ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

newt

N UW1 T   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -newt-, *newt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
newt[N] สัตวประเภทจิ้งจกซึ่งอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ, See also: ตัวนิวท์, Syn. triton
newt[SL] คนทึ่ม, See also: คนโง่, เจ้าโง่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
newt(นิวทฺ) n. ตัวซาลามานเดอร์ ที่มีสีสัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Newton-Raphson methodวิธีนิวตัน-ราฟสัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
newtonนิวตัน, หน่วยของแรง  ใช้สัญลักษณ์ N  แรง 1 นิวตัน คือแรงที่ทำให้วัตถุมวล 1 กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 1 เมตร / วินาที2 ในทิศของแรงนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Newton's laws of motionกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน, กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎที่ว่าด้วยการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเป็นพื้นฐานของวิชากลศาสตร์มี 3 ข้อ คือ กฎข้อ 1 วัตถุจะรักษาสภาพอยู่นิ่งหรือสภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวตรง  นอกจากจะมีแรงลัพธ์ซึ่งมีค่าไม่เป็นศูนย์มากระทำ(กฎนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากฎความเฉื [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Newton-Raphson methodวิธีนิวตัน-ราฟสัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
newtype (slang ) เป็นชื่อเรียกคนที่มีสัมผัสพิเศษ (สัมผัสที่ 6 อะไรเงี่ย) หรือจะเรียกว่ามีพรสวรรค์ก็ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกมีสติปัญญาสูงกว่าคนทั่วไป แต่ติดนิสัยงี่เง่ามาด้วย เป็นศัพท์ที่มาจากการ์ตูนเรื่องกันดั้ม ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Green newt saliva.""น้ำลายของซาลาแมนเดอร์เขียว" Hocus Pocus (1993)
But to use this thing, which we call the transit we have to be able to clearly view the summits of Newton Beacon and Whitchurch Hill.แต่การใช้ เจ้าสิ่งนี้ที่เราเรียกว่า เครื่องผ่าน ต้องเห็นข้อสรุปการวัด ของนิวตั้น เบค่อน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
We've made measurements with those 2 hills and we already know the height of Newton Beacon and Whitchurch Hill.คือ เราจะทำ... จะทำการวัดเทียบกับ2 เนินนั่น เรารู้ความสูงของเนิน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
? Take this, then A roasted newtงั้นเอานี่ไป กิ้งก่าย่าง Spirited Away (2001)
The Old North Church in Boston, where Thomas Newton hung a lantern in the steeple, to signal Paul Revere that the British were coming.โบสถ์โอลนอท ใน บอสตัน, ที่ โทมัส นิวตัน แขวนตะเกียงไว้ที่ยอดหลังคา, เป็นสัญญาณบอก พอล ริเวอร์ ว่าพวกอังกฤษกำลังมา. National Treasure (2004)
Like Huey Newton, Bobby Seale, Eldridge Cleaver, Fred Hampton.อย่าง ฮิวอี้ นิวตัน, บ็อบบี่ ซีล เอลดริจ คลีเวอร์, เฟรด แฮมตัน Crash (2004)
Sir Isaac Newton, da Vinci himself.ที่ มีผู้นำอย่าง เซอร์ ไอแซก นิวตัน และตัว ดาวินชี่ เอง The Da Vinci Code (2006)
The knight we're looking for is Sir Isaac Newton.อัศวิน ที่เราตามหาอยู่คือ เซอร์ ไอแซก นิวตัน The Da Vinci Code (2006)
Sir Isaac Newton's funeral was presided over..ประธานในพิธีศพของ เซอร์ ไอแซก นิวตัน The Da Vinci Code (2006)
Yes. Isaac Newton's tomb.ใช่ สุสานไอแซค นิวตัน The Da Vinci Code (2006)
The orb which fell from the heavens and inspired Newton's life's work.ลูกกลมที่ตกจากสวรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจแก่ผลงานนิวตัน The Da Vinci Code (2006)
Right. Good one. I'm a newt.ใช่ ดีทีเดียว ฉันคือสิ่งใหม่ นี่คือเพื่อนของฉัน ตัวน่ารำคาญ Ice Age: The Meltdown (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
newtThe boy wants to become a Newton.
newtHe is a Newton of our day.
newtPerry is mistaken in thinking that Emmet's theory was constructed without reference to Newtonian physics.
newtWe were taught that Newton discovered the law of gravity.
newtNewton saw an apple fall off a tree.
newtNewton established the law of gravity.
newtWe learned that Newton discovered the law of gravitation.
newtThis is centrifugal force, and Newton viewed it as as absolute motion.
newtOf course Darwin, like many of his contemporaries, wished to be seen as following the Newtonian method.
newtHe will be a Newton in the future.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอแซก นิวตัน = ไอแซค นิวตัน[n. prop.] (Aisaēk Niūtan) EN: Isaac Newton   FR: Isaac Newton
กฎการเย็นตัวของนิวตัน[n. exp.] (kot kān yen tūa khøng Niūtan) EN: Newton's Law of Cooling   FR: loi de refroidissement de Newton [f]
นิวตัน[n.] (niūtan) EN: newton (N)   FR: newton (N) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NEWT    N UW1 T
NEWTS    N UW1 T S
NEWT'S    N UW1 T S
NEWTON    N UW1 T AH0 N
NEWTOWN    N UW1 T AW2 N
NEWTON'S    N UW1 T AH0 N Z
NEWTOWNE    N UW1 T AW2 N
NEWTONIAN    N UW0 T OW1 N IY0 AH0 N
NEWTONCHIK    N UW1 T AA2 N CH IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
newt    (n) njˈuːt (n y uu1 t)
newts    (n) njˈuːts (n y uu1 t s)
Newtown    (n) njˈuːtoun (n y uu1 t ou n)
Newtonian    (n) njˈuːtˈounɪəʴn (n y uu1 t ou1 n i@ n)
Newtonians    (n) njˈuːtˈounɪəʴnz (n y uu1 t ou1 n i@ n z)
Newton Abbot    (n) njˌuːtn-ˈæbət (n y uu2 t n - a1 b @ t)
Newton Mearns    (n) njˌuːtn-mˈɪəʴnz (n y uu2 t n - m i@1 n z)
Newton Aycliffe    (n) njˌuːtn-ˈɛɪklɪf (n y uu2 t n - ei1 k l i f)
Newton-le-Willow    (n) njˌuːtn-lɪ-wˈɪlouz (n y uu2 t n - l i - w i1 l ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛顿[Niú dùn, ㄋㄧㄡˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Newton (name); Sir Isaac Newton (1642-1727), British mathematician and physicist, #22,585 [Add to Longdo]
牛顿力学[niú dùn lì xué, ㄋㄧㄡˊ ㄉㄨㄣˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Newtonian mechanics [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Newtonsches AxiomNewton's law [Add to Longdo]
Newton-Cotes-Formel {f} [math.]Newton-Cotes formula [Add to Longdo]
Newton-Verfahren {n} [math.]Newton's method [Add to Longdo]
Newtonsche GesetzeNewton's laws of motion [Add to Longdo]
Newtonraupenfänger {m} [ornith.]Reunion Greybird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニュートン[, nyu-ton] (n) (1) newton (N) (SI unit of force); (2) Newton (Sir Isaac); (P) [Add to Longdo]
ニュートン環[ニュートンかん, nyu-ton kan] (n) Newton's rings (interference pattern seen when a convex lens is placed on another surface) [Add to Longdo]
ニュートン式望遠鏡[ニュートンしきぼうえんきょう, nyu-ton shikibouenkyou] (n) Newtonian telescope (having a secondary mirror at 45 degrees, reflecting light into the eyepiece) [Add to Longdo]
ニュートン力学[ニュートンりきがく, nyu-ton rikigaku] (n) Newtonian mechanics [Add to Longdo]
プリンキピア[, purinkipia] (n) Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (physical science treatise by Sir Isaac Newton, 1687) (lat [Add to Longdo]
井守;蠑螈(oK)[いもり;イモリ, imori ; imori] (n) (uk) newt (esp. the Japanese fire belly newt, Cynops pyrrhogaster) [Add to Longdo]
作用反作用の法則[さようはんさようのほうそく, sayouhansayounohousoku] (n) (See 運動の法則) action-reaction law (Newton's third law of motion) [Add to Longdo]
鮫肌井守[さめはだいもり;サメハダイモリ, samehadaimori ; samehadaimori] (n) (uk) rough-skinned newt (Taricha granulosa) [Add to Longdo]
赤腹[あかはら, akahara] (n) (1) (uk) brown-headed thrush (Turdus chrysolaus); (2) (uk) (See 石斑魚) Japanese dace (Tribolodon hakonensis); (3) (uk) (col) (See 井守) Japanese fire belly newt (Cynops pyrrhogaster); (4) (col) (See 赤痢) dysentery [Add to Longdo]
日本井守[にほんいもり;ニホンイモリ, nihon'imori ; nihon'imori] (n) (uk) (See 井守) Japanese fire belly newt (Cynops pyrrhogaster) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 newt
   n 1: small usually bright-colored semiaquatic salamanders of
      North America and Europe and northern Asia [syn: {newt},
      {triton}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top