nimble; casual; carefree; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nimble
   adj 1: moving quickly and lightly; "sleek and agile as a
       gymnast"; "as nimble as a deer"; "nimble fingers"; "quick
       of foot"; "the old dog was so spry it was halfway up the
       stairs before we could stop it" [syn: {agile}, {nimble},
       {quick}, {spry}]
   2: mentally quick; "an agile mind"; "nimble wits" [syn: {agile},
     {nimble}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top