ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nearly

N IH1 R L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nearly-, *nearly*, near
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nearly(adv) เกือบ, See also: ไม่ทั้งหมด, Syn. about, almost, approximately

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nearly(เนียร์'ลี) adv. เกือบทั้งหมด,ประมาณ,เกือบเหมือน,ใกล้ชิด,ตระหนี่, Syn. almost

English-Thai: Nontri Dictionary
nearly(adj) เกือบจะ,จวนเจียน,เกือบทั้งหมด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nearlyAt the next station nearly everyone got off the train.
nearlyBecause just one minute costs nearly four pounds.
nearlyBy the time she gets there, it will be nearly dark.
nearlyBy the time you get there, it will be nearly dark.
nearlyCrossing the street, I was nearly hit by a car.
nearlyEinstein has been dead for nearly forty years.
nearlyHe comes to see me nearly every day.
nearlyHe has been engaged in the study of biology for nearly ten years.
nearlyHe has been engaged in this study nearly ten years.
nearlyHe must be nearly forty.
nearlyHer brother nearly died in a traffic accident nine years ago.
nearlyHere it's August and our summer vacation is nearly over.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทบจะ(adv) almost, See also: nearly, just about, practically, virtually, Syn. แทบ, เกือบจะ, Example: นางโมโหจนแทบจะระงับอารมณ์ไม่อยู่, Thai Definition: เกือบจะเป็นเช่นนั้นโดยสิ้นเชิง
แทบ(adv) almost, See also: nearly, just about, practically, virtually, Syn. เกือบจะ, แทบจะ, Example: ผมมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนๆ แทบทุกวัน
จวนเจียนจะ(aux) nearly, See also: almost, just about, approximately, Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ค่อนข้างจะ, จวนจะ, เจียนจะ, ใกล้จะ, Example: ฟ้าอุ้มเมฆสีเทาหนาทึบจวนเจียนจะตกเป็นเม็ดฝนในไม่กี่นาทีข้างหน้า, Thai Definition: คำช่วยกริยามีความหมายว่า เกือบจะเป็นหรือใกล้จะเป็น
ร่วม(adv) almost, See also: nearly, just about, Example: ผมทำงานที่นี่มาร่วมเดือนแล้ว, Thai Definition: ล่วงไปมากจวนถึงที่หมาย, ล่วงไปมากจวนครบรอบ
เกือบ(adv) nearly, See also: almost, shortly, closely, Syn. แทบ, เจียน, จวน, หวิด, เกือบจะ, Example: ขั้นตอนระหว่างกระบวนการแปลจะมีการแก้ไขแทรกอยู่ด้วยเกือบทุกขั้นตอน
ค่อน(adv) almost, See also: nearly, mostly, approximately, Syn. เกือบเต็ม, Example: พอเขาสามารถหาขี้ยางได้ครึ่งค่อนตะกร้า เขาก็หยุดพักเหนื่อย, Thai Definition: เกินกว่าครึ่ง, มากกว่าครึ่ง
ไล่เลี่ย(adv) nearly, See also: almost, equally, Syn. สูสี, คู่คี่, เท่าๆ กัน, พอๆ กัน, ใกล้เคียง, Example: ทั้งสองคนเข้าเส้นชัยไล่เลี่ยกัน
คู่คี่(adv) nearly, See also: almost, equally, Syn. สูสี, ไล่เลี่ย, Example: ข่าวจากวงในระบุมาว่า ผู้สมัครทั้งสองมีคะแนนมาคู่คี่กันตลอด
ปานกัน(adv) comparably, See also: nearly, Syn. พอกัน, พอๆ กัน, Example: ฝาห้องผุหล่นเป็นรูโหว่แล้ว ไม่เฉพาะฝาหรอกที่เป็นอย่างนี้ หลังคาก็ปานกัน
ปิ่ม(adv) nearly, See also: almost, Syn. ปิ้ม, เกือบ, จวน, แทบ, เจียน, Example: นางร้องไห้ปิ่มจะขาดใจที่ต้องสูญเสียลูกชายไปทั้ง 2 คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียด[chīet] (adv) EN: nearly ; almost
แจ[jaē] (adv) EN: closely ; tightly ; near ; nearly ; everywhere  FR: de près ; partout
เจียน[jīen] (x) EN: near ; nearly ; almost ; on the verge of ; on the point of  FR: presque ; sur le point de
จวน[jūan] (adv) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon  FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
จวนจะ[jūan ja] (adv) EN: almost ; nearly ; practically ; virtually  FR: sur le point de
จวบจวน[jūapjūan] (prep) EN: to ; at ; as far as ; nearly ; almost
เกือบ[keūap] (adv) EN: nearly ; almost ; shortly ; closely ; about ; pratically ; soon ; shortly  FR: presque ; à peu près ; à peine ; quasi ; pratiquement
เกือบตาย[keūap tāi] (v, exp) EN: almost die ; nearly die  FR: être sur le point de mourir
คล้าย[khlāi] (adv) EN: such as ; like ; nearly alike ; almost alike  FR: tel que ; comme ; pareil à
ค่อน[khøn] (x) EN: three quarters ; more than half ; nearly full ; greater part ; most  FR: la plus grande partie

CMU English Pronouncing Dictionary
NEARLY N IH1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nearly (a) nˈɪəʳliː (n i@1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich einen abbrechennearly kill oneself [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっつかっつ[ottsukattsu] (adj-no) much the same; nearly equal [Add to Longdo]
すんでの所で;既の所で[すんでのところで, sundenotokorode] (exp) (uk) almost; very nearly [Add to Longdo]
そうになった[souninatta] (exp) almost (did); nearly (did) [Add to Longdo]
もう少しで[もうすこしで, mousukoshide] (exp) almost; nearly; close to [Add to Longdo]
もう少しのところで;もう少しの所で[もうすこしのところで, mousukoshinotokorode] (exp) almost; nearly; close to [Add to Longdo]
危うく[あやうく, ayauku] (adv) (1) (See 危うい) barely; narrowly; (2) almost; nearly; (P) [Add to Longdo]
危なく[あぶなく, abunaku] (adv) nearly; almost; on the point of (doing) [Add to Longdo]
既の事[すんでのこと;すってのこと, sundenokoto ; suttenokoto] (adv) almost; very nearly [Add to Longdo]
近く[ちかく, chikaku] (n-adv,n) (1) (See 近い) near; neighbourhood; neighborhood; vicinity; (n-suf) (2) nearly (i.e. "it took nearly one year"); close to; (adv) (3) shortly; soon; (P) [Add to Longdo]
歯茎音[はぐきおん;しけいおん, hagukion ; shikeion] (n) (See 歯茎) alveolar consonant; sound (e.g. n,t,d) where the tongue touches (or nearly touches) the ridge behind your front top teeth [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
線形独立[せんけいどくりつ, senkeidokuritsu] linearly independent (e.g. equations) (an) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nearly
   adv 1: (of actions or states) slightly short of or not quite
       accomplished; all but; "the job is (just) about done";
       "the baby was almost asleep when the alarm sounded";
       "we're almost finished"; "the car all but ran her down";
       "he nearly fainted"; "talked for nigh onto 2 hours"; "the
       recording is well-nigh perfect"; "virtually all the
       parties signed the contract"; "I was near exhausted by
       the run"; "most everyone agrees" [syn: {about}, {almost},
       {most}, {nearly}, {near}, {nigh}, {virtually}, {well-
       nigh}]
   2: in a close manner; "the two phenomena are intimately
     connected"; "the person most nearly concerned" [syn:
     {closely}, {intimately}, {nearly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top