ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

muster

M AH1 S T ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -muster-, *muster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
muster(vt) รวบรวม, Syn. accumulate
muster(n) การรวบรวม, Syn. accumulation
muster(vt) ชุมนุม, See also: รวมแถว, Syn. convoke, gather, assemble, conscript, Ant. disperse, scatter
muster(n) การชุมนุม, See also: การรวมพล, การรวมแถว, Syn. conscription
muster(n) กลุ่มผู้ชุมนุม, See also: กลุ่มคนที่มารวมพล, กลุ่มคนที่มารวมแถว, Syn. crowd
muster up(phrv) ชุมนุม, See also: รวมกลุ่มกัน
muster up courage(idm) ทำให้กล้า, Syn. pluck up, screw up
muster up support(idm) รวมคน, See also: รวบรวม, สนับสนุน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
muster(มัส'เทอะ) vt.,vi.,n. (การ) ชุมนุม,รวบรวม,รวมแถว., Syn. summon

English-Thai: Nontri Dictionary
muster(n) การรวมพล,การรวบรวม,การชุมนุม
muster(vt) รวบรวม,รวมพล,ชุมนุม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
musterHe mustered up his courage to talk to a foreigner.
musterShe finally mustered up the courage to ask him for more money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระดมกำลัง(v) mobilize (one's) forces, See also: muster (one's) strength, Syn. รวมกำลัง, Example: มีการโทรขู่ลอบวางระเบิดสถานีรถไฟ ใน 5 อำเภอในจังหวัดนราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังค้นทุกจุดแต่ไม่พบ, Thai Definition: รวมกำลังพร้อมๆ กันอย่างเร่งด่วน
ระดมกำลัง(v) mobilize (one's) forces, See also: muster (one's) strength, Syn. รวมกำลัง, Example: มีการโทรขู่ลอบวางระเบิดสถานีรถไฟ ใน 5 อำเภอในจังหวัดนราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังค้นทุกจุดแต่ไม่พบ, Thai Definition: รวมกำลังพร้อมๆ กันอย่างเร่งด่วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุม[chum] (v) EN: congregate ; assemble ; gather ; concentrate ; rally ; muster
ชุมนุม[chumnum] (v) EN: assemble ; gather ; rally ; muster ; concentrate ; congregate  FR: rassembler ; rallier
ระดม[radom] (v) EN: mobilize = mobilise (Am.) ; assemble ; muster ; gather ; come in force  FR: rassembler ; mobiliser ; concentrer
รวมตัว[rūamtūa] (v) EN: assemble ; collect ; gather together ; gather into a group ; rally ; muster ; come together to ; combine into a group ; get together ; join together  FR: rassembler
รวบ[rūap] (v) EN: gather ; collect ; muster ; concentrate ; keep ; grab ; arrogate  FR: rassembler ; réunir ; ramasser
ยกพวก[yok phūak] (v, exp) EN: gather ; assemble ; congregate ; muster  FR: assembler

CMU English Pronouncing Dictionary
MUSTER M AH1 S T ER0
MUSTERS M AH1 S T ER0 Z
MUSTERED M AH1 S T ER0 D
MUSTERING M AH1 S T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
muster (v) mˈʌstər (m uh1 s t @ r)
musters (v) mˈʌstəz (m uh1 s t @ z)
mustered (v) mˈʌstəd (m uh1 s t @ d)
mustering (v) mˈʌstərɪŋ (m uh1 s t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mustervertrag {m}model contract [Add to Longdo]
Muster {n} | als Muster dienen fürsample | to sample [Add to Longdo]
Muster {n}; Vorbild {n} | Muster {pl}pattern | patterns [Add to Longdo]
Muster {n}; Vorbild {n} | Muster {pl}; Vorbilder {pl}paragon | paragons [Add to Longdo]
Muster {n}; Modell {n}model [Add to Longdo]
Muster {n}; Prototyp {m}prototype [Add to Longdo]
Musterabschnitt {m}; Stoffprobe {f}swatch [Add to Longdo]
Musterbeispiel {n}perfect example [Add to Longdo]
Musterbeispiel {n}; Beispiel {n}paradigm [Add to Longdo]
Musterbetrieb {m}model plant [Add to Longdo]
Musterbuch {n}pattern book; sample book [Add to Longdo]
Musterehe {f}perfect marriage; ideal marriage [Add to Longdo]
Mustererkennung {f}recognition of pattern [Add to Longdo]
Mustererkennung {f}; Zeichenerkennung {f}pattern recognition [Add to Longdo]
Musterexemplar {n}perfect specimen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
糾合(P);鳩合[きゅうごう, kyuugou] (n,vs) rally; muster; (P) [Add to Longdo]
虚々実々;虚虚実実[きょきょじつじつ, kyokyojitsujitsu] (n,adj-no) full of wiles and tricks; match between persons equal in shrewdness mobilizing all the tricks each can muster; shrewdly avoiding the opponent's strong points and attacking its weaknesses [Add to Longdo]
駆り集める;駆集める;狩り集める;狩集める[かりあつめる, kariatsumeru] (v1,vt) to round up; to gather; to muster; to mobilize; to mobilise [Add to Longdo]
軍籍[ぐんせき, gunseki] (n) military or naval register; muster roll [Add to Longdo]
召集令[しょうしゅうれい, shoushuurei] (n) mustering-out order; callup [Add to Longdo]
振り絞る[ふりしぼる, furishiboru] (v5r,vt) (1) to muster (one's strength); (2) to strain (e.g. one's voice) [Add to Longdo]
勢揃い;勢ぞろい;勢揃(io)[せいぞろい, seizoroi] (n,vs) array; muster; line-up; full force [Add to Longdo]
点呼[てんこ, tenko] (n,vs) roll-call; muster; (P) [Add to Longdo]
度胸を据える[どきょうをすえる, dokyouwosueru] (exp,v1) (obsc) (See 覚悟を決める) to muster one's courage; to resolve oneself; to ready oneself for what is to come [Add to Longdo]
奮い起こす;奮い起す(io)[ふるいおこす, furuiokosu] (v5s,vt) to muster (e.g. courage); to gather; to collect; to pluck up [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
意匠[いしょう, ishou] Muster, Design, Entwurf, Idee [Add to Longdo]
手本[てほん, tehon] Muster, Vorlage [Add to Longdo]
[がら, gara] Muster, Design, Typus, Charakter [Add to Longdo]
模様[もよう, moyou] Muster, Musterung, Aussehen, -Lage [Add to Longdo]
範例[はんれい, hanrei] Musterbeispiel [Add to Longdo]
篤農家[とくのうか, tokunouka] mustergueltiger_Landwirt [Add to Longdo]
見本[みほん, mihon] Muster, Probe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 muster
   n 1: a gathering of military personnel for duty; "he was thrown
      in the brig for missing muster"
   2: compulsory military service [syn: {conscription}, {muster},
     {draft}, {selective service}]
   v 1: gather or bring together; "muster the courage to do
      something"; "she rallied her intellect"; "Summon all your
      courage" [syn: {muster}, {rally}, {summon}, {come up},
      {muster up}]
   2: call to duty, military service, jury duty, etc.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top