ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nevertheless

N EH2 V ER0 DH AH0 L EH1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nevertheless-, *nevertheless*, nevertheles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nevertheless(adv) แต่อย่างไรก็ตาม, See also: ถึงอย่างนั้นก็ตาม, อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี, Syn. nonetheless, notwithstanding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nevertheless(เนฟ'เวอธีเลส) adv.,conj. ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม,แต่ทว่า,ยังคง,แม้ว่า,ถึงแม้, Syn. nonetheless

English-Thai: Nontri Dictionary
nevertheless(con) แม้กระนั้น,ถึงแม้ว่า,แต่กระนั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neverthelessI am tired, nevertheless, I must finish my homework.
neverthelessI was very tired, but I was nevertheless unable to sleep.
neverthelessNevertheless, devout conversation on spiritual things helps no little with spiritual progress.
neverthelessNevertheless, many are choosing early retirement.
neverthelessNevertheless, the topic is worth discussing.
neverthelessWe thought it would rain; nevertheless, we started on our trip.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างไรก็ตาม(conj) however, See also: nevertheless, but, Syn. อย่างไรก็ดี, แม้กระนั้น, แต่, Example: ในการรบครั้งนั้นฝ่ายรัฐบาลสูญเสียนายทหารและพลทหารไปเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามทางฝ่ายรัฐบาลก็หาได้หยุดยั้งการรุกต่อไปไม่
แม้กระนั้น(conj) nevertheless, See also: notwithstanding, Syn. ถึงแม้, แม้ว่า, หากแม้, ถึงแม้ว่า, แม้น, Example: ้รัฐบาลประกาศให้เลิกใช้ฤกษ์ยามแม้กระนั้นก็มีการแอบทำนายทายทักดวงชะตาของบ้านเมืองกันอยู่, Thai Definition: เป็นคำเชื่อมสนับสนุนข้ออ้างให้เห็นเด่นขึ้นโดยอาศัยการเปรียบเทียบ
ถึงกระนั้นก็ตาม(conj) nevertheless, See also: although, though, even though, Syn. อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี, Example: ถึงกระนั้นก็ตามกาลิเลโอก็ยังพูดว่าโลกหมุน
กระนั้น(conj) nevertheless, See also: so thus, thus, if so, in that case, then, therefore, well then, now that, Example: แม้เครื่องยนต์ของรถไม่ค่อยอยู่ในสภาพที่ดี กระนั้นคนขับรถยังกล้าขับไปต่างจังหวัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระนั้น[kranan] (adv) EN: so thus ; thus ; if so ; in that case ; then ; therefore ; well then ; now that ; of that kind ; like that ; such ; so ; nevertheless  FR: dans ce cas ; ainsi ; de cette façon
แม้กระนั้น[maēkranan] (conj) EN: nevertheless ; notwithstanding  FR: néanmoins ; malgré cela ; malgré tout
เพียงแต่[phīeng tāe] (conj) EN: but ; except ; only ; yet ; nevertheless
อย่างไรก็ดี[yāngraikødī] (x) EN: in any event ; in any case ; however ; anyhow ; nevertheless  FR: en tout cas ; pourtant
อย่างไรก็ตาม[yāngraikøtām] (adv) EN: however ; nevertheless ; but ; anyway ; anyhow ; in any case ; in any event ; nevertheless  FR: cependant ; néanmoins ; quoi qu'il en soit ; dans tous les cas

CMU English Pronouncing Dictionary
NEVERTHELESS N EH2 V ER0 DH AH0 L EH1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nevertheless (a) nˌɛvəðəlˈɛs (n e2 v @ dh @ l e1 s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虽则[suī zé, ㄙㄨㄟ ㄗㄜˊ, / ] nevertheless; although, #59,311 [Add to Longdo]
总要[zǒng yào, ㄗㄨㄥˇ ㄧㄠˋ, / ] nevertheless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
それなのに[sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
それにしても[sorenishitemo] (exp) nevertheless; at any rate; even so; (P) [Add to Longdo]
それにも拘わらず;其れにもかかわらず;其れにも拘わらず[それにもかかわらず, sorenimokakawarazu] (conj) (uk) (See にも拘わらず) nonetheless; nevertheless [Add to Longdo]
だからって[dakaratte] (exp) even so; all the same; nevertheless; yes, but ... [Add to Longdo]
だからと言って[だからといって, dakaratoitte] (conj) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
だが(P);ですが(P)[daga (P); desuga (P)] (conj) but; however; (and) yet; nevertheless; still; for all that; (P) [Add to Longdo]
でも[demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
なのに[nanoni] (conj) (See それなのに) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
にも関わらず(P);にも拘らず(P);にも拘わらず;にも関らず;にも掛かわらず(iK)[にもかかわらず, nimokakawarazu] (exp,conj) (uk) in spite of; nevertheless; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nevertheless
   adv 1: despite anything to the contrary (usually following a
       concession); "although I'm a little afraid, however I'd
       like to try it"; "while we disliked each other,
       nevertheless we agreed"; "he was a stern yet fair
       master"; "granted that it is dangerous, all the same I
       still want to go" [syn: {however}, {nevertheless},
       {withal}, {still}, {yet}, {all the same}, {even so},
       {nonetheless}, {notwithstanding}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top