ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

movable

M UW1 V AH0 B AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -movable-, *movable*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Movable Bridge[มูฟ-ฟะ-เบิ้น บริดจ์] (n) a bridge in which the deck moves to clear a navigation channel; a swing bridge has a deck that rotates around a center point; a drawbridge has a deck that can be raised and lowered; a bascule bridge deck is raised with counterweights like a drawbridge; and the deck of a lift bridge is raised vertically like a massive elevator

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
movable(adj) ซึ่งเคลื่อนที่ได้
movable feast(n) เทศกาลทางศาสนาซึ่งมีวันจัดงานเปลี่ยนไปทุกปี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
movable(มู'วะเบิล) adj. เคลื่อนไหวได้,เคลื่อนที่ได้,ไม่อยู่กับที่,เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ n. เครื่องเรือนที่สามารถถูกทำให้เคลื่อนที่ได้, See also: movables n. สังหาริมทรัพย์
immovable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไร้อารมณ์,เมินเฉย,ไม่ยอมแพ้,ยืนยัน,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability, immovableness n. immovably adv. คำที่ม
removable(รีมูฟ'วะเบิล) adj. เอาออกได้,ย้ายได้,ถอดได้,ปลดเปลื้องได้,ลบได้,ยกไปได้, See also: removability n. removableness n. removably adv.
removable hard diskจานแข็งนำเข้าออกได้หมายถึง ฮาร์ดดิสก์ หรือจานบันทึกแข็ง ที่สามารถใส่เข้าหรือดึงออกจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยปกติ จานแข็งนี้มีสองชนิด คือชนิดที่จะดึงออกจากคอมพิวเตอร์ได้ กับชนิดที่ดึงไม่ได้ (ที่ใช้กันอยู่ส่วนมากจะเป็นชนิดหลังหรือที่เรียกว่า fixed disk คือดึงออกไปไม่ได้)

English-Thai: Nontri Dictionary
movable(adj) เคลื่อนไหวได้,ขนได้,ไม่อยู่กับที่,เคลื่อนที่ได้
immovable(adj) เคลื่อนที่ไม่ได้,คงที่,ติดแน่น,ยืนกระต่ายขาเดียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
movable of valueสังหาริมทรัพย์มีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
movable property; meuble (Fr.); movablesสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
movable spleen; spleen, floating; spleen, wanderingม้ามลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
movables; meuble (Fr.); movable propertyสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Movableเคลื่อนที่ได้, ขยับไปมาได้ [การแพทย์]
movable weirmovable weir, ฝายเคลื่อนที่ได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
movable-bed modelmovable-bed model, แบบจำลองพื้นอ่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังหาริมทรัพย์(n) movable properties, See also: movables, Ant. อสังหาริมทรัพย์, Example: ทรัพย์สินของเขาขณะนี้มีมูลค่า 20.4ล้านบาท โดยจะมีทั้งที่เป็นเงินสดและสังหาริมทรัพย์อื่นๆ อาทิรถยนต์ประเภทต่างๆ เป็นต้น, Thai Definition: ทรัพย์ที่นำไปได้ คือ ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้
เตียงลา(n) movable amphitheatre, See also: semicircular stand, Count Unit: อัน, Thai Definition: อัฒจันทร์สำหรับขึ้นลงซึ่งยกไปตั้งได้
บุษบก(n) movable throne, See also: throne with four posts, movable pavilion with pointed roof, Syn. บัลลังก์, อาสน์, มณฑป, ที่ประทับ, แท่น, ที่นั่ง, Example: พระองค์ประทับอยู่บนบุษบกพร้อมด้วยพระมเหสีและพระธิดา, Count Unit: หลัง, Thai Definition: เรือนยอดขนาดเล็กเคลื่อนที่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสังหาริมทรัพย์[asanghārimasap = asanghārimmasap] (n) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property  FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์[phāratitphan nai asanghārimsap] (n, exp) EN: charge on immovable property
ตะลึง[taleung] (adj) EN: enraptured ; enrapt ; amazed ; stunned ; immovable  FR: pétrifié (fig.) ; terrifié
ถลกบาตร[thalokbāt] (n) EN: removable alms-bowl sack with shoulder-strap
อยู่กับที่[yū kap thī] (v) EN: fix ; be immovable ; settle ; be rigid

CMU English Pronouncing Dictionary
MOVABLE M UW1 V AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
movable (j) mˈuːvəbl (m uu1 v @ b l)
movables (n) mˈuːvəblz (m uu1 v @ b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
活字[huó zì, ㄏㄨㄛˊ ㄗˋ, ] movable type, #65,992 [Add to Longdo]
[kǔn, ㄎㄨㄣˇ, ] movable door sill, #341,868 [Add to Longdo]
可动[kě dòng, ㄎㄜˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] movable [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stellwande {f} | Stellwände {pl}movable wall | movable walls [Add to Longdo]
beweglich {adj} | allseitig beweglichmovable | multi-directional movable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トランスポゾン[toransupozon] (n) transposon (transposable or movable genetic element) [Add to Longdo]
リムーバブル[rimu-baburu] (n) {comp} removable [Add to Longdo]
リムーバブルストレージ[rimu-baburusutore-ji] (n) {comp} removable storage [Add to Longdo]
リムーバブルディスク[rimu-baburudeisuku] (n) {comp} removable disk [Add to Longdo]
リムーバブルハードディスク[rimu-baburuha-dodeisuku] (n) {comp} removable hard disk [Add to Longdo]
リムーバブルハードディスクドライブ[rimu-baburuha-dodeisukudoraibu] (n) {comp} removable hard drive [Add to Longdo]
阿しゅく;阿閦[あしゅく, ashuku] (n) {Buddh} Akshobhya (the immovable buddha) [Add to Longdo]
阿しゅく仏;阿閦仏[あしゅくぶつ, ashukubutsu] (n) {Buddh} Akshobhya (the immovable buddha) [Add to Longdo]
移動不可データセット[いどうふかデータセット, idoufuka de-tasetto] (n) {comp} unmovable data set [Add to Longdo]
可動橋[かどうきょう, kadoukyou] (n) movable bridge [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リムーバブル[りむーばぶる, rimu-baburu] removable [Add to Longdo]
リムーバブルストレージ[りむーばぶるすとれーじ, rimu-baburusutore-ji] removable storage [Add to Longdo]
リムーバブルハードディスクドライブ[りむーばぶるはーどでいすくどらいぶ, rimu-baburuha-dodeisukudoraibu] removable hard drive [Add to Longdo]
移動不可データセット[いどうふかデータセット, idoufuka de-tasetto] unmovable data set [Add to Longdo]
固定ディスク装置[こていディスクそうち, kotei deisuku souchi] immovable disk unit [Add to Longdo]
取り外し可能記憶装置[とりはずしかのうきおくそうち, torihazushikanoukiokusouchi] removable storage [Add to Longdo]
出し入れ可能媒体[だしいれかのうばいたい, dashiirekanoubaitai] removable media [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 movable
   adj 1: (of personal property as opposed to real estate) can be
       moved from place to place (especially carried by hand)
   2: capable of being moved or conveyed from one place to another
     [syn: {movable}, {moveable}, {transferable}, {transferrable},
     {transportable}]
   n 1: personal as opposed to real property; any tangible movable
      property (furniture or domestic animals or a car etc) [syn:
      {chattel}, {personal chattel}, {movable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top