ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nauseous

N AO1 SH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nauseous-, *nauseous*, nauseou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nauseous(adj) ซึ่งรู้สึกคลื่นไส้, See also: คลื่นเหียน, Syn. loathsome, noisome, offensive
nauseously(adv) น่าคลื่นไส้, See also: น่าขยะแขยง
nauseousness(n) ความน่าขยะแขยง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nauseous(นอ'เช ิส,-ซีเอิส) adj. ซึ่งทำให้คลื่นเหียน, See also: nauseousness n., Syn. sickening

English-Thai: Nontri Dictionary
nauseous(adj) เป็นที่สะอิดสะเอียน,น่ารังเกียจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nauseous-คลื่นไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหียน[hīen] (v) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting  FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
ขยะแขยง[khayakhayaēng] (adj) EN: sickening ; disgusting ; nauseous
ปฏิกูล[patikūn] (adj) EN: offensive ; foul ; dirty ; disgusting ; nauseous  FR: dégoûtant ; répugnant ; nauséabond ; écoeurant
สะอิดสะเอียน[sa-it sa-īen] (v) EN: abhor ; regard with disgust ; be repelled ; have a feeling of revulsion ; be disgusted ; feel nauseous  FR: répugner ; être dégoûté ; considérer avec dégoût ; abhorrer

CMU English Pronouncing Dictionary
NAUSEOUS N AO1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nauseous (j) nˈɔːsɪəʳs (n oo1 s i@ s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nauseous
   adj 1: causing or able to cause nausea; "a nauseating smell";
       "nauseous offal"; "a sickening stench" [syn:
       {nauseating}, {nauseous}, {noisome}, {queasy},
       {loathsome}, {offensive}, {sickening}, {vile}]
   2: feeling nausea; feeling about to vomit [syn: {nauseated},
     {nauseous}, {queasy}, {sick}, {sickish}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top