ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mutable

M Y UW1 T AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mutable-, *mutable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mutableness(n) ความไม่แน่นอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mutable(มิว'ทะเบิล) adj. เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,ผันแปร., See also: mutability n. mutably adv., Syn. changeable
immutable(อิมิว'ทะเบิล) adj. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง., See also: immutabillity, immutableness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
mutable(adj) เปลี่ยนแปลงง่าย,ผันแปร,ไม่แน่นอน
immutable(adj) ไม่เปลี่ยนรูป,เปลี่ยนแปลงไม่ได้

CMU English Pronouncing Dictionary
MUTABLE M Y UW1 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mutable (j) mjˈuːtəbl (m y uu1 t @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
veränderlich; wandelbar {adj} | veränderlicher | am veränderlichstenmutable | more mutable | most mutable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そら, sora] (n) (1) empty air; sky; (2) {Buddh} shunya (emptiness, the lack of an immutable intrinsic nature within any phemomenon); (3) (abbr) (See 空軍) air force; (n,adj-na) (4) fruitlessness; meaninglessness; (5) (See 五大・1) void (one of the five elements) [Add to Longdo]
恒久不変[こうきゅうふへん, koukyuufuhen] (n) permanent and immutable [Add to Longdo]
如露如電[にょろにょでん, nyoronyoden] (n) (obsc) {Buddh} existence (as we percieve it) is as mutable and incorporeal as is the morning dew or a flash of lightning [Add to Longdo]
不易[ふえき, fueki] (adj-na,n) constancy; immutable [Add to Longdo]
不易流行[ふえきりゅうこう, fuekiryuukou] (exp) the principle of fluidity and immutability in haiku; Haiku is both "fluid and transitory" and "eternal and immutable."; An interchange between the transient and the immutable is central to the soul of haiku. (Basho) [Add to Longdo]
不変[ふへん, fuhen] (adj-na,n,adj-no) eternal; everlasting; unchangeable; immutable; immovable; constant; permanent; indestructible; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mutable
   adj 1: capable of or tending to change in form or quality or
       nature; "a mutable substance"; "the mutable ways of
       fortune"; "mutable weather patterns"; "a mutable foreign
       policy" [syn: {mutable}, {changeable}] [ant:
       {changeless}, {immutable}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top