ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

neat

N IY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neat-, *neat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neat(adj) เรียบร้อย, See also: เข้าที่เข้าทาง, เป็นระเบียบ, สะอาด, Syn. clean, tidy, Ant. messy, disordered
neat(adj) เหมาะสม, See also: เหมาะเจาะ, ง่ายและได้ผล
neat(adj) แบบเพียวๆ (ใช้กับการดื่มเหล้า), See also: แบบไม่ผสมน้ำ, Syn. unmixed, Ant. diluted, mixed
neaten(vt) ทำให้เรียบร้อย, See also: ทำให้เป็นระเบียบ, Syn. clean up, tidy, tidy up, Ant. disorganize, mess up
neatly(adv) อย่างเรียบร้อย, See also: อย่างเป็นระเบียบ, Syn. tidily, orderly, systematically, Ant. unevenly, untidily, unsystematically
neatness(n) ความเป็นระเบียบเรียบร้อย, Syn. tidiness, spruceness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neat(นีท) adj.,adv. เรียบร้อย,เป็นระเบียบ,เกลี้ยงเกลา,เหมาะเจาะ,ใหญ่,ยิ่ง, See also: neatness n.
neaten(นีท'เทิน) vt. ทำให้เป็นระเบียบ,ทำให้เรียบร้อย,ทำให้ดูเกลี้ยงเกลา
beneath(บินีธ') adj.,prep. ข้างใต้,ต่ำกว่า,ภายใต้,เลวกว่า,ไม่เหมาะ,ไม่สมควร,เสื่อมเสีย,เสียศักดิ์ศร', Syn. below
cuneate(คิว'นิเอท,-ทิด) adj. เป็นรูปลิ่ม
cuneated(คิว'นิเอท,-ทิด) adj. เป็นรูปลิ่ม
delineate(ดิลิน'นีเอท) vt. วาดโครงร่าง,วาดเค้าโครง,วาดเป็นลายเส้น,พรรณนา,วิเคราะห์, See also: delineable adj. ดูdelineate
delineation(ดิลินนีเอ'เชิน) n. การวาดโครงร่าง,แผนภูมิ,ภาพสเก๊ตช์,การพรรณนา
delineator(ดิลิน'นีเอเทอะ) n. ผู้วาดโครงร่าง,ช่างสเก๊ตช์ภาพ,สิ่งที่ลากเส้นเป็นโครงร่าง,ลายเส้นโครงร่างของรูปแบบเสื้อ
lineate(ลิน'นีเอท) adj. เป็นเส้น,เป็นเส้นตามยาว,เป็นลายเส้น, Syn. striped, lineated
lineated barbetn. นกโพระดก

English-Thai: Nontri Dictionary
neat(adj) เรียบร้อย,สะอาดตา,ประณีต,เหมาะเจาะ
neatness(n) ความเรียบร้อย,ความสะอาด,ความประณีต,ความเหมาะเจาะ
beneath(adv) ข้างใต้,ภายใต้,ใต้,ต่ำกว่า
beneath(pre) ข้างใต้,ใต้,ต่ำกว่า
delineate(vt) วาดภาพ,วาดเค้าโครง,วาดลายเส้น,วิเคราะห์,พรรณนา
delineation(n) การวาดภาพ,การวาดเค้าโครง,การวาดลายเส้น,การวิเคราะห์,การพรรณนา
underneath(adv) ข้างใต้,ภายใต้,ต่ำกว่า,ข้างล่าง
underneath(pre) ข้างใต้,ต่ำกว่า,ข้างล่าง,ซ่อนอยู่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
neat(slang) เจ๋ง, ดี, ยอดเยี่ยม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neatCan you wrap these neatly for me?
neatEach of the girls was dressed neatly.
neatHe always keeps his room as neat as a pin.
neatHer hair hung in neat coils.
neatHe took a drink of whiskey neat.
neatHis cottage is neat and comfortable; moreover, it can accommodate as many as ten people.
neatHis room is anything but neat.
neatHis room is nothing but neat.
neatIf you make a mistake just cross it out neatly.
neatI want to keep my room as neat as possible.
neatKeep your room as neat as you can.
neatKeep your room neat and tidy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างเรียบร้อย(adv) neatly, See also: tidily, orderly, Ant. อย่างลวกๆ, Example: พระมหากษัตริย์พระองค์นี้ทรงมีอานุภาพ รักษาเอกภาพแห่งพระราชอาณาจักรไว้ได้อย่างเรียบร้อย
หมดจดเรียบร้อย(adv) thoroughly, See also: neatly, Syn. สะอาดเรียบร้อย, Ant. สกปรก, Example: เขาทำงานของเขาหมดจดเรียบร้อย
เป็นที่เป็นทาง(adv) neatly, See also: orderly, tidily, Syn. เป็นระเบียบเรียบร้อย, Ant. รก, Example: เขาเก็บข้าวของเป็นที่เป็นทางทำให้หยิบใช้ได้สะดวก
โดยเรียบร้อย(adv) smoothly, See also: neatly, in good condition, Syn. โดยระเบียบเรียบร้อย
ประณีต(adv) neatly, See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely, Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, ประณีตบรรจง, Example: เธอแกะสลักผักและผลไม้ประณีตมาก
ความมีระเบียบ(n) tidiness, See also: neat, orderliness, discipline, Syn. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย, Example: โต๊ะทำงานของผู้หญิงจะมีความมีระเบียบมากกว่าผู้ชาย
ดี(adj) tidy, See also: neat, proper, Syn. เรียบร้อย, เหมาะเจาะ, งดงาม, ควร, งาม, ถูกกาลเทศะ, Example: เด็กคนนี้มีมารยาทดี เรียบร้อยงดงาม
อย่างเป็นระเบียบ(adv) orderly, See also: neat and tidy, Syn. อย่างมีแบบแผน, อย่างมีระเบียบ, Example: บัณฑิตใหม่นั่งกันอย่างเป็นระเบียบในห้องประชุม
อย่างเป็นระเบียบ(adv) orderly, See also: neat and tidy, Syn. อย่างมีแบบแผน, อย่างมีระเบียบ, Example: บัณฑิตใหม่นั่งกันอย่างเป็นระเบียบในห้องประชุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านล่าง[dān lāng] (adv) EN: below ; beneath ; under ; at the back ; in the back  FR: derrière ; dessous
ข้างล่าง[khāng-lāng] (x) EN: downstairs ; below ; beneath  FR: en bas ; dessous
ข้างใต้[khāngtāi] (n) EN: beneath ; underneath ; under  FR: sous ; au-dessous ; dessous
ขีด[khīt] (v) EN: draw ; mark ; delineate ; line  FR: tracer ; marquer ; délimiter
ล่าง[lāng] (adj) EN: lower ; below ; beneath  FR: plus bas ; inférieur ; bas ; au-dessous de
มุด[mut] (v) EN: duck ; burrow ; go through ; crawl underneath ; dive ; thrust  FR: s'enfoncer dans ; plonger ; se cacher sous
นกโพระดกธรรมดา[nok phōradok thammadā] (n, exp) EN: Lineated Barbet  FR: Barbu rayé [m] ; Barbu grivelé [m]
ภายใต้[phāitai] (adv) EN: beneath  FR: sous
ประณีต[pranīt] (adj) EN: good ; excellent ; careful ; fine ; neat ; subtle ; scrupulous  FR: délicat ; raffiné ; recherché ; soigné ; travaillé
เรียบร้อย[rīeprøi] (adj) EN: neat ; tidy  FR: convenable ; soigné

CMU English Pronouncing Dictionary
NEAT N IY1 T
NEATER N IY1 T ER0
NEATLY N IY1 T L IY0
NEATEST N IY1 T AH0 S T
NEATHERY N EH1 TH ER0 IY0
NEATNESS N IY1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neat (j) nˈiːt (n ii1 t)
Neath (n) nˈiːθ (n ii1 th)
neater (j) nˈiːtər (n ii1 t @ r)
neatly (a) nˈiːtliː (n ii1 t l ii)
neatest (j) nˈiːtɪst (n ii1 t i s t)
neatness (n) nˈiːtnəs (n ii1 t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, / ] neat; even; level with; identical; simultaneous; all together; to even sth out, #2,470 [Add to Longdo]
整洁[zhěng jié, ㄓㄥˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] neatly; tidy, #11,982 [Add to Longdo]
整整齐齐[zhěng zhěng qí qí, ㄓㄥˇ ㄓㄥˇ ㄑㄧˊ ㄑㄧˊ, / ] neat and tidy, #30,236 [Add to Longdo]
匀整[yún zhěng, ㄩㄣˊ ㄓㄥˇ, / ] neat and well-spaced, #149,027 [Add to Longdo]
正正[zhèng zhèng, ㄓㄥˋ ㄓㄥˋ, ] neat; orderly; just in time [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
niedlich; nett; adrett {adj} | niedlicher; netter; adretter | am niedlichsten; am nettesten; am adrettestenneat | neater | neatest [Add to Longdo]
peinlich sauberneat and clean [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かっきり;かっきりに[kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
きちんと[kichinto] (adv,vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P) [Add to Longdo]
きりっとした[kirittoshita] (adj-f) smart; spruce; neat [Add to Longdo]
こざっぱり[kozappari] (adv,vs) neat (neatly); tidy; trim [Add to Longdo]
さっぱり[sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
すっきり[sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
の下に;の許に[のもとに, nomotoni] (exp) (1) (uk) under the supervision of; (2) underneath; (3) on the basis of [Add to Longdo]
イライラさせる[iraira saseru] (exp,v1) to get beneath someone's skin; to in someone's hair; to irritate [Add to Longdo]
コロラド葉虫[コロラドはむし;コロラドハムシ, kororado hamushi ; kororadohamushi] (n) (uk) Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neat
   adj 1: clean or organized; "her neat dress"; "a neat room" [syn:
       {neat}, {orderly}]
   2: showing care in execution; "neat homework"; "neat
     handwriting"
   3: free from what is tawdry or unbecoming; "a neat style"; "a
     neat set of rules"; "she hated to have her neat plans upset"
     [syn: {neat}, {refined}, {tasteful}]
   4: free from clumsiness; precisely or deftly executed; "he
     landed a clean left on his opponent's cheek"; "a clean
     throw"; "the neat exactness of the surgeon's knife" [syn:
     {clean}, {neat}]
   5: very good; "he did a bully job"; "a neat sports car"; "had a
     great time at the party"; "you look simply smashing" [syn:
     {bang-up}, {bully}, {corking}, {cracking}, {dandy}, {great},
     {groovy}, {keen}, {neat}, {nifty}, {not bad(p)}, {peachy},
     {slap-up}, {swell}, {smashing}]
   6: without water; "took his whiskey neat" [syn: {neat},
     {straight}, {full-strength}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top