ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

much

M AH1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -much-, *much*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
much(adj) มาก, See also: เยอะ, ไม่น้อย, หนัก, ใหญ่, Syn. abundant, ample, plentiful, Ant. inadquate, insufficient
much(adv) อย่างมาก, See also: อย่างใหญ่หลวง, อย่างมากมาย, Syn. greatly, enormously, extremely
much(adv) เกือบจะ, See also: โดยประมาณ, Syn. nearly, approximately, practically
much(adv) บ่อย, See also: ถี่, Syn. seldom
much(n) จำนวนมาก, See also: ปริมาณที่มาก, Syn. lot, plenty, mass, Ant. lack, scarcity, shortage
much(n) สิ่งที่สำคัญมาก, See also: สิ่งที่ยิ่งใหญ่
muchness(n) จำนวนมหาศาล, Syn. abundance, plenty
much in evidence(idm) เห็นได้ชัด, See also: ชัดแจ้ง
much sought after(idm) น่าปรารถนาอย่างยิ่ง, See also: เป็นที่ต้องการยิ่ง
much of a muchness(idm) ไม่แตกต่างกันมาก, See also: เหมือนกันมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
much(มัชฺ) n. จำนวนมาก,ปริมาณที่มาก,สิ่งที่สำคัญมาก adj. มาก,หลาย,ใหญ่,นัก,ไม่น้อย adv. อย่างมาก,อย่างใหญ่,เกือบจะ,โดยประมาณ, Syn. great, Ant. little
inasmuch as(อินอั?มัชฺ' แอส) เมื่อเป็นเช่นนั้น, ดังนั้น, Syn. since, insofar as
insomuch(อินโซมัชฺ') adv. ดังนั้น,ตราบเท่าที่,ถึงขั้นนี้, Syn. inasmuch

English-Thai: Nontri Dictionary
much(adj) มาก,ใหญ่,หลาย,ไม่น้อย
much(adv) อย่างมาก,อย่างใหญ่
much(n) จำนวนมาก,ปริมาณมาก
forasmuch(con) เพราะว่า,เนื่องจาก,สาเหตุเพราะ,เนื่องด้วย
inasmuch(adv) เท่าที่,ดังนั้น,เช่นนั้น,เนื่องจาก
insomuch(adv) จนกระทั่งว่า,ดังนั้น,ตราบเท่าที่,ถึงขั้นนี้
overmuch(adv) มากเกินไป

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
muchAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?
muchAbout how much will I have to pay for all the treatments?
muchAbout how much will it cost?
muchAbout how much would a taxi be from here?
muchA cat can see much better at night.
muchAccording to the stars, she and I aren't supposed to have much chemistry between us.
muchA child is spoiled by too much attention.
muchA company that stifles innovation can't hope to grow very much.
muchA concrete plan evolved after much discussion.
muchAdvice isn't much good to me. I need money.
muchA face with too much make-up looks strange.
muchAfter a month's stay here I will get much better.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนัก(adj) much, Ant. น้อย, Example: หล่อนไม่ใช่คนที่มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่มาจากไหน, Thai Definition: มาก
ภูริ(adv) many, See also: much, Syn. มาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เยอะแยะ(adv) many, See also: much, abundantly, plentifully, Syn. มากมาย, เยอะ, Ant. น้อย, Example: เรามีความต้องการที่จะจำโน่นจำนี่เยอะแยะไปหมด, Thai Definition: มากเหลือหลาย, ถมไป
เกร่อ(adv) much, See also: commonly, normally, widely, Syn. มาก, Example: ในช่วง 14 ต.ค. 2516-6 ต.ค. 2519 มักมีการใช้ศัพท์แสงในเชิงการเมืองกันเกร่อทีเดียว, Thai Definition: ที่พบเห็นได้ทั่วไป
พอการ(adv) much, See also: considerably, Syn. มาก, Example: ผมได้เงินจากงานนี้มาพอการ, Notes: (ปาก)
พอแรง(adv) much, See also: quite, very, Syn. เต็มแรง, มาก, Example: การที่บีบีซีปล่อยกู้ในธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ถือเป็นเรื่องแปลกพอแรง
เยอะ(adv) much, See also: much more, far more, Syn. มากมาย, มาก, เยอะแยะ, Ant. นิดเดียว, Example: เขามีมรดกเยอะจะตาย ยังมาทำเป็นงกอีก, Thai Definition: มากเหลือหลาย, มีถมไป
เป็นกอง(adv) much, See also: much more, far more, Syn. เยอะ, มากมาย, มาก, ก่ายกอง, Ant. นิดเดียว, Example: พอเพิ่มเวลางานมากขึ้นพวกเราก็ได้งานมากขึ้นเป็นกอง
เอ้อเร้อเอ้อเต่อ(adv) much, See also: a lot, Syn. เอ้อเร้อ, Example: นายพรานรวมกำลังไปล่าฆ่าสัตว์ตัวโตๆ เอามากินเป็นอาหาร ได้มาแล้วก็กินกันอย่างเอ้อเร้อเอ้อเต่อ, Thai Definition: มากจนล้น (ใช้แก่กริยากิน), เอ้อเร้อ ก็ว่า
เบอะ(adv) much, See also: largely, Syn. มาก, มากมาย, เยอะ, เบะ, บานเบะ, Example: แกงเขียวหวานที่ทำเมื่อวานยังเหลือเบอะอยู่ในหม้อไม่มีใครกินเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฝดน้ำ[faētnām] (n) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion
ฟุ้ง[fung] (adv) EN: too much ; too many  FR: diffusément
จุ[ju] (adv) EN: much ; enough ; sufficiently ; amply ; a lot  FR: largement ; beaucoup
คิดมาก[khit māk] (v, exp) EN: think over ; consider seriously ; think too much ; think too hard  FR: réfléchir abondamment ; se faire du souci
ขอบคุณมาก[khøpkhun māk] (x) EN: thank you very much  FR: merci beaucoup
กี่[kī] (x) EN: how many ; how much  FR: combien de
กินกำลัง[kin kamlang] (v, exp) EN: require labor ; take labor ; take much effort; be strenuous  FR: nécessiter un travail
กินขาด[kinkhāt] (v) EN: be superior ; be much better ; be much superior  FR: être supérieur ; surpasser
เกิน[koēn] (adv) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond  FR: trop
เกินการ[koēn kān] (x) EN: too ; too much  FR: trop

CMU English Pronouncing Dictionary
MUCH M AH1 CH
MUCHA M AH1 CH AH0
MUCHO M UW1 CH OW0
MUCHOW M AH1 CH OW0
MUCHMORE M AH1 K M AO0 R
MUCHNICK M AH1 K N IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
much (n) mˈʌtʃ (m uh1 ch)
muchness (n) mˈʌtʃnəs (m uh1 ch n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
何况[hé kuàng, ㄏㄜˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] much less; let alone, #7,223 [Add to Longdo]
大惊小怪[dà jīng xiǎo guài, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄠˇ ㄍㄨㄞˋ, / ] much fuss about nothing, #26,146 [Add to Longdo]
木栅[Mù zhà, ㄇㄨˋ ㄓㄚˋ, / ] Mucha (district in Taipei), #76,108 [Add to Longdo]
多愁多病[duō chóu duō bìng, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄥˋ, ] much sorrows and illness (成语 saw); melancholy and weakly, #226,657 [Add to Longdo]
非常多[fēi cháng duō, ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄉㄨㄛ, ] much; very many [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
夢中[むちゅう, muchuu] TH: เผลอลืมตัวไม่มีสติ  EN: ecstasy
夢中[むちゅう, muchuu] TH: ทำอะไรโดยไม่ลืมหูลืมตา ทำแต่อย่างนั้น  EN: engrossment

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ganz wie ein Kindmuch like a child [Add to Longdo]
viel bessermuch better [Add to Longdo]
vieles dasmuch that [Add to Longdo]
vielgeprüftmuch tried [Add to Longdo]
Bei allem Verständnis, aber das kann ich nicht tun.Much as I sympathize, I can't do that. [Add to Longdo]
Herzlichen Dank!Much obliged! [Add to Longdo]
So gern ich auch möchte.Much as I would like. [Add to Longdo]
Zwar weiß ich viel, doch möchte ich mehr wissen..Much as I know, I wish I knew more. [Add to Longdo]
Viel Lärm um NichtsMuch Ado about Nothing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FMチューナー[エフエムチューナー, efuemuchu-na-] (n) FM tuner [Add to Longdo]
あらん限り;有らん限り[あらんかぎり, arankagiri] (exp,adv,adj-no) all; as much as possible [Add to Longdo]
あんまし[anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
いつまで経っても;何時まで経っても[いつまでたっても, itsumadetattemo] (exp) no matter how much time passes [Add to Longdo]
うんと[unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort [Add to Longdo]
おっつかっつ[ottsukattsu] (adj-no) much the same; nearly equal [Add to Longdo]
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful [Add to Longdo]
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P) [Add to Longdo]
がり勉;我利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.) [Add to Longdo]
ぐっと[gutto] (adv) (on-mim) firmly; fast; much; more [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カスタムチップ[かすたむちっぷ, kasutamuchippu] custom chip, ASIC [Add to Longdo]
サムチェック[さむちえっく, samuchiekku] sum check [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
夢中[むちゅう, muchuu] Versunkensein, Begeisterung, Unbesonnenheit [Add to Longdo]
無秩序[むちつじょ, muchitsujo] Unordnung, Verwirrung, Chaos, Anarchie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 much
   adv 1: to a great degree or extent; "she's much better now"
   2: very; "he was much annoyed"
   3: to a very great degree or extent; "I feel a lot better"; "we
     enjoyed ourselves very much"; "she was very much interested";
     "this would help a great deal" [syn: {a lot}, {lots}, {a good
     deal}, {a great deal}, {much}, {very much}]
   4: (degree adverb used before a noun phrase) for all practical
     purposes but not completely; "much the same thing happened
     every time"; "practically everything in Hinduism is the
     manifestation of a god" [syn: {much}, {practically}]
   5: frequently or in great quantities; "I don't drink much"; "I
     don't travel much" [syn: {much}, {a great deal}, {often}]
   adj 1: (quantifier used with mass nouns) great in quantity or
       degree or extent; "not much rain"; "much affection";
       "much grain is in storage" [ant: {little(a)}, {slight}]
   n 1: a great amount or extent; "they did much for humanity"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top