ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mote

M OW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mote-, *mote*
Possible hiragana form: もて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mote(n) ขี้ผึ้ง, See also: ผงธุลี, Syn. speck
motel(n) โรงแรมแบบที่มีห้องนอนติดกับที่จอดรถ, See also: โมเต็ล, Syn. motor hotel, motor inn
motet(n) เพลงที่ขับร้องประสานเสียงในโบสถ์, Syn. hymn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
motel(โมเทล') n. โรงแรมสำหรับผู้เดินทางที่มักมีห้องนอนติดกับที่จอดรถ,โมเต็ล.
demote(ดิโมท') {demoted,demoting,demotes} vt. ลดระดับ,ลดขึ้น., See also: demotion n.
emote(อิโมท') vi. มีอารมณ์,มีผลต่ออารมณ์,แสดงอารมณ์., See also: emoter n. ดูemote
gemote(กะโมท') n. สภานิติบัญญัติ
promote(พระโมท') vt. สนับสนุน,ส่งเสริม,เลื่อน,กระตุ้น,ก่อการ,ก่อตั้ง., See also: promotable adj., Syn. further, upgrade
promoter(พระโม'เทอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผู้ส่ง-เสริม,ผู้ก่อการ,ผู้กระตุ้น,สารกระตุ้นฤทธิ์ทางเคมี
remote(รีโมท') adj. ไกล,ไกลพ้น,ลึกลับ,นานมาแล้ว,ยาวนาน,โดดเดี่ยว,ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง,ห่าง ๆ ,ห่างเหิน,เมินเฉย, See also: remotely adv. remoteness n., Syn. far apart
remote batch processingการประมวลผลแบบกลุ่มระยะไกลหมายถึง การประมวลผลแบบเป็นกลุ่มที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยรับข้อมูล และหน่วยแสดงผลไม่ได้อยู่ในบริเวณเดียวกัน การป้อนข้อมูลทุกอย่างทำจากเครื่องปลายทาง (terminal) ที่อยู่ห่างไปจากบริเวณที่ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลทำได้โดยผ่านสายโทรศัพท์ สายเคเบิล ไมโครเวฟ หรือดาวเทียม การแสดงผลอาจออกผลได้ทั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือที่เครื่องปลายทางดู batch processing ประกอบ
remote consoleส่วนเฝ้าคุมระยะไกลจอเฝ้าคุมระยะไกลหมายถึง จอภาพหรืออุปกรณ์อื่นที่ผู้ควบคุมการดำเนินการของเครื่อง ใช้สั่งงาน เช่น ส่งข้อมูลเข้าเครื่อง หรือสั่งให้เครื่องเริ่มกระทำการ (execute) แต่เนื่องจากอุปกรณ์นี้อยู่ห่างจากตัวเครื่อง การควบคุมจึงต้องมีสายการสื่อสารเชื่อมโยงติดต่อกัน
remote controlการควบคุมระยะไกล (เช่นการ ควบคุมขีปนาวุธด้วยสัญญาณวิทยุ), See also: remote-control adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
mote(n) ฝุ่น,ผงธุลี,มลทิน,จุด,รอยแต้ม
promote(vt) สนับสนุน,ส่งเสริม,เลื่อนชั้น,ก่อตั้ง,กระตุ้น
promoter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้จัดตั้ง,ผู้สนับสนุน,ผู้จัด
remote(adj) ไกล,ห่างไกล,ห่างเหิน
smote(vt pp ของ) smite

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moteAll the motels on this road are full.
moteA motel is like a hotel only much smaller and is used mostly by people traveling by automobile.
moteI'd like some information on motels.
moteThe motel can accommodate as many as 400 guests.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงแรมม่านรูด(n) motel, Example: หนุ่มสาวนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมรักกันในโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งย่านฝั่งธนบุรี, Count Unit: แห่ง
ที่พักข้างทาง(n) motel, See also: roadside hotel, Syn. ที่พักริมทาง, Example: ผมทนความอ่อนล้าไม่ไหวจนต้องเดินหาที่พักข้างทาง พักเอาแรงสักครู่, Count Unit: ที่, แห่ง, Thai Definition: สถานที่สำหรับหยุดพักชั่วคราวริมทางสัญจรในการเดินทาง
ที่พักข้างทาง(n) motel, See also: roadside hotel, Syn. ที่พักริมทาง, Example: ผมทนความอ่อนล้าไม่ไหวจนต้องเดินหาที่พักข้างทาง พักเอาแรงสักครู่, Count Unit: ที่, แห่ง, Thai Definition: สถานที่สำหรับหยุดพักชั่วคราวริมทางสัญจรในการเดินทาง
ที่พักข้างทาง(n) motel, See also: roadside hotel, Syn. ที่พักริมทาง, Example: ผมทนความอ่อนล้าไม่ไหวจนต้องเดินหาที่พักข้างทาง พักเอาแรงสักครู่, Count Unit: ที่, แห่ง, Thai Definition: สถานที่สำหรับหยุดพักชั่วคราวริมทางสัญจรในการเดินทาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างแก้เครื่องยนต์[chang kaē khreūangyon] (n) EN: mechanic  FR: mécanicien moteur [m]
เชียร์[chīa] (v) EN: cheer ; support ; boost ; promote ; encourage  FR: encourager ; supporter
ฉก[chok] (v) EN: snatch ; seize ; grab ; wrest ; pinch ; jerk away  FR: subtiliser ; escamoter ; chaparder ; saisir
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร[dāothīem samrūat sapphayākøn] (n, exp) EN: Earth Observation Satellite ; Remote Sensing Satellite
ห่าง[hāng] (adj) EN: distant ; remote  FR: distant ; éloigné ; espacé
จักรยานยนต์[jakkrayānyon] (n) EN: motorcycle  FR: vélomoteur [m] ; mobylette [f]
จักรยานยนต์ไฟฟ้า[jakkrayānyon faifā] (n, exp) FR: vélomoteur électrique [m]
จรรโลง[janlōng] (v) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance  FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
จรรโลงประชาธิปไตย[janlōng prachāthippatai] (v, exp) EN: promote democracy  FR: promouvoir la démocratie
เจริญอาหาร[jaroēn āhān] (v, exp) EN: have a good appetite ; promote the appetite ; act as a tonic  FR: avoir bon appétit ; ouvrir l'appétit

CMU English Pronouncing Dictionary
MOTE M OW1 T
MOTEL M OW0 T EH1 L
MOTEN M OW1 T AH0 N
MOTES M OW1 T S
MOTELS M OW0 T EH1 L Z
MOTEURS M OW0 T UW1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mote (n) mˈout (m ou1 t)
motel (n) mˈoutˈɛl (m ou1 t e1 l)
motes (n) mˈouts (m ou1 t s)
motels (n) mˈoutˈɛlz (m ou1 t e1 l z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
持て成し[もてなし, motenashi] ต้อนรับขับสู้
持て成す[もてなす, motenasu] ต้อนรับขับสู้

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
持てる[もてる, moteru] TH: มีเป็นของตน  EN: to be able to have
持てる[もてる, moteru] TH: เป็นเจ้าของ  EN: to own

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Motel {n}motel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
お持て成し[おもてなし, omotenashi] (n) (uk) (See 持て成し) hospitality; entertainment; service; (P) [Add to Longdo]
[to] (prt,conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) [Add to Longdo]
と金[ときん, tokin] (n) promoted pawn (shogi) [Add to Longdo]
ど田舎;超田舎(iK);度田舎(iK);怒田舎(iK)[どいなか, doinaka] (n) (See ど) remote countryside; boondocks; the sticks [Add to Longdo]
もて[mote] (pref) (before a verb) (See もて囃す,もて扱う・1) emphatic prefix [Add to Longdo]
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with [Add to Longdo]
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate [Add to Longdo]
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball [Add to Longdo]
テモテへの手紙一[テモテへのてがみいち, temote henotegamiichi] (n) First Epistle to Timothy (book of the Bible) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラス[らす, rasu] RAS, Remote Access Server [Add to Longdo]
リモート[りもーと, rimo-to] remote (a-no) [Add to Longdo]
リモートアクセス[りもーとあくせす, rimo-toakusesu] remote access [Add to Longdo]
リモートエコー[りもーとえこー, rimo-toeko-] remote echo [Add to Longdo]
リモートコントロール[りもーとこんとろーる, rimo-tokontoro-ru] remote control [Add to Longdo]
リモートコンピューティング[りもーとこんぴゅーていんぐ, rimo-tokonpyu-teingu] remote computing [Add to Longdo]
リモートジョブエントリー[りもーとじょぶえんとりー, rimo-tojobuentori-] Remote Job Entry, RJE [Add to Longdo]
リモートデジタルループバック[りもーとでじたるるーぷばっく, rimo-todejitaruru-pubakku] remote digital loopback [Add to Longdo]
リモートプロシージャコール[りもーとぷろしーじゃこーる, rimo-topuroshi-jako-ru] remote procedure call (rpc) [Add to Longdo]
リモートマウント[りもーとまうんと, rimo-tomaunto] remote mount [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  mote
      n 1: (nontechnical usage) a tiny piece of anything [syn: {atom},
           {molecule}, {particle}, {corpuscle}, {mote}, {speck}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top