ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

narrow-minded

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -narrow-minded-, *narrow-minded*, narrow-mind, narrow-minde
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
narrow-minded(adj) ใจแคบ, Ant. broad-minded, open-minded
narrow-mindedness(n) ความใจแคบ

English-Thai: Nontri Dictionary
NARROW-narrow-minded(adj) ใจแคบ,ใจดำ,ขี้เหนียว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คับแคบ(adj) narrow-minded, See also: small-minded, unhelpful, ungenerous, Example: เขาทราบอยู่ก่อนว่าเป็นคนบ้านนั้นตำบลนั้นซึ่งมีใจคับแคบก็จะมีใครที่ไหนเล่ายินดีต้อนรับด้วยความเต็มใจ, Thai Definition: ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ใจแคบ(adj) narrow-minded, See also: selfish, Ant. ใจแข็ง, Example: เขาเป็นคนใจแคบในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นคนใจกว้างในเรื่องใหญ่ๆโตๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจแคบ[jaikhaēp] (adj) EN: narrow-minded ; small-minded  FR: mesquin ; étroit d'esprit
คับแคบ[khapkhaēp] (adj) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
narrow-minded (j) nˌærou-mˈaɪndɪd (n a2 r ou - m ai1 n d i d)
narrow-mindedly (a) nˌærou-mˈaɪndɪdliː (n a2 r ou - m ai1 n d i d l ii)
narrow-mindednes (n) nˌærou-mˈaɪndɪdnəs (n a2 r ou - m ai1 n d i d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心窄[xīn zhǎi, ㄒㄧㄣ ㄓㄞˇ, ] narrow-minded; intolerant, #144,597 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
狭量[きょうりょう, kyouryou] (adj-na,n) narrow-mindedness [Add to Longdo]
固陋[ころう, korou] (adj-na,n) stubbornly sticking to old ways; dislike of new things; narrow-mindedness [Add to Longdo]
視野の狭い[しやのせまい, shiyanosemai] (n) shortsighted; narrow-minded [Add to Longdo]
視野狭窄[しやきょうさく, shiyakyousaku] (n) narrowing of visual field; narrow-mindedness; lack of vision [Add to Longdo]
小乗的[しょうじょうてき, shoujouteki] (adj-na) narrow-minded [Add to Longdo]
心の狭い[こころのせまい, kokoronosemai] (adv,adj-i) narrow-minded; shallow [Add to Longdo]
単眼的[たんがんてき, tanganteki] (adj-na) narrow-minded; short-sighted [Add to Longdo]
度量の狭い[どりょうのせまい, doryounosemai] (exp) parochial; narrow-minded; prejudiced [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 narrow-minded
   adj 1: capable of being shocked [syn: {shockable}, {narrow-
       minded}] [ant: {broad-minded}, {unshockable}]
   2: lacking tolerance or flexibility or breadth of view; "a
     brilliant but narrow-minded judge"; "narrow opinions" [syn:
     {narrow-minded}, {narrow}] [ant: {broad-minded}]
   3: rigidly adhering to a particular sect or its doctrines

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top