ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

native

N EY1 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -native-, *native*
English-Thai: Longdo Dictionary
alternative energy(n) พลังงานทดแทน, พลังงานทางเลือก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
native(adj) ตามธรรมชาติ, See also: ตามสัญชาตญาณ, สันดาน, Syn. inborn, innate, connate, congenital, Ant. unnatural
native(adj) พื้นเมือง, See also: พื้นบ้าน
native(n) ชาวพื้นเมือง, See also: คนท้องถิ่น, เจ้าของประเทศ, Syn. inhabitants, precursor, fellow citizen
natively(adv) โดยกำเนิด, Syn. inherently
native-born(adj) โดยกำเนิด, Syn. native
native speaker(n) เจ้าของภาษา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
native(เน'ทิฟว) adj. แต่กำเนิด,โดยกำเนิด,ของพื้นเมือง,ของท้องถิ่น,โดยสันดาน,ไม่เปลี่ยนแปลง. n. คน (ต้นไม้,สัตว์) พื้นเมือง, See also: nativeness n., Syn. indigenous
native-born(เน'ทิฟว'บอร์น) adj. ซึ่งเกิดในประเทศดังกล่าวซึ่งเกิดในพื้นเมือง
alternative(ออลเทอ' นะทิฟว) n. ทางเลือก, ของที่จะเลือก, วิธีการที่พอจะเลือกได้, อีกทางหนึ่ง, อีกวิธีการหนึ่ง. -adj. ซึ่งให้เลือกได้ระหว่างสอง (สิ่ง,วิธีการ) . -alternativeness, alternativity n., Syn. preference, alternate
carminative(คาร์มิน'นะทิฟว) n. ยาขับลม,ยาขับลม,ยาแก้ท้องเฟ้อ. adj. แก้ท้องเฟ้อ
denominativeadj. เกี่ยวศัพท์ที่มาจากคำนาม
determinative(ดิเทอร์'มิเนทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการกำหนด,เป็นการชี้ขาด,เป็นเครื่องตัดสิน n. ตัวชี้ขาด,ตัวกำหนด,ศัพท์ที่กำหนดไว้
discriminativeadj. ซึ่งแยกแยะ,ซึ่งแบ่งออก,เกี่ยวกับการเลือกที่รักมักที่ชัง, Syn. discriminating
donative(ดอน'นะทิฟว) n. สิ่งที่บริจาค,ของบริจาค,เงินบริจาค,ของขวัญ
explanative(เอคซฺเพลน'นะทอรี,-ทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการอธิบาย,ซึ่งเป็นการชี้แจง
imaginative(อิแมจ'จะเนทิฟว) adj. จินตนาการ,ซึ่งนึกเอาเอง,เป็นมโนภาพ,เจ้าความคิด., See also: imaginatively adv. imaginativeness n., Syn. inventive, creative

English-Thai: Nontri Dictionary
native(adj) พื้นเมือง,โดยสันดาน,มีมาแต่เกิด
native(n) คนพื้นเมือง,คนท้องถิ่น,ของพื้นเมือง
alternative(adj) ซึ่งเลือกได้,เผื่อเลือก
alternative(n) ทางเลือก
imaginative(adj) ซึ่งนึกฝัน,เจ้าความคิด,ซึ่งนึกเอาเอง
nominative(adj) ซึ่งได้รับการเสนอชื่อ,ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
nominative(n) ประธานของประโยค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
native๑. คนพื้นเมือง๒. พื้นเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nativeคนพื้นเมือง, พื้นเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
native๑. คนพื้นเมือง๒. พื้นเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
native born individualบุคคลที่เกิดในท้องถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
native elementธาตุธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
native paraffinพาราฟินธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
native reserveเขตสงวนสำหรับคนพื้นเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Native Elementsธาตุธรรมชาติ, Example: เป็นแร่ที่เกิดโดยมีธาตุเพียงธาตุเดียวใน ธรรมชาติ จำแนกเป็น ธาตุโลหะ และ ธาตุอโลหะ [สิ่งแวดล้อม]
Native Starchแป้งมันสำปะหลังดิบ [การค้าระหว่างประเทศ]
native subjectคนในบังคับพื้นเมือง [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nativeAs their language had no written form, the natives expressed a deed or event in carvings.
nativeAt the age of seventeen, he fled his native village.
nativeAt the time there were no native English speakers teaching in any public school.
nativeCaptain Cook thanked the natives for their hospitality.
nativeEnglish is not my native language.
nativeGeorgia is his native state.
nativeHe availed himself of the 'off-and-on' holidays to visit his native country.
nativeHe established a friendly relationship with the natives.
nativeHe left his native village never to return.
nativeHe made up his mind not to return to his native country.
nativeHe returned to his native village.
nativeHe returned to his native village, where he spend the last few years of his life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิลำเนา(n) native habitat, See also: native district, domicile, Syn. บ้านเกิด, ถิ่นกำเนิด
พื้นเมือง(adj) native, See also: local, domestic, homemade, Syn. ท้องถิ่น, ประจำถิ่น, พื้นบ้าน, Example: นกฮัมมิงเป็นนกพื้นเมืองของคิวบา มีลำตัวยาวประมาณสองนิ้ว หนักเพียงเศษหนึ่งส่วนสิบออนซ์, Thai Definition: เฉพาะถิ่น, แห่งท้องถิ่น, ที่มีอยู่ในเมืองนั้นๆ
ถิ่นกำเนิด(n) native land, See also: habitat, home town, Syn. ถิ่นเกิด, บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน, Example: นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนได้ช่วยกันอนุรักษ์หมีแพนด้า 1,000 ตัวให้รอดชีวิตในถิ่นกำเนิดของมัน, Count Unit: ถิ่น
เจ้าของภาษา(n) native speaker, Example: นักภาษาศาสตร์ที่ศึกษาภาษาทั่วไปจะได้ข้อมูลส่วนใหญ่จากการซักถามเจ้าของภาษา, Thai Definition: คนที่พูดภาษาใดภาษาหนึ่งตั้งแต่เกิดเรียกว่าคนนั้นเป็นเจ้าของภาษา
บ้านเดิม(n) hometown, See also: native town, Syn. บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน, ภูมิลำเนา, Example: คนตกงานเดินทางกลับบ้านเดิมที่ต่างจังหวัด เพื่อพักเอาแรงในการต่อสู้ใหม่, Thai Definition: ถิ่นซึ่งเป็นที่เกิดหรือที่อยู่อาศัยเดิม
ชาวพื้นเมือง(n) native, See also: original inhabitant, aboriginal, Syn. ชนพื้นเมือง, คนพื้นเมือง, Ant. คนต่างถิ่น, ชาวต่างถิ่น, Example: เผ่าอะบอริจินเป็นชาวพื้นเมืองของประเทศออสเตรเลีย, Count Unit: คน
คนพื้นเมือง(n) native, See also: primitive, inhabitant, local person, Syn. คนท้องถิ่น, Example: คนพื้นเมืองจะรู้ดีว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร, Count Unit: คน
ชนพื้นเมือง(n) aborigine, See also: native, primitive, inhabitant, indigenous person, Example: มีผู้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าคนไทยเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันมานานแล้ว, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้อาศัยดั้งเดิมในท้องถิ่นหนึ่งๆ มักมีภาษาและวัฒนธรรมการดำรงชีพเฉพาะกลุ่ม
สินค้าพื้นเมือง(n) local product, See also: native product, Syn. ของพื้นเมือง, Example: นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ในสถานที่เดียวกัน, Thai Definition: สินค้าที่เป็นของท้องที่หรือถิ่นนั้นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเกิด[bānkoēt] (n) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland  FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
บ้านเกิดเมืองนอน[bānkoēt-meūangnøn] (n, exp) EN: hometown ; native town  FR: ville natale [f]
ชาว[chāo] (n) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people  FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวพื้นเมือง[chāo pheūnmeūang] (n, exp) EN: native ; native inhabitant   FR: natif [m] ; native [f] ; indigène [m] (r.)
อีกทางหนึ่ง[īk thāng neung] (adj) EN: alternative  FR: alternatif
เจ้าของภาษา[jaokhøng phāsā] (n, exp) EN: native speaker
กรรตุการก[kattukārok] (n) EN: nominative case
คำตอบที่ดีที่สุด[khamtøp thī dī thīsut] (n, exp) EN: best alternative
คนพื้นเมือง[khon pheūnmeūang] (n, exp) EN: native ; aborigine  FR: natif [m] ; native [f] ; autochtone [m, f] ; aborigène [m]
คนท้องถิ่น[khon thøngthin] (n, exp) EN: native  FR: natif [m] ; native [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NATIVE N EY1 T IH0 V
NATIVES N EY1 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
native (n) nˈɛɪtɪv (n ei1 t i v)
natives (n) nˈɛɪtɪvz (n ei1 t i v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老家[lǎo jiā, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄚ, ] native place; place of origin; home state or region, #6,616 [Add to Longdo]
本地人[běn dì rén, ㄅㄣˇ ㄉㄧˋ ㄖㄣˊ, ] native peron (of a country), #21,272 [Add to Longdo]
母语[mǔ yǔ, ㄇㄨˇ ㄩˇ, / ] native language; mother language, #24,027 [Add to Longdo]
故土[gù tǔ, ㄍㄨˋ ㄊㄨˇ, ] native country; one's homeland, #33,456 [Add to Longdo]
人氏[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] native; a person who comes from a particular place, ie. 河北省人氏 means "a person from Hebei Province", #57,977 [Add to Longdo]
土邦[tǔ bāng, ㄊㄨˇ ㄅㄤ, ] native state (term used by British Colonial power to refer to independent states of India or Africa), #157,937 [Add to Longdo]
本族语[běn zú yǔ, ㄅㄣˇ ㄗㄨˊ ㄩˇ, / ] native language; mother tongue [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geburtsland {n} | Geburtsländer {pl}native country | native countries [Add to Longdo]
Geburtsstadt {f}native town [Add to Longdo]
Heimatland {n}native land [Add to Longdo]
Heimatort {m}native place [Add to Longdo]
Muttersprache {f}native language; native tongue; first language [Add to Longdo]
Muttersprachler {m}native speaker [Add to Longdo]
Urbevölkerung {f}native population; native inhabitants [Add to Longdo]
Ureinwohner NordamerikasNative American [Add to Longdo]
Vaterland {n}native country [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period) [Add to Longdo]
アイヌ犬[アイヌけん, ainu ken] (n) (See 北海道犬) Hokkaido dog; dog breed native to Hokkaido [Add to Longdo]
アオハナホソオオトカゲ[aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor [Add to Longdo]
アケボノヒメオオトカゲ[akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna [Add to Longdo]
イエローヘッドモニター[iero-heddomonita-] (n) yellow-head monitor (Varanus melinus, species of carnivorous monitor lizard native to Indonesia); quince monitor [Add to Longdo]
イワヒメオオトカゲ[iwahimeootokage] (n) Storr's pygmy monitor (Varanus storri, species of small carnivorous monitor lizard native to Australia); Storr's goanna; Storr's monitor [Add to Longdo]
インディアンゴールドリングブリストルトゥース[indeiango-rudoringuburisutorutou-su] (n) Indian gold-ring bristle-tooth (Ctenochaetus truncatus, species of bristletooth tang native to the Indian Ocean) [Add to Longdo]
インディヘナ[indeihena] (n) native (spa [Add to Longdo]
エコステーション[ekosute-shon] (n) a service station for cars that run on alternative fuels [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネーティブファイルフォーマット[ねーていぶふぁいるふぉーまっと, ne-teibufairufo-matto] native file format [Add to Longdo]
ネイティブコンパイラ[ねいていぶこんぱいら, neiteibukonpaira] native compiler [Add to Longdo]
ネイティブサポート[ねいていぶさぽーと, neiteibusapo-to] native support [Add to Longdo]
ネイティブフォーマット[ねいていぶふぉーまっと, neiteibufo-matto] native format [Add to Longdo]
ネイティブモード[ねいていぶもーど, neiteibumo-do] native mode [Add to Longdo]
ネイティブ対応[ネイティブたいおう, neiteibu taiou] native support [Add to Longdo]
固有[こゆう, koyuu] native [Add to Longdo]
固有の大小順序[こゆうのだいしょうじゅんじょ, koyuunodaishoujunjo] native collating sequence [Add to Longdo]
固有文字集合[こゆうもじしゅうごう, koyuumojishuugou] native character set [Add to Longdo]
交代トラック[こうたいトラック, koutai torakku] alternate track, alternative track [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 native
   adj 1: characteristic of or existing by virtue of geographic
       origin; "the native North American sugar maple"; "many
       native artists studied abroad" [ant: {foreign},
       {strange}]
   2: belonging to one by birth; "my native land"; "one's native
     language" [ant: {adopted}, {adoptive}]
   3: characteristic of or relating to people inhabiting a region
     from the beginning; "native Americans"; "the aboriginal
     peoples of Australia" [syn: {native}, {aboriginal}] [ant:
     {nonnative}]
   4: as found in nature in the elemental form; "native copper"
   n 1: an indigenous person who was born in a particular place;
      "the art of the natives of the northwest coast"; "the
      Canadian government scrapped plans to tax the grants to
      aboriginal college students" [syn: {native}, {indigen},
      {indigene}, {aborigine}, {aboriginal}]
   2: a person born in a particular place or country; "he is a
     native of Brazil"
   3: indigenous plants and animals

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top