ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

negligent

N EH1 G L AH0 JH AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -negligent-, *negligent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
negligent(adj) โดยเผลอไป, See also: ที่เชือนแช, ที่ไม่ใส่ใจ, ที่ละเลย, ที่เพิกเฉย
negligently(adv) อย่างไม่สนใจ, See also: อย่างละเลย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
negligent(เนก'ลิเจินทฺ) adj. ละเลย,ไม่สนใจ,ละเลย,ทอดทิ้ง.

English-Thai: Nontri Dictionary
negligent(adj) ทอดทิ้ง,ละเลย,เพิกเฉย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
negligent escapeการหลบหนีไปเนื่องจากเจ้าหน้าที่ประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligent homicideการทำให้คนตายโดยประมาท (ป. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligent offenceความผิดที่กระทำโดยประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
negligentHe is negligent of his duties.
negligentIt is strange that a cameraman heading for a war-zone should not know about the danger of unexploded shells. The newspaper company is being negligent in its training.
negligentShe is very negligent in her dress.
negligentYou are too negligent of those around you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะเพร่า(adj) careless, See also: negligent, heedless, Syn. หยาบ, มักง่าย, ลวกๆ, Ant. ระมัดระวัง, Example: อาจารย์ไม่ค่อยชอบเขาเพราะเขาเป็นคนสะเพร่า
สะเพร่า(adv) carelessly, See also: negligently, heedlessly, Syn. หยาบ, มักง่าย, ลวกๆ, Ant. ระมัดระวัง, Example: จดหมายฉบับที่แล้วเขียนสะเพร่าผิดหลายตัว
มักง่าย(adv) carelessly, See also: negligently, Syn. ชุ่ย, ลวก, Example: ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อย่างมักง่ายของมนุษย์ ทำให้ความงามของธรรมชาติลดน้อยลงไป, Thai Definition: เกี่ยวกับนิสัยชอบเอาแต่ความสะดวกเข้าว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะล่า[chalā] (v) EN: be complacent ; be careless ; be negligent ; be unattentive  FR: faire preuve de négligence ; se montrer négligent
โดยประมาท[dōi pramāt] (adv) EN: in negligence ; negligently  FR: négligemment
ความผิดต่อร่างกายอันได้กระทำโดยประมาท[khwāmphit tø rāngkāi an dāi kratham dōi pramāt] (n, exp) EN: negligent bodily injury
หละหลวม[lalūam] (v) EN: be careless ; be heedless ; be reckless ; be negligent ; be remiss ; lax ; be loose  FR: être négligent ; être désordonné
หละหลวม[lalūam] (adj) EN: careless ; heedless ; reckless ; negligent  FR: négligent ; désordonné
หละหลวม[lalūam] (adv) EN: carelessly ; heedlessly ; recklessly ; negligently  FR: négligemment
เลินเล่อ[loēnloē] (v) EN: be careless ; be heedless ; be remiss ; be negligent   FR: être négligent ; être insouciant
เลินเล่อ[loēnloē] (adj) EN: careless ; heedless ; negligent  FR: négligent ; insouciant
มักง่าย[mak-ngāi] (v) EN: be careless ; be negligent  FR: être négligent
มักง่าย[mak-ngāi] (adj) EN: careless ; negligent ; given to makeshift ; rough-and-ready  FR: négligent ; indolent

CMU English Pronouncing Dictionary
NEGLIGENT N EH1 G L AH0 JH AH0 N T
NEGLIGENT N EH1 G L IH0 JH AH0 N T
NEGLIGENTLY N EH1 G L IH0 JH AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
negligent (j) nˈɛglɪʤənt (n e1 g l i jh @ n t)
negligently (a) nˈɛglɪʤəntliː (n e1 g l i jh @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粗心大意[cū xīn dà yì, ㄘㄨ ㄒㄧㄣ ㄉㄚˋ ㄧˋ, ] negligent; careless; inadvertent, #45,872 [Add to Longdo]
简慢[jiǎn màn, ㄐㄧㄢˇ ㄇㄢˋ, / ] negligent (towards guests), #153,692 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
liederlich; nachlässig {adj} | liederlicher | am liederlichstennegligent | more negligent | most negligent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずぼら;ズボラ;ずべら;ズベラ[zubora ; zubora ; zubera ; zubera] (adj-na,n) sloppy; slovenly; slipshod; negligent; loose; unkempt [Add to Longdo]
仮初め;苟且;仮初(io)[かりそめ;こうしょ(苟且), karisome ; kousho ( ka katsu )] (adj-no,adj-na) (1) (uk) (苟且・かりそめ is gikun) temporary; transient; (2) trifling; slight; negligent [Add to Longdo]
過失殺人[かしつさつじん, kashitsusatsujin] (n) negligent homicide [Add to Longdo]
過失致死[かしつちし, kashitsuchishi] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide; negligent homicide; (P) [Add to Longdo]
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1,vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P) [Add to Longdo]
疎漏;粗漏[そろう, sorou] (adj-na) (1) (obsc) careless; negligent; (n) (2) (obsc) carelessness [Add to Longdo]
怠る[おこたる, okotaru] (v5r,vt) (See 怠ける) to be negligent in doing something; to shirk; to be off one's guard; (P) [Add to Longdo]
杜漏[ずろう, zurou] (adj-na,n) careless; negligent [Add to Longdo]
投げ遣り;投げやり[なげやり, nageyari] (adj-na) negligent; careless; slovenly; reckless; casual; irresponsible [Add to Longdo]
忘れがち;忘れ勝ち[わすれがち, wasuregachi] (adj-na,adj-no) (uk) forgetful; oblivious of; negligent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 negligent
   adj 1: characterized by neglect and undue lack of concern;
       "negligent parents"; "negligent of detail"; "negligent in
       his correspondence" [ant: {diligent}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top