ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

naive

N AY2 IY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -naive-, *naive*
Possible hiragana form: ないう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
naive(adj) ซื่อ (ทั้งการพูดและการกระทำ), See also: ไร้เดียงสา, ซึ่งไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ซึ่งไม่มีประสบการณ์, Syn. fleeceable, gullible, susceptible, Ant. sophisticated
naively(adv) อย่างตรงๆ, See also: อย่างซื่อๆ
naivety(n) ความซื่อตรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
naive(นาอีฟว') adj. ง่าย ๆ ซื่อ ๆ ,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม,ไม่มีมารยา,ขาดประสบการณ์., Syn. simple, artless
naivete(นาอีฟเท') n. ความง่าย ๆ ซื่อ ๆ ,ความไม่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือมารยา

English-Thai: Nontri Dictionary
naive(adj) เชื่อง,ซื่อๆ,ไร้เดียงสา,เหมือนเด็ก
naivete(n) ความเชื่อง,ความซื่อ,ความไร้เดียงสา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
naive artศิลปะไร้มายา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
naive realismสัจนิยมสามัญ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
naiveAre you still letting last night's fight bother you? That's so naive.
naiveGet rid of those kinds of naive ideas.
naiveHe made heaps of money by ripping off naive suckers.
naiveI'm surprised that you're so naive.
naiveIt's naive of you to believe that.
naiveNaivete is his only merit.
naiveShe is unbelievably naive.
naiveThe naive man blushed with shame.
naiveThe naive man was utterly embarrassed in her presence.
naiveThe townspeople were astonishingly naive about what the smugglers were.
naiveThey were too naive to understand the necessity of studying.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร้เดียงสา(adj) innocent, See also: naive, childlike, artless, simple, credulous, ingenuous, unworldly, Syn. ไม่รู้เดียงสา, Example: เด็กไร้เดียงสาอย่างนั้นคงไม่ได้คิดให้ลึกซึ้งก่อนที่จะพูด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนต่อโลก[øn tø lōk] (v, exp) EN: be innocent ; be naive ; be guileless ; be unsophisticated
พาซื่อ[phāseū] (adj) EN: naive ; innocent ; unsuspecting
ไร้เดียงสา[rai dīengsā] (adj) EN: innocent ; naive ; childlike ; artless ; simple ; credulous ; ingenuous ; unworldly  FR: innocent ; naïf ; crédule ; ingénu ; candide
สมัครเล่น[samaklen] (adj) EN: amateur ; novice ; not skillful ; naive  FR: amateur ; novice

CMU English Pronouncing Dictionary
NAIVE N AY2 IY1 V
NAIVELY N AA0 IY1 V L IY0
NAIVETE N AA0 IY2 V AH0 T EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
naive (j) nˈaɪˈiːv (n ai1 ii1 v)
naivete (n) naɪˈiːvɪtiː (n ai ii1 v i t ii)
naively (a) nˈaɪˈiːvliː (n ai1 ii1 v l ii)
naivety (n) nˈaɪˈiːvətiː (n ai1 ii1 v @ t ii)
naivet_e (n) nˈaɪˈiːvətiː (n ai1 ii1 v @ t ii)
naivet_es (n) nˈaɪˈiːvətɪz (n ai1 ii1 v @ t i z)
naiveties (n) nˈaɪˈiːvətɪz (n ai1 ii1 v @ t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天真[tiān zhēn, ㄊㄧㄢ ㄓㄣ, ] naive; innocent; artless, #6,983 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お目出度い(ateji);御目出度い(ateji);お芽出度い(ateji);御芽出度い(ateji);お愛でたい;御愛でたい[おめでたい, omedetai] (n) (1) (uk) (pol) (See めでたい) special; auspicious; happy; (2) naive; innocent; good-natured [Add to Longdo]
すれてない[suretenai] (adj-i) naive [Add to Longdo]
ナイーブ[nai-bu] (adj-na,n) naive; innocent; sensitive; uncomplicated; unpretentious; straightforward; (P) [Add to Longdo]
蒲魚[かまとと, kamatoto] (n) (1) (uk) feigning innocence, ignorance or naivety; (2) someone (esp. a woman) pretending to be innocent, ignorant or naive [Add to Longdo]
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P) [Add to Longdo]
淳朴;純朴;醇朴[じゅんぼく, junboku] (adj-na,n) rustic simplicity; homeliness; unsophisticated; naive; honest; simple [Add to Longdo]
[じゅん, jun] (adj-na,adj-t,adv-to) (1) innocent; chaste; naive; (pref) (2) pure; genuine; (P) [Add to Longdo]
純情[じゅんじょう, junjou] (adj-na,n) pure heart; naivete; self-sacrificing devotion; (P) [Add to Longdo]
初;初心;産;生[うぶ, ubu] (adj-na,n,adj-no) (1) (esp. 初, 初心) innocent; naive; unsophisticated; inexperienced; green; wet behind the ears; (n-pref) (2) (産, 生) birth- [Add to Longdo]
人擦れ;人摺れ[ひとずれ, hitozure] (n,adj-no) (1) sophistication; wordly wisdom; (vs) (2) to lose one's innocence; to get sophisticated; to get to know the world by being in contact with people; to lose one's naivete [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 naive
   adj 1: marked by or showing unaffected simplicity and lack of
       guile or worldly experience; "a teenager's naive
       ignorance of life"; "the naive assumption that things can
       only get better"; "this naive simple creature with wide
       friendly eyes so eager to believe appearances" [syn:
       {naive}, {naif}] [ant: {sophisticated}]
   2: of or created by one without formal training; simple or naive
     in style; "primitive art such as that by Grandma Moses is
     often colorful and striking" [syn: {primitive}, {naive}]
   3: inexperienced
   4: lacking information or instruction; "lamentably unenlightened
     as to the laws" [syn: {uninstructed}, {unenlightened},
     {naive}]
   5: not initiated; deficient in relevant experience; "it seemed a
     bizarre ceremony to uninitiated western eyes"; "he took part
     in the experiment as a naive subject" [syn: {uninitiate},
     {uninitiated}, {naive}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top