ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nearness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nearness-, *nearness*, nearnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nearness(n) การเข้าใกล้, Syn. closeness, Ant. farawayne, farness, remoteness

English-Thai: Nontri Dictionary
nearness(n) ความใกล้,ความใกล้ชิด,ความใกล้เคียง,ความจวนเจียน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and never knew the nearness of the wild inhabitants of the Heights... until today.และไม่เคยได้รู้จักกับ ผู้อาศัยอันโหดเหี้ยม ที่บ้านใกล้เรือนเคียง จนกระทั่งวันนี้ Wuthering Heights (1992)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nearness (n) nˈɪəʳnəs (n i@1 n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nähe {f}; Nahesein {n} | in der Nähe | in meiner Nähenearness | near by | near me [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
間近(P);真近(iK)[まぢか, madika] (adj-na,n-adv,n) proximity; nearness; soon; nearby; (P) [Add to Longdo]
近々(P);近近;近ぢか[ちかぢか(P);きんきん(近々;近近), chikadika (P); kinkin ( chikadika ; kin kin )] (n-adv,n-t) soon; nearness; before long; (P) [Add to Longdo]
無常迅速[むじょうじんそく, mujoujinsoku] (n) the (fast) pace at which life passes, and thus the nearness of death; promptitude of the changes of the times [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nearness
   n 1: the spatial property resulting from a relatively small
      distance; "the sudden closeness of the dock sent him into
      action" [syn: {nearness}, {closeness}] [ant: {farawayness},
      {farness}, {remoteness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top