ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

multicolor

M AH2 L T IY0 K AH1 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -multicolor-, *multicolor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
multicolor(adj) หลากหลายสี, Syn. varicolored, polychrome, Ant. solid-colored
multicolor(n) การออกแบบหลากหลายสี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
multicolor(มัล'ทิคัลเลอะ) n. การจัดเป็นหลายสี,สิ่งหรือแบบที่มีหลายสี. adj. หลายสี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลับสี(adj) multicolored, See also: various-colored, variegated, parti-colored, Syn. คั่นสี, Example: เขาใส่เสื้อเป็นลวดลายสลับสี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลายสี[lāi sī] (adj) FR: multicolore ; bigarré ; polychrome
มีหลายสี[mī lāi sī] (x) EN: multicoloured  FR: multicolore
สลับสี[salap sī] (adj) EN: multicolored ; various-colored ; variegated ; parti-colored  FR: bigarré

CMU English Pronouncing Dictionary
MULTICOLOR M AH2 L T IY0 K AH1 L ER0
MULTICOLORED M AH2 L T IY0 K AH1 L ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
multicolored (n) mˈʌltɪkʌləd (m uh1 l t i k uh l @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wén, ㄨㄣˊ, ] multicolored clouds, #12,619 [Add to Longdo]
多采[duō cǎi, ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, / ] multicolored; varied; also written 多采, #209,265 [Add to Longdo]
灿烂多彩[càn làn duō cǎi, ㄘㄢˋ ㄌㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, / ] multicolored splendor (of fireworks, bright lights etc) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Multicolor...multicolor [Add to Longdo]
Bunter Zwergkaiserfisch {m}; Vielfarben-Zwergkaiserfisch {m}; Vielfarbiger Herzogfisch {m} (Centropyge multicolor) [zool.]multicolor dwarf angel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マルチカラー[maruchikara-] (n,adj-no) multicolor [Add to Longdo]
何色搨[なんしょくずり, nanshokuzuri] (n) multicolored printing; multicoloured printing [Add to Longdo]
求仙;九仙;気宇仙[きゅうせん;キュウセン, kyuusen ; kyuusen] (n) (uk) multicolorfin rainbowfish (Parajulis poecilepterus, was Halichoeres poecilopterus) [Add to Longdo]
色とりどり;色取り取り[いろとりどり, irotoridori] (adj-no) (1) multicolored; multicoloured; varicolored; varicoloured; (2) variety; miscellany [Add to Longdo]
多色刷り[たしょくずり, tashokuzuri] (n) multicolored printing; multicoloured printing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 multicolor
   adj 1: having sections or patches colored differently and
       usually brightly; "a jester dressed in motley"; "the
       painted desert"; "a particolored dress"; "a piebald
       horse"; "pied daisies" [syn: {motley}, {calico},
       {multicolor}, {multi-color}, {multicolour}, {multi-
       colour}, {multicolored}, {multi-colored},
       {multicoloured}, {multi-coloured}, {painted},
       {particolored}, {particoloured}, {piebald}, {pied},
       {varicolored}, {varicoloured}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top