ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

move back

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -move back-, *move back*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
move back(phrv) ถอยกลับ, Syn. get back, go back
move back(phrv) กลับไปอยู่ที่เดิม, See also: ย้ายกลับ, Syn. move away

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่น(v) move back, See also: move closer, retreat, curtail, shorten, recede, Example: เจือทองจำต้องร่นเนื้อที่ของห้องนี้เข้ามา เพราะมันติดรั้วบ้านเกินไป, Thai Definition: ขยับถอยให้ชิดเข้ามาหรือให้ห่างออกไป
ถด(v) move backwards, See also: budge, stir, retreat, withdraw, inch, Syn. ถอย, กระถด, Example: พอพวกเขาเขยิบเข้าไปใกล้ หนูน้อยก็ถดหนี, Thai Definition: เลื่อนไปเล็กน้อย
ถอย(v) retreat, See also: move back, withdraw, go back, Example: ทหารกะเหรี่ยงถอยไปตั้งมั่นนอกเขตประเทศไทย, Thai Definition: เคลื่อนหรือทำให้เคลื่อนไปข้างหลัง
ถอยกรูด(v) move back, See also: retreat in disarray, recede, Example: ได้ว่าเพียงเห็นเขา หล่อนก็ถอยกรูดเบียดตัวเองเข้ากับซอกตึกเพื่อไม่ให้เขาเห็น, Thai Definition: ถอยอย่างไม่มีระเบียบ, ถอยอย่างตั้งตัวไม่ติด
ถอยหลัง(v) go backwards, See also: move back, step back, Syn. ถอย, Example: การพัดโบกของครีบทวารจะทำให้ปลาว่ายไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้, Thai Definition: เคลื่อนไปข้างหลัง
ถอยหลังเข้าคลอง(v) be retrogressive, See also: move backwards, be decadent, turn back the wheel of, Syn. ตกต่ำ, หวนกลับ, เสื่อมลง, Example: หากเรายังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะทำให้ประเทศถอยหลังเข้าคลอง, Thai Definition: หวนกลับไปหาแบบเดิม
กระถด(v) move back or out a little, See also: move, shift, Syn. ถอย, กระเถิบ, ขยับ, Example: สถานที่แห่งนี้แคบเกินไปกระถดอีกไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่น[ron] (v) EN: move back ; retract ; retreat ; contract  FR: se rétracter ; se ramasser
ถอยหน้าถอยหลัง[thøinā-thøilang] (v) EN: move backwards and forwards
ถด[thot] (v) EN: move backwards ; budge ; stir; retreat ; withdraw ; shrink back  FR: reculer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摆弄[bǎi nòng, ㄅㄞˇ ㄋㄨㄥˋ, / ] move back and forth; fiddle with, #25,267 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下げる[さげる, sageru] (v1,vt) to hang; to lower; to move back; to wear; to dismiss; to grant; (P) [Add to Longdo]
繰り下がる;繰下がる[くりさがる, kurisagaru] (v5r) (1) to move back; to postpone; (2) {math} to borrow [Add to Longdo]
退く[ひく, hiku] (v5k,vi) (1) (also written as 引く) to move back; to draw back; to recede; (2) to lessen; to subside; to ebb; (3) to resign; to retire; to quit; (P) [Add to Longdo]
退く(P);斥く[しりぞく, shirizoku] (v5k,vi) (1) to step back; to move back; (2) to leave (the presence of a superior); to withdraw; to retreat; to concede; (3) to resign; to retire; to quit; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 move back
   v 1: pull back or move away or backward; "The enemy withdrew";
      "The limo pulled away from the curb" [syn: {withdraw},
      {retreat}, {pull away}, {draw back}, {recede}, {pull back},
      {retire}, {move back}] [ant: {advance}, {go on}, {march
      on}, {move on}, {pass on}, {progress}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top