ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

negate

N IH0 G EY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -negate-, *negate*
Possible hiragana form: ねがて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
negate(vt) ปฏิเสธ, See also: คัดค้าน, Syn. deny, refute, Ant. admit, support
negate(vt) ลบล้าง, See also: ไม่มีผล, เป็นโมฆะ, ทำให้ใช้ไม่ได้, Syn. abolish, nullify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
negate(นิเกท',เนก'เกท) vt.,vi. คัดค้าน,ปฏิเสธ,ลบล้าง., See also: negator, negater n.
abnegate(แอบ' นิเกท) vt. ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ขว้าง, เลิกล้ม, บังคับ,ควบคุม -abnegator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
negate(vt) ปฏิเสธ,ลบล้าง,คัดค้าน,แก้
abnegate(vi) ล้มเลิก,ยกเลิก,บอกปัด,เลิก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสื่อม(v) negate, See also: nullify, Example: ผู้ที่ถูกมนตร์สะกด หากได้รดน้ำมนตร์แล้วอาจจะทำให้มนตร์นั้นเสื่อมไปได้, Thai Definition: ถอยความขลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิเสธ[patisēt] (v) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow  FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer

CMU English Pronouncing Dictionary
NEGATE N IH0 G EY1 T
NEGATED N IY1 G EY0 T IH0 D
NEGATED N IH0 G EY1 T AH0 D
NEGATES N IH0 G EY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
negate (v) nˈɪgˈɛɪt (n i1 g ei1 t)
negated (v) nˈɪgˈɛɪtɪd (n i1 g ei1 t i d)
negates (v) nˈɪgˈɛɪts (n i1 g ei1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
どころ[dokoro] (prt) (See どころか) particle used to indicate that what precedes it is an extreme example and strongly negates it [Add to Longdo]
ませなんだ;ましなんだ;ませんかった;ませんだった[masenanda ; mashinanda ; masenkatta ; masendatta] (exp) (pol) (arch) (See ませんでした) suffix used to negate a verb in the past tense [Add to Longdo]
ません[masen] (exp) (pol) (See ない,ます) suffix used to negate a verb in the non-past tense [Add to Longdo]
ませんでした[masendeshita] (exp) (pol) (See ません) suffix used to negate a verb in the past tense [Add to Longdo]
ネガティブ(P);ネガティヴ;ネガチブ;ネガチィブ[negateibu (P); negateivu ; negachibu ; negachiibu] (adj-na,n) (ant [Add to Longdo]
ネガティブカラー[negateibukara-] (n) negative color; negative colour [Add to Longdo]
ネガティブキャンペーン[negateibukyanpe-n] (n) negative campaign [Add to Longdo]
ネガティブリスト[negateiburisuto] (n) negative list [Add to Longdo]
ネガティブ表示[ネガティブひょうじ, negateibu hyouji] (n) {comp} negative expression [Add to Longdo]
ネゲート[nege-to] (n,vs) {comp} negate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネガティブ表示[ネガティブひょうじ, negateibu hyouji] negative expression [Add to Longdo]
ネゲート[ねげーと, nege-to] negate (vs) [Add to Longdo]
否定組合せ条件[ひていくみあわせじょうけん, hiteikumiawasejouken] negated combined condition [Add to Longdo]
否定単純条件[ひていたんじゅんじょうけん, hiteitanjunjouken] negated simple condition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 negate
   v 1: be in contradiction with [syn: {contradict}, {belie},
      {negate}]
   2: deny the truth of [syn: {contradict}, {negate}, {contravene}]
   3: prove negative; show to be false [syn: {negate},
     {contradict}] [ant: {affirm}, {confirm}, {corroborate},
     {substantiate}, {support}, {sustain}]
   4: make ineffective by counterbalancing the effect of; "Her
     optimism neutralizes his gloom"; "This action will negate the
     effect of my efforts" [syn: {neutralize}, {neutralise},
     {nullify}, {negate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top