ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

newspaper

N UW1 Z P EY2 P ER0   
91 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -newspaper-, *newspaper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
newspaper[N] หนังสือพิมพ์, Syn. publication, press, tabloid
newspaper[N] กระดาษหนังสือพิมพ์
newspaperdom[N] วงการหนังสือพิมพ์
newspaperman[N] นักข่าวชาย, Syn. journalist, reporter
newspaperwoman[N] นักข่าวหญิง, Syn. journalist, reporter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
newspaper(นิวซ'เพเพอะ) n. หนังสือพิมพ์,กระดาษพิมพ์ หนังสือพิมพ์

English-Thai: Nontri Dictionary
newspaper(n) หนังสือพิมพ์
newspaperman(n) ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,นักหนังสือพิมพ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Newspaperหนังสือพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Newspaperหนังสือพิมพ์
<b>Newspaper</b>

Newspaper หรือ หนังสือพิมพ์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของหนังสือพิมพ์ หมายถึง สิ่งพิมพ์ข่าวและความเห็นเป็นต้นเสนอประชาชน ตามปรกติออกเป็นรายวัน [1]

หนังสือพิมพ์เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดการออกอย่างต่อเนื่อง มักในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ โดยส่วนใหญ่จะออกเป็นรายวัน ทั้งนี้แต่ละฉบับจะมีหมายเลขแสดงลำดับที่ของการออกในแต่ละช่วงปีที่ดำเนินการ คือ ปีที่ ฉบับที่/เล่ม วัน เดือน ปี ของหนังสือพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ปีที่ 62 ฉบับที่ 19386 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ขณะที่เนื้อหามุ่งไปที่การบอกและรายงานข่าวสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแบบวันต่อวัน จึงนับเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อติดตามเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมในลักษณะวันต่อวัน ทั้งข่าวในประเทศ ข่าวต่างประเทศ

ประวัติหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย

การผลิตหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 โดยหนังสือพิมพ์ฉบับแรก คือ บางกอกรีคอร์เดอร์ (The Bangkok Recorder) จัดพิมพ์โดย หมอบรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley, M.D.) มิชชันนารีชาวอเมริกัน พิมพ์ด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แต่มีอายุได้ไม่ถึง 2 ปี ก็ต้องปิดกิจการลง จากนั้นก็มีหนังสือพิมพ์ออกมาอีกหลายฉบับ และมีกำหนดการออกที่แตกต่างกัน ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงเป็นผู้จัดทำ หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ชื่อ ราชกิจจานุเบกษา เพื่อชี้แจงข่าวคลาดเคลื่อนที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของหมอบรัดเลย์ และเพื่อแจ้งข่าวการบริหารพระราชภารกิจทางการเมือง จนในสมัยรัชกาลที่ 5 เริ่มมีหนังสือพิมพ์ภาษาไทยฉบับแรกที่เผยแพร่สู่ประชาชน ชื่อ ดรุโณวาท และมีหนังสือพิมพ์ที่ยอดจำหน่ายสูงมาก คือ ข่าวราชการ จนกระทั่งต้องมีระบบจัดส่ง ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการไปรษณีย์ไทย ในยุคนี้วงการหนังสือพิมพ์ตื่นตัวมาก โดยมีการออกหนังสือพิมพ์ถึง 59 ชื่อ เรื่อยมาสมัยรัชกาลที่ 6 และ 7 กระทั่งสมัยรัชกาลที่ 8 หนังสือพิมพ์เริ่มถูกควบคุมโดยรัฐบาล และเมื่อปี พ.ศ. 2501 เกิดรัฐประหาร นำโดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หนังสือพิมพ์ตกไปอยู่ภายใต้การควบคุมของประกาศคณะปฏิวัติ [2]

โดยทั่วไปสามารถแบ่งประเภทของหนังสือพิมพ์ ได้เป็น 2 ประเภท คือ ประชานิยม และ เพ่งคุณภาพ หนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยม (Popular newspaper)มุ่งนำเสนอข่าวประเภทเร้าอารมณ์ เช่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวอุบัติเหตุ ข่าวในแวดวงสังคมและบันเทิง เป็นต้น ซึ่งคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ ขณะที่หนังสือพิมพ์ประเภทเพ่งคุณภาพ (Quality newspaper) มุ่งนำเสนอข่าวประเภทข่าวหนัก คือ เนื้อหาหนักแน่น เจาะลึก และบทความแสดงความคิดเห็น ที่ก่อให้เกิดมุมมองหลากหลาย ทางการเมือง และเศรษฐกิจ เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจและอยู่ในวงการที่เกี่ยวข้องนั้นๆ โดยเฉพาะ

ส่วนประกอบหลักของหนังสือพิมพ์ ได้แก่

พาดหัวข่าว มักใช้ตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่ สั้นกระชับ และดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน เป็นแหล่งที่ทำให้ผู้อ่านทราบว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นๆ มีข่าวใดที่สำคัญและน่าสนใจ

ภาพข่าว คือ ภาพที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ มีทั้งภาพถ่าย ภาพเขียน ภาพการ์ตูน เป็นต้น

คำบรรยายภาพข่าว

ความนำ คือ ข้อความซึ่งขยายความโดยเป็นส่วนที่ต่อจากพาดหัวข่าว และโยงไปยังเนื้อข่าว

เนื้อข่าว คือ รายละเอียดของเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ

บทความ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ บทบรรณาธิการ คอลัมน์ บทวิจารณ์

บทบรรณาธิการ (Editorials) ข้อเขียนที่เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เสมือนบทนำที่แสดงความคิดเห็นและจุดยืนของหนังสือพิมพ์

คอลัมน์ (Columns) มีทั้งที่เป็นคอลัมน์ประจำ และชั่วคราว รวมถึงที่เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้เขียนแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เป็นต้น

บทวิจารณ์ (Criticism) ข้อเขียนที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของบุคคลหรือสถาบัน โฆษณา การโฆษณาแสดงข้อมูลสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของหน่วยงานและบริษัทต่างๆ

ขนาด การจัดพิมพ์ และราคา

หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ที่จำหน่ายในท้องตลาด มีขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า Broad Sheet ซึ่งมีความกว้างยาวประมาณ 14 x 23 นิ้ว (A3) ไม่มีการเย็บเล่ม มีจำนวนหน้าประมาณ 30 หน้า ขณะที่การจัดพิมพ์นั้นกระดาษและเทคนิคที่ใช้ไม่สูงนัก และจำหน่ายในราคาถูก ประมาณ 10-20 บาท ทั้งนี้ในปัจจุบัน เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ ได้รับการพัฒนา จึงมีการพัฒนาหนังสือพิมพ์นอกจากหนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์ เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ซึ่งผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่ http://www.thairath.co.th หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ที่ http://www.dailynews.co.th และ หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ที่ http://www.bangkokpost.com เป็นต้น

รายชื่อหนังสือพิมพ์ไทย

Bangkok Post The Nation กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด คม ชัด ลึก ฐานเศรษฐกิจ เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า บ้านเมือง ประชาชาติธุรกิจ ผู้จัดการ โพสต์ทูเดย์ มติชน สยามธุรกิจ สยามรัฐ

แหล่งข้อมูล

[1] ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546. หน้า 1244.

[2] http://th.wikipedia.org/wiki/หนังสือพิมพ์ [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2554.

[3] มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชา 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ. นนทบุรี : สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Newspaper and periodical librariesห้องสมุดหนังสือพิมพ์และวารสาร [TU Subject Heading]
Newspaper editorsบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ [TU Subject Heading]
Newspaper layout and typographyการจัดหน้าและการใช้ตัวพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ [TU Subject Heading]
Newspaper publishingการทำหนังสือพิมพ์ [TU Subject Heading]
Newspaper readingการอ่านหนังสือพิมพ์ [TU Subject Heading]
Newspaper stickไม้หนีบหนังสือพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Newspapersหนังสือพิมพ์ [TU Subject Heading]
Newspapers and childrenหนังสือพิมพ์กับเด็ก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who has never had recognition or his name in the newspapers.ที่ไม่เคยมีการรับรู้หรือชื่อของเขาในหนังสือพิมพ์ 12 Angry Men (1957)
- Of course. I have yesterday's newspaper.ฉันมีหนังสือพิมพ์ของเมื่อวาน นี้ The Old Man and the Sea (1958)
Then the old man rolled up his trousers to make a pillow... ... putting the newspaper inside them.จากนั้นชายชรารีดขึ้น กางเกงของเขาเพื่อให้หมอน วางหนังสือพิมพ์ภายในมัน The Old Man and the Sea (1958)
Newspaper taxis appear on the shoreหนังสือพิมพ์แท็กซี่ปรากฏบนฝั่ง Yellow Submarine (1968)
That's a terrific story. We have newspaper people on the payroll, right?นั่นเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยม เรามีคนหนังสือพิมพ์ในบัญชีเงินเดือนใช่มั้ย? The Godfather (1972)
Through our newspaper contacts we've been able to put out material about McCluskey's link with Sollozzo in the drug rackets.ผ่านรายชื่อหนังสือพิมพ์ของเราเราได้รับสามารถที่จะนำออกว​​ัสดุ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงสัสกับ Sollozzo ในไม้ยาเสพติด The Godfather (1972)
Did you ever hear of newspapers, reporters?คุณเคยได้ยินคำว่าหนังสือพิมพ์มั้ย Oh, God! (1977)
Jerry, I didn't see one word in the newspapers.ผมไม่เห็นในน.ส.พ.สักคำเดียว Oh, God! (1977)
You may have read about my next guest in the newspapers recently.คุณอาจเคยอ่านเรื่องของเขา ทางหน้าน.ส.พ.ระยะนี้ Oh, God! (1977)
Even the English newspapers would have to report that and explain why.นสพ.อังกฤษก็คงต้องลงข่าว และอธิบายถึงสาเหตุ Gandhi (1982)
Well, the newspapers greatly exaggerated the incident.ดีหนังสือพิมพ์อย่างมากที่พูดเกินจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
They got microfilm with tax return and newspaper stories.มีไมโครฟิลม์เก็บข้อมูลภาษี และข่าวหนังสือพิมพ์ Day of the Dead (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
newspaperA boy was giving out newspapers in the rain.
newspaperAccording to newspaper reports, there was an airplane accident last evening.
newspaperAccording to the newspaper he participated in the plot.
newspaperAccording to the newspaper, he will be here today.
newspaperAccording to the newspaperman, it makes life worth while, doesn't it?
newspaperAccording to the newspapers, he will be here today.
newspaperAccording to the newspaper, the boy was knocked unconscious and lay on his back with his eyes closed.
newspaperAccording to the newspaper, the cost of living in Tokyo is the highest in the world.
newspaperAccording to the newspaper, there was a big fire last night.
newspaperA full description of him has been circulated in every newspaper.
newspaperA good newspaper reporter takes advantage of what he learns from any source, even the "little bird told him so" type of source.
newspaperAn announcement of his death appeared in the newspapers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นสพ.[N] newspaper, Syn. หนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์[N] newspaper, See also: paper, press, Example: ข่าวของเขาขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มาหลายวันแล้ว, Count unit: ฉบับ, Thai definition: สิ่งที่พิมพ์ข่าวและความเห็นเป็นต้นเสนอประชาชน ตามปกติออกเป็นรายวัน
นักหนังสือพิมพ์[N] journalist, See also: newspaper man, pressman, pressmen, Syn. คนทำข่าว, คนเขียนข่าว, Example: พ่อเขาเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เขียนข่าวให้กับหนังสือพิมพ์
วารสารศาสตร์[N] journalism, See also: newspaper, Syn. วิชาวารสารศาสตร์, Thai definition: วิชาที่ว่าด้วยการทำหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และ การพิมพ์ประเภทอื่นๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านหนังสือพิมพ์[v. exp.] (ān nangseūphim) EN: read a newspaper   FR: lire un journal
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classifier : newspapers ; letters ; manuscripts ; documents ; periodicals]   FR: [classificateur : journaux ; lettres ; documents manuscrits]
คนส่งหนังสือพิมพ์[n.] (khonsong nangseūphim) EN: newspaper deliver   FR: livreur de journaux [m]
กระดาษหนังสือพิมพ์[n. exp.] (kradāt nangseūphim) EN: nenewsprint ; newspaper sheet   FR: papier journal [m]
หน้า[n.] (nā) EN: [classifier : pages (books, magazines, newspapers)]   FR: [classificateur : pages de livres, magazines et journaux]
หนังสือพิมพ์[n.] (nangseūphim) EN: newspaper ; paper ; press   FR: journal [m] ; quotidien [m] ; presse [f] ; gazette [f] (Belg.)
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์[n. exp.] (nangseūphim rāisapdā ) EN: weekly newspaper   FR: hebdomadaire [m] ; presse hebdomadaire [f]
หนังสือพิมพ์รายวัน[n. exp.] (nangseūphim rāiwan) EN: daily newspaper   FR: quotidien [m] ; presse quotidienne [f]
ออกหนังสือพิมพ์[v. exp.] (øk nangseūphim) EN: publish a newspaper   
ภาษาหนังสือพิมพ์[n. exp.] (phāsā nangseūphim) EN: newspaper language   FR: langage journalistique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NEWSPAPER    N UW1 Z P EY2 P ER0
NEWSPAPERS    N UW1 Z P EY2 P ER0 Z
NEWSPAPER'S    N UW1 Z P EY2 P ER0 Z
NEWSPAPERS'    N UW1 Z P EY2 P ER0 Z
NEWSPAPERMAN    N UW1 Z P EY2 P ER0 M AE2 N
NEWSPAPERMEN    N UW1 Z P AE2 P ER0 M EH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
newspaper    (n) njˈuːspɛɪpər (n y uu1 s p ei p @ r)
newspapers    (n) njˈuːspɛɪpəz (n y uu1 s p ei p @ z)
newspaperman    (n) njˈuːspɛɪpəmæn (n y uu1 s p ei p @ m a n)
newspapermen    (n) njˈuːspɛɪpəmɛn (n y uu1 s p ei p @ m e n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报纸[bào zhǐ, ㄅㄠˋ ㄓˇ, / ] newspaper; newsprint, #2,867 [Add to Longdo]
报刊[bào kān, ㄅㄠˋ ㄎㄢ, / ] newspapers and periodicals; the press, #7,273 [Add to Longdo]
报章[bào zhāng, ㄅㄠˋ ㄓㄤ, / ] newspapers, #43,577 [Add to Longdo]
剪报[jiǎn bào, ㄐㄧㄢˇ ㄅㄠˋ, / ] newspaper cutting; clippings, #50,203 [Add to Longdo]
报馆[bào guǎn, ㄅㄠˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] newspaper office, #68,173 [Add to Longdo]
报系[bào xì, ㄅㄠˋ ㄒㄧˋ, / ] newspaper chain; syndicate [Add to Longdo]
报纸报导[bào zhǐ bào dǎo, ㄅㄠˋ ㄓˇ ㄅㄠˋ ㄉㄠˇ, / ] newspaper report [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeitungsartikel {m} | Zeitungsaufsätze {pl}newspaper article | articles [Add to Longdo]
Zeitungsausschnitt {m}newspaper cutting; news clipping [Add to Longdo]
Zeitungsente {f}newspaper hoax [Add to Longdo]
Zeitungsredakteur {m}newspaper editor [Add to Longdo]
Zeitungssprache {f}newspaper language [Add to Longdo]
Zeitungsverleger {m}newspaper proprietor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イズベスチヤ;イズバスチヤ(ik)[, izubesuchiya ; izubasuchiya (ik)] (n) Izvestia (Russian newspaper) (rus [Add to Longdo]
インタビュー(P);インタビュ;インタービュー;インタビュウ(ik);インタヴュー[, intabyu-(P); intabyu ; inta-byu-; intabyuu (ik); intavuyu-] (n,vs) interview (i.e. television, newspaper, etc.); (P) [Add to Longdo]
キャップ[, kyappu] (n) (1) cap; (2) top reporter at a newspaper's local office; (3) (abbr) captain; (P) [Add to Longdo]
コラム[, koramu] (n) column (e.g. in newspaper); stand-alone feature article framed by a box; (P) [Add to Longdo]
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles [Add to Longdo]
ジャパンタイムズ[, japantaimuzu] (n) Japan Times (newspaper) [Add to Longdo]
スタンド[, sutando] (n) (1) stands; bleachers; (2) stand (e.g. newspaper stand); counter (e.g. lunch counter); (3) stand (e.g. inkstand); (4) (abbr) (See 電気スタンド・でんきスタンド) desk lamp; floor lamp; standard lamp; (5) (See ガソリンスタンド) station (e.g. gas station); (P) [Add to Longdo]
スポーツ新聞[スポーツしんぶん, supo-tsu shinbun] (n) sporting newspaper; (P) [Add to Longdo]
デーリーミラー[, de-ri-mira-] (n) Daily Mirror (newspaper) [Add to Longdo]
ニュースペーパー[, nyu-supe-pa-] (n) newspaper [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
新聞[しんぶん, shinbun] newspaper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 newspaper
   n 1: a daily or weekly publication on folded sheets; contains
      news and articles and advertisements; "he read his
      newspaper at breakfast" [syn: {newspaper}, {paper}]
   2: a business firm that publishes newspapers; "Murdoch owns many
     newspapers" [syn: {newspaper}, {paper}, {newspaper
     publisher}]
   3: the physical object that is the product of a newspaper
     publisher; "when it began to rain he covered his head with a
     newspaper" [syn: {newspaper}, {paper}]
   4: cheap paper made from wood pulp and used for printing
     newspapers; "they used bales of newspaper every day" [syn:
     {newspaper}, {newsprint}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top