ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nectar

N EH1 K T ER0   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nectar-, *nectar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nectar[N] น้ำหวานของเกสรดอกไม้, Syn. honey, juice
nectar[N] น้ำทิพย์ที่พระเจ้าประทานให้, Syn. ambrosia
nectar[N] น้ำผลไม้, See also: น้ำผลไม้, Syn. juice
nectarine[N] ผลไม้สีเหลืองแดงผิวเรียบคล้ายลูกพีช
nectarous[ADJ] เกี่ยวกับน้ำดื่มรสอร่อย, Syn. delicious
nectarous[ADJ] เกี่ยวกับน้ำทิพย์หรือน้ำอมฤต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nectar(เนค'เทอะ) n. น้ำหวานในดอกไม้,น้ำทิพย์,น้ำดื่มที่อร่อย, See also: nectareous adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
nectar(n) อาหารทิพย์,น้ำทิพย์,น้ำผลไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nectarน้ำต้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nectariferousมีน้ำต้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nectaryต่อมน้ำต้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nectary scaleเกล็ดต่อมน้ำต้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Actually, nectarines, but basically.จริงๆ มันคือเนคทารีนหรอก แต่ว่าเราเอ่อ... The One with George Stephanopoulos (1994)
a hooked thorn from the Bougainvillea glabra, a haw from a hybrid Crataegus monogyna and nectar from a Syringa protolaciniata.หนามจากต้นเฟื่องฟ้า Bougainvillea glabra ผลจากไม้พุ่มลูกผสม Crataegus monogyna และน้ำหวานจากต้นมะลิ Syringa protolaciniata The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
There is a toxin refined from the nectar of rhododendron ponticum.เป็นพิษที่ถูกสกัดจากเกษรดอก ไม้ที่มีต้นเป็นพุ่มมาจากเอเชีย Sherlock Holmes (2009)
Blood is the nectar of them. And the arena is the top.ชโลมเลือดใน ลานประลอง ดังประสงค์ทีี่ฝูงชนต้องการ Sacramentum Gladiatorum (2010)
So drinking Fae frog nectar--งั้นกินน้ำกบเฟ.. Raging Fae (2011)
I have a dry red from the Arbor-- nectar of the Gods.ข้ามีดรายน์ เรด จากอาร์บอร์ น้ำหวานแห่งทวยเทพ You Win or You Die (2011)
Little skull-- it's so nectar.กระโหลกเล็กๆ เป็นธรรมชาติมาก [Nectar? ] Kryptonite (2011)
- Longing for the nectar of her skin...-ข้าคิดถึงความหอมหวานของผิวหนังนาง Mirror Mirror (2012)
- Nectar of her skin?-หอมหวานของผิวหนัง? Mirror Mirror (2012)
You even wanted the nectar of her skin.เจ้าถึงกับโหยหาความหอมหวานของผิวหนังนางเลย Mirror Mirror (2012)
You don't understand! I long for the Nectar of her skin!ไม่ใช่ ไม่ใช่ ต้อง.."พวกเจ้าไม่เข้าใจ ข้าคิดถึงความหอมหวานของผิวหนังนาง" Mirror Mirror (2012)
Yet I have learned it one of a Syrian to shit lies from mouth and deem them sweetest nectar.ข้าได้เรียนรู้อย่างหนึ่งจากไซเรียน ที่มักกล่าวคำโกหกโป้ปดและเชื่อว่าเป็นน้ำอมฤตอันหอมหวาน Blood Brothers (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วารุณ[N] nectar, See also: flower water, flower juice, Syn. น้ำดอกไม้, Notes: (ชวา)
น้ำทิพย์[N] nectar, See also: ambrosia, Syn. น้ำอมฤต, น้ำศักดิ์สิทธิ์, Example: เขาเชื่อกันว่าหินก้อนนี้มีน้ำทิพย์สามารถรักษาโรคได้
มธุ[N] honey, See also: nectar, Syn. น้ำหวาน, น้ำผึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุรส[N] honey, See also: nectar, Syn. น้ำผึ้ง, น้ำหวาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนคเตอร์[n.] (nēktoē) EN: nectar   FR: nectar [m]
นกกินปลีและนกปลีกล้วย[n. exp.] (nok kin plī lae nok plī klūay) EN: Nectariniidae   

CMU English Pronouncing Dictionary
NECTAR    N EH1 K T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nectar    (n) nˈɛktər (n e1 k t @ r)
nectarine    (n) nˈɛktərɪn (n e1 k t @ r i n)
nectarines    (n) nˈɛktərɪnz (n e1 k t @ r i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花蜜[huā mì, ㄏㄨㄚ ㄇㄧˋ, ] nectar, #57,384 [Add to Longdo]
油桃[yóu táo, ㄧㄡˊ ㄊㄠˊ, ] nectarine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネクタリン[, nekutarin] (n) nectarine [Add to Longdo]
ミード[, mi-do] (n) (See 蜂蜜酒) mead; honey wine; ambrosia; nectar of the gods [Add to Longdo]
ワッサー[, wassa-] (n) peacherine; hybrid of a peach and a nectarine; cross between a peach and a nectarine [Add to Longdo]
花蜜[かみつ, kamitsu] (n) nectar [Add to Longdo]
甘露[かんろ, kanro] (adj-na,n) nectar; sweetness [Add to Longdo]
[きょ, kyo] (n) tubular nectary; spur (botanical term) [Add to Longdo]
太陽鳥[たいようちょう;タイヨウチョウ, taiyouchou ; taiyouchou] (n) (uk) sunbird (any bird in the family Nectariniidae) [Add to Longdo]
椿桃;油桃;光桃[つばいもも(椿桃);づばいもも;ずばいもも;つばきもも;あぶらもも(油桃);ひかりもも(光桃);ズバイモモ;ツバイモモ, tsubaimomo ( tsubaki momo ); dubaimomo ; zubaimomo ; tsubakimomo ; aburamomo ( abur] (n) (obsc) (See ネクタリン) nectarine [Add to Longdo]
蜂蜜酒;はちみつ酒[はちみつしゅ, hachimitsushu] (n) mead; honey wine; ambrosia; nectar of the gods [Add to Longdo]
[みつ, mitsu] (n) nectar; honey; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nectar
   n 1: a sweet liquid secretion that is attractive to pollinators
   2: fruit juice especially when undiluted
   3: (classical mythology) the food and drink of the gods; mortals
     who ate it became immortal [syn: {ambrosia}, {nectar}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top