ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

neuro-

N UH1 R OW2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: neuro, -neuro-, *neuro*
Possible hiragana form: ねうろ-
English-Thai: Longdo Dictionary
neurobiology(n) ประสาทชีววิทยา
neurotransmitter(n) สารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neuro-(prf) เส้นประสาท, See also: ประสาท
neuron(n) เซลล์ประสาท, Syn. nerve cell
neurone(n) เซลล์ประสาท, Syn. nerve cell
neurosis(n) โรคประสาท
neurotic(adj) เกี่ยวกับโรคประสาท, Syn. psychoneurotic, Ant. unneurotic
neurotic(adj) ผู้เป็นโรคทางระบบประสาท
neurology(n) ประสาทวิทยา, Syn. clinical neurology
neurologist(n) นักประสาทวิทยา, Syn. brain doctor
neurological(adj) ทางประสาทวิทยา, See also: เกี่ยวกับระบบประสาท, Syn. neurologic
neurotically(adv) ทางระบบประสาท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neuro-Pref. 'ประสาท','เส้นประสาท ','เส้นเอ็น'
neurologist(นิวรอล'ละจิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา
neurology(นิวรอล'โลจี) n. ประสาทวิทยา, See also: neurological adj.
neuron(e) (นิว'รอน, นิวโรน) n. เซลล์ประสาท, See also: neuronic adj.
neuropath(นิว'ไรพาธ) n. คนที่เป็นโรคประสาท
neuropathology(นิวโรพะธอล'โลจี) n. จุลกายวิภาควิทยาที่เกี่ยวกับประสาท., See also: neuropathologist n.
neuropathy(นิวรอพ'พะธี) n. โรคของระบบประสาท., See also: neuropathic adj.
neuropsychosis(นิวดรไซโค'ซิส) n. โรคจิตที่เกี่ยวกับโรคประสาท., See also: neuropsychotic adj.
neurosis(นิวโร'ซิส) n. โรคประสาทที่เกี่ยวกับความผิดปกติทางอารมณ์ pl. neuroses
neurosurgery(นิวโรเซอ'เจอรี) n. ศัลยกรรมระบบประสาท

English-Thai: Nontri Dictionary
neurology(n) ประสาทวิทยา
neurosis(n) โรคประสาท
neurotic(adj) เป็นโรคประสาท,เกี่ยวกับเส้นประสาท
neurotic(n) ยาระงับประสาท,คนที่เป็นโรคประสาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
neuroanastomosisการต่อประสานประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neurodendrite; dendriteใยประสาทนำเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neurodynia; neuralgiaอาการปวดประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neurofibrilเส้นใยฝอยประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neurofibromaเนื้องอกเส้นประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neurofibromatosis; disease, von Recklinghausen's; neuroma, multiple; neuromatosisโรคเนื้องอกเส้นประสาททั่วกาย, โรคท้าวแสนปม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neurogenic๑. -เกิดจากประสาท๒. -ให้กำเนิดประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neurogenic ulcer; ulcer, neurotrophicแผลเปื่อยเหตุประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neurogenous-เกิดในระบบประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neurogenous diabetesเบาหวานเหตุประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neuroanatomyประสาทกายวิภาคศาสตร์ [TU Subject Heading]
Neuroblastomaนิวโรบลาสโตมา [TU Subject Heading]
Neurocysticercosisโรคพยาธิตืดหมูในระบบประสาท [TU Subject Heading]
Neuroleptic malignant syndromeกลุ่มอาการร้ายแรงจากสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท [TU Subject Heading]
Neurolinguistic programmingการโปรแกรมประสาทภาษาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Neurologic examinationการตรวจประสาท [TU Subject Heading]
Neurologyประสาทวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Neurologyประสาทวิทยา [TU Subject Heading]
Neuromuscular blockadeการระงับความรู้สึกที่จุดเชื่อมต่อระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ [TU Subject Heading]
neuronเซลล์ประสาท, เซลล์ในระบบประสาท ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนคือ ตัวเซลล์และ ใยประสาท เซลล์ประสาทมีรูปร่างแตกต่างกันหลายแบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
neurodegenerativeเกี่ยวกับโรคทางระบบประสาท
neuropsychiatrist(n) นักจิตประสาทวิทยา
neurotoxin(n) พิษต่อระบบประสาท

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neuroAs a result, he was diagnosed with insomnia and anxiety neurosis near the end of May.
neuroDo you think real neurotics really go and call themselves such?
neuroWhen someone becomes neurotic about pens and paper clips, it's a sure sign they're cracking up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคประสาท(n) neurosis, Example: เขากลัวแม่ของเขาจะเป็นโรคประสาท เพราะคิดมากเรื่องพ่อ, Thai Definition: โรคที่มีความผิดปกติของจิตใจ โดยที่ไม่พบมีความผิดปกติของเนื้อสมองหรือเส้นประสาท คนไข้อาจมีอาการแสดงออกเป็นความกังวล เช่น กลุ้มใจ หงุดหงิด
โรคระบบประสาท(n) neuropathy, Example: ปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรคประสาท โรคระบบประสาท และโรคทางกายที่มีสาเหตุมาจากโรคจิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ, Thai Definition: โรคของสมองและไขสันหลัง มิได้เกี่ยวข้องกับจิตใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักประสาทวิทยา[nak prasātwitthayā] (n) EN: neuroscientist  FR: neurologue [m]
แผนกประสาทวิทยา[phanaēk prasāt witthayā] (n) EN: neurology  FR: neurologie [f]
ประสาทกายวิภาคศาสตร์[prasātkāiyawiphāksāt] (n) EN: neuroanatomy  FR: neuroanatomie [f]
ประสาทเสีย[prasātsīa] (v) EN: be irritated ; be nervous ; feel uneasy ; get fretful ; be neurotic  FR: être énervé ; être nerveux
ประสาทวิทยา[prasātwitthayā] (n) EN: neurology  FR: neurologie [f]
โรคจิต[rōk jit] (n) EN: mental disorder ; neurosis  FR: névrose [f] ; maladie mentale [f]
โรคประสาท[rōk prasāt] (n) EN: neurosis  FR: névrose [f] ; maladie mentale [f] ; maladie nerveuse [f]
เซลล์ประสาท[sel prasāt] (n) EN: neuron  FR: cellule nerveuse [f] ; neurone [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NEURO N UH1 R OW2
NEURON N UH1 R AA0 N
NEURONS N UH1 R AA0 N Z
NEUROHR N UH1 R AO0 R
NEUROTH N UH1 R AO0 TH
NEUROSES N UH0 R OW1 S IY0 Z
NEUROSIS N UH0 R OW1 S AH0 S
NEUROTIC N UH0 R AA1 T IH0 K
NEURONAL N UH1 R OW2 N AH0 L Z
NEUROLOGY N UH0 R AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neuroses (n) njˈuəʳrˈousiːz (n y u@1 r ou1 s ii z)
neurosis (n) njˈuəʳrˈousɪs (n y u@1 r ou1 s i s)
neurotic (n) njˈuəʳrˈɒtɪk (n y u@1 r o1 t i k)
neurology (n) njˈuəʳrˈɒləʤiː (n y u@1 r o1 l @ jh ii)
neurotics (n) njˈuəʳrˈɒtɪks (n y u@1 r o1 t i k s)
neurologist (n) njˈuəʳrˈɒləʤɪst (n y u@1 r o1 l @ jh i s t)
neurologists (n) njˈuəʳrˈɒləʤɪsts (n y u@1 r o1 l @ jh i s t s)
neurotically (a) njˈuəʳrˈɒtɪkliː (n y u@1 r o1 t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神经元[shén jīng yuán, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄩㄢˊ, / ] neuron, #13,499 [Add to Longdo]
神经纤维[shén jīng xiān wéi, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, / ] neurofibril, #33,547 [Add to Longdo]
焦虑症[jiāo lǜ zhèng, ㄐㄧㄠ ㄌㄩˋ ㄓㄥˋ, / ] neurosis; anxiety [Add to Longdo]
神经原[shén jīng yuán, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄩㄢˊ, / ] neuron; also written 神經元|神经元 [Add to Longdo]
神经外科[shén jīng wài kē, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄨㄞˋ ㄎㄜ, / ] neurosurgery [Add to Longdo]
神经学[shén jīng xué, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄝˊ, / ] neurology [Add to Longdo]
神经学家[shén jīng xué jiā, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] neurologist [Add to Longdo]
神经性视损伤[shén jīng xìng shì sǔn shāng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄥˋ ㄕˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] neurological visual impairment (NVI) [Add to Longdo]
神经毒素[shén jīng dú sù, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, / ] neurotoxin [Add to Longdo]
神经生物学[shén jīng shēng wù xué, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄕㄥ ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] neurobiology [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neurobiologie {f}neurobiology [Add to Longdo]
Neurologe {m}; Nervenarzt {m}neurologist [Add to Longdo]
Neurologie {f}neurology [Add to Longdo]
Neuron {n}neuron [Add to Longdo]
Neuronale Netzeneural networks [Add to Longdo]
Neurotiker {m}; Neurotikerin {f} | Neurotiker {pl}neurotic | neurotics [Add to Longdo]
Neurotransmitter {m}; nervale Überträgerstoffe [biochem.]neurotransmitter [Add to Longdo]
neurologisch {adj}neurological [Add to Longdo]
neurologischneurologic [Add to Longdo]
neurologisch {adv}neurologically [Add to Longdo]
neuromuskulär {adj} [anat.]neuromuscular [Add to Longdo]
neuronal {adj}neuronal [Add to Longdo]
neurotisch {adv}neurotically [Add to Longdo]
Neurochirurgie {f} [med.]neurosurgery [Add to Longdo]
Neurodermitis {f}; Hautkrankheit [med.]neurodermatitis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アミメカゲロウ目;網目蜉蝣目[アミメカゲロウもく(アミメカゲロウ目);あみめかげろうもく(網目蜉蝣目), amimekagerou moku ( amimekagerou me ); amimekageroumoku ( amime kagerou me )] (n) Neuroptera (order of insects with four membranous wings) [Add to Longdo]
アミロイドニューロパシー[amiroidonyu-ropashi-] (n) familial amyloidotic polyneuropathy; FAP [Add to Longdo]
グリア細胞[グリアさいぼう, guria saibou] (n) glial cell; glia; neuroglia [Add to Longdo]
スモン[sumon] (n) subacute myelo-optico-neuropathy; SMON [Add to Longdo]
スモン病[スモンびょう, sumon byou] (n) subacute myelo-optico-neuropathy; SMON [Add to Longdo]
ニューロ[nyu-ro] (n) neuro-; (P) [Add to Longdo]
ニューロコンピュータ[nyu-rokonpyu-ta] (n) {comp} neuro-computer [Add to Longdo]
ニューロコンピューター[nyu-rokonpyu-ta-] (n) {comp} neuro-computer [Add to Longdo]
ニューロコンピューティング[nyu-rokonpyu-teingu] (n) {comp} neuro-computing [Add to Longdo]
ニューロパチー[nyu-ropachi-] (n) neuropathy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニューロコンピュータ[にゅーろこんぴゅーた, nyu-rokonpyu-ta] neuro-computer [Add to Longdo]
ニューロコンピューティング[にゅーろこんぴゅーていんぐ, nyu-rokonpyu-teingu] neuro-computing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top