ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

movement

M UW1 V M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -movement-, *movement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
movement(n) การเคลื่อนที่, See also: การเคลื่อนไหว, การขยับ, Syn. move
movement(n) กริยาท่าทาง
movement(n) คณะบุคคล, See also: องค์การ, ขบวนการ, Syn. campaign, cause, crusade, drive, effort
movement(n) การเคลื่อนกำลังทหาร, See also: การโยกย้ายกำลังทหาร
movement(n) ส่วนที่เคลื่อนไหวของระบบกลไก
movement(n) ช่วงหนึ่งของเพลง
movement(n) กระบวนการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
movement(มูฟว'เมินทฺ) n. การเคลื่อนไหว,การเคลื่อนที่,กิริยาท่าทาง,ขบวนการ,ความพยายาม,คณะบุคคล,การดำเนินงาน,คณะบุคคล, Syn. motion, Ant. rest
bowel movement)n. การถ่ายท้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
movement(n) การเคลื่อนไหว,ความพยายาม,ขบวนการ,คณะ,ความประสงค์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
movementขบวนการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
movementการเคลื่อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
movementขบวนการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement๑. การเคลื่อนไหว๒. ขบวนการ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
movement, activeการเคลื่อนไหวแบบทำเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement, labourขบวนการแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement, passiveการเคลื่อนไหวแบบทำให้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement, segmentation; contraction, segmentationการบีบเป็นปล้อง (ลำไส้เล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Movementการเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่, ท่าทาง [การแพทย์]
Movement Caudad, Longitudinalการเคลื่อนไถลลง [การแพทย์]
Movement Cephalad, Longitudinalการเคลื่อนไถลขึ้น [การแพทย์]
Movement disordersการเคลื่อนไหวผิดปกติ [TU Subject Heading]
Movement Disordersความผิดปกติของการเคลื่อนไหว, การเคลื่อนไหวผิดปกติ [การแพทย์]
Movement Disorders, Stereotypedการเคลื่อนไหวผิดปกติที่ทำซ้ำๆเป็นประจำ [การแพทย์]
Movement of Arm and Leg, Reciprocallyคืบหรือคลานโดยมีความสัมพันธ์ของแขนและขา [การแพทย์]
Movement of Rangeขอบเขตการเคลื่อนไหวของข้อ [การแพทย์]
Movement Patternsรูปแบบการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Movement Reactions, Automaticปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
movementA hunting dog is alert to every sound and movement in the field.
movementA sparrow is very alert in its movements.
movementBased on my observation of the movement of particle D, I modify the system so that there exist three possible exits.
movementBehind thermodynamics lie the movements of atoms and molecules following the laws of motion learned in the first volume.
movementEach movement of the dancer was perfect.
movementHe always takes note of his boss's movements.
movementHe is awkward in his movements.
movementHe is being carried away by a student movement.
movementHe lay without movement.
movementHe played a major part in the movement.
movementHer movements were awkward and her gesture clumsy.
movementHis daughter is quick in her movements.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเคลื่อนไหว(n) movement, See also: activity, Ant. การหยุดนิ่ง, Example: การเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองพรรคนี้ ได้รับความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจากนักธุรกิจระดับยักษ์ 2 คน
อิริยา(n) movement, See also: manner, bearing, Syn. กิริยา, ท่าทาง, Thai Definition: อาการเคลื่อนไหว
ขบวนการ(n) movement, See also: organization, campaign, drive, gang, Syn. องค์การ, เครือข่าย, Example: ขบวนการเสรีไทยก่อตั้งขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2, Thai Definition: กลุ่มบุคคลที่รวมกันเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
จราจร(v) traffic, See also: movement of vehicles, Syn. การขับขี่ยวดยานพาหนะ, Example: ข่าวสารเกี่ยวกับการติดขัดของจราจรช่วยให้เราเลือกเส้นทางไปทำงานได้ดียิ่งขึ้น, Thai Definition: การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินทาง หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์
ความเคลื่อนไหว(n) movement, See also: motion, action, Syn. การเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่, Ant. การอยู่นิ่ง, Example: ความเคลื่อนไหวของระบบเศรษฐกิจในบ้านเราไม่ค่อยดีนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเคลื่อน[kān khleūoen] (n) EN: movement  FR: mouvement [m]
การเคลื่อนที่[kān khleūoenthī] (n) EN: movement ; movability ; travel
การเคลื่อนไหว[kān khleūoenwai] (n) EN: motion ; movement ; dynamics
ขบวนการ[khabūankān] (n) EN: movement ; organization ; campaign ; drive ; gang  FR: mouvement [m] ; organisation [f]
ขบวนการเสรีไทย[Khabūankān Sērī Thai] (org) EN: Free Thai Movement
เคลื่อนตัว[khleūoen tūa] (v) EN: move ; be in movement  FR: se déplacer
คนเสื้อเหลือง[khon seūa leūang] (n, exp) EN: yellow shirts ; Yellow Shirted Royalists ; anti-Thaksin PAD movement  FR: chemises jaunes [mpl] ; royalistes [mpl] ; anti-Thaksin [m]
ความเคลื่อนไหว[khwām khleūoenwai] (n) EN: movement
ความเคลื่อนไหวของราคา[khwām khleūoenwai khøng rākhā] (n, exp) EN: movement in prices  FR: mouvement des prix [m]
กลไก[konkai] (n) EN: mechanism ; machinery ; device ; movement  FR: mécanisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOVEMENT M UW1 V M AH0 N T
MOVEMENTS M UW1 V M AH0 N T S
MOVEMENT'S M UW1 V M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
movement (n) mˈuːvmənt (m uu1 v m @ n t)
movements (n) mˈuːvmənts (m uu1 v m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
运动[yùn dòng, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] movement; campaign; sports, #832 [Add to Longdo]
动作[dòng zuò, ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] movement; motion; action, #1,808 [Add to Longdo]
手足[shǒu zú, ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ, ] movement, #19,266 [Add to Longdo]
乐章[yuè zhāng, ㄩㄝˋ ㄓㄤ, / ] movement (of a symphony), #22,102 [Add to Longdo]
形迹[xíng jì, ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] movements and expression of a person; bearing, #52,016 [Add to Longdo]
祖国光复会[Zǔ guó guāng fù huì, ㄗㄨˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤ ㄈㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] movement to restore the fatherland [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwanderung {f} von Arbeitskräftenmovement of labour [Add to Longdo]
Bewegung {f} | Bewegungen {pl}movement | movements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
REM[レム, remu] (n) rapid eye movement; REM [Add to Longdo]
お通じ;御通じ[おつうじ, otsuuji] (n) (pol) (See 通じ) bowel movement; evacuation [Add to Longdo]
ぐらぐら[guragura] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) loose, irregular movement; lolling; indecisiveness; (P) [Add to Longdo]
すらり[surari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) long, slender and well-proportioned; (2) smooth, continuous (movement) [Add to Longdo]
ちょん[chon] (adv-to,n) (1) (on-mim) clap clap (sound); (2) chop vigorously; (3) slight movement; (4) (See ちょんになる) the end [Add to Longdo]
まどろっこしい;まどろこしい;まどろっこい;まどろこい[madorokkoshii ; madorokoshii ; madorokkoi ; madorokoi] (adj-i) dull (e.g. of movement or reaction); sluggish [Add to Longdo]
アーツアンドクラフツ運動[アーツアンドクラフツうんどう, a-tsuandokurafutsu undou] (n) Arts and Crafts Movement [Add to Longdo]
アメーバ運動[アメーバうんどう, ame-ba undou] (n) ameboid movement [Add to Longdo]
イラマチオ;イマラチオ[iramachio ; imarachio] (n) (vulg) (sl) (See フェラチオ) irrumatio (fellatio wherein the majority of movement is performed by the felatee) (lat [Add to Longdo]
インディペンデントリビング運動[インディペンデントリビングうんどう, indeipendentoribingu undou] (n) independent living movement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 movement
   n 1: a change of position that does not entail a change of
      location; "the reflex motion of his eyebrows revealed his
      surprise"; "movement is a sign of life"; "an impatient move
      of his hand"; "gastrointestinal motility" [syn: {motion},
      {movement}, {move}, {motility}]
   2: the act of changing location from one place to another;
     "police controlled the motion of the crowd"; "the movement of
     people from the farms to the cities"; "his move put him
     directly in my path" [syn: {motion}, {movement}, {move}]
   3: a natural event that involves a change in the position or
     location of something [syn: {movement}, {motion}]
   4: a group of people with a common ideology who try together to
     achieve certain general goals; "he was a charter member of
     the movement"; "politicians have to respect a mass movement";
     "he led the national liberation front" [syn: {movement},
     {social movement}, {front}]
   5: a major self-contained part of a symphony or sonata; "the
     second movement is slow and melodic"
   6: a series of actions advancing a principle or tending toward a
     particular end; "he supported populist campaigns"; "they
     worked in the cause of world peace"; "the team was ready for
     a drive toward the pennant"; "the movement to end slavery";
     "contributed to the war effort" [syn: {campaign}, {cause},
     {crusade}, {drive}, {movement}, {effort}]
   7: an optical illusion of motion produced by viewing a rapid
     succession of still pictures of a moving object; "the cinema
     relies on apparent motion"; "the succession of flashing
     lights gave an illusion of movement" [syn: {apparent motion},
     {motion}, {apparent movement}, {movement}]
   8: a euphemism for defecation; "he had a bowel movement" [syn:
     {bowel movement}, {movement}, {bm}]
   9: a general tendency to change (as of opinion); "not openly
     liberal but that is the trend of the book"; "a broad movement
     of the electorate to the right" [syn: {drift}, {trend},
     {movement}]
   10: the driving and regulating parts of a mechanism (as of a
     watch or clock); "it was an expensive watch with a diamond
     movement"
   11: the act of changing the location of something; "the movement
     of cargo onto the vessel"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top