ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mortgage

M AO1 R G AH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mortgage-, *mortgage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mortgage(n) การจำนอง, See also: สัญญาจำนอง
mortgage(vt) จำนอง, See also: เอาเข้าจำนอง, Syn. hypothecate
mortgagee(n) ผู้รับจำนอง
mortgager(n) ผู้จำนอง, Syn. creditor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mortgage(มอร์'กิจฺ) n.,v. การจำนอง,จำนอง,ให้คำมั่น,เป็นพันธะ
mortgagee(มอร์กะจี') n. ผู้รับจำนอง
mortgager(มอร์'กะเจอะ) n. ผู้จำนอง
chattel mortgagen. การจำนองสังหาริมทรัพย์ n.

English-Thai: Nontri Dictionary
mortgage(n) การจำนอง
mortgage(vt) จำนอง
CHATTEL chattel mortgage(n) การจำนองสังหาริมทรัพย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mortgageการจำนอง [ดู hypothecate; hypoth่que] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortgage clauseข้อกำหนดผู้รับจำนอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortgage guaranteeการค้ำประกันการจำนอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortgage guarantee certificateเอกสารค้ำประกันการจำนอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortgage insuranceการประกันชีวิตคุ้มครองการจำนอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortgageeผู้รับจำนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mortgageจำนอง [การบัญชี]
Mortgage guarantee insuranceประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Mortgage life insuranceประกันชีวิตคุ้มครองการจำนอง [TU Subject Heading]
Mortgage loanเงินกู้โดยมีการจำนอง [เศรษฐศาสตร์]
Mortgage loansการกู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์มาจำนอง [TU Subject Heading]
Mortgage-backed securitiesตราสารหนี้หนุนโดยสินเชื่อที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Mortgagesจำนอง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mortgage actนิติกรรมจำนอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is fascinating, but you don't have the money to bring the mortgage up to date.นายไม่มีเงินจ่ายค่าผ่อนบ้าน Field of Dreams (1989)
We have mortgage payments.เรายังผ่อนบ้านอยู่นะ ทรูแมน The Truman Show (1998)
You're going to have to work that out with Brad. The mortgage is in his name, and you're not married.บ้านนี้เป็นชื่อเขา และคุณยังไม่ได้แต่งกับเขา I Heart Huckabees (2004)
Maybe even pay off your fourth mortgage on the Baxter Building.บางทีพอจ่ายค่าบ้านหลังที่4บนตึก แบคเตอร์. Fantastic Four (2005)
How could you sell the mortgage on my farm to the gringos?คุณขายจำนองฟาร์มผมให้คนต่างด้าวได้ยังไง Bandidas (2006)
This should cover the mortgage on the five farms north of the river.นี่คงจะเพียงพอสำหรับค่าจำนอง ฟาร์มห้าแห่งตอนบนของแม่น้ำ Bandidas (2006)
You're delinquent on six mortgage payments already?นายขาดการชำระเงิน ค่าจำนองมา 6 งวดแล้วนะ The Astronaut Farmer (2006)
Have I Ever Missed A Mortgage Payment?ผมเคยพลาดจ่ายค่าบ้านไหม? Something's Coming (2007)
Welcome to the world of adults who wish to keep their jobs because they have mortgages they wish to pay, tuition bills, car payments, et cetera, et cetera, et cetera.ซึ่งทุกคนจะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ มีเงินไปจ่ายอยู่ค่ากิน ค่าเรียน ค่ารถ ค่าอื่นและอื่นๆ High School Musical 2 (2007)
You recently... paid off three months of back mortgage on your house, in cash.เมื่อเร็วๆนี้... เธอ เธอจ่ายหนี้ค่าสัญญาจำนอง บ้านของเธอสามเดือนย้อนหลัง ด้วยเงินสด Capybara (2008)
Two mortgage payments behind.ชำระค่าสัญญาจำนองสองเดือนย้อนหลัง Better Half (2008)
Russell, how's that article on mortgage brokers?รัสเซล,หัวข้อบนมอนเทจ โบรกเกอร์เป็นไง? Confessions of a Shopaholic (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mortgageI mortgaged my farm to him for ten million yen.
mortgageI mortgaged my house.
mortgageI suffered from my mortgage loan.
mortgageMy house is a mortgage-free house.
mortgageThe bank holds a mortgage on his building.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับจำนอง(n) mortgagee, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้รับทรัพย์สินของผู้จำนองเอาไว้ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ได้รับทรัพย์สินนั้นจากผู้จำนอง
หลักทรัพย์ค้ำประกัน(n) collateral, See also: mortgage securities, Example: การปล่อยกู้สินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีความเสี่ยงสูงมาก, Thai Definition: ทรัพย์สินผูกพันตนเพื่อเอาไว้หักชำระหนี้หากไม่ชำระหนี้นั้น
จำนอง(v) mortgage, See also: pledge, Ant. ไถ่ถอน, Example: ลูกค้าจำนองบ้านไว้กับธนาคาร, Thai Definition: ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้กับอีกบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจำนอง เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง, Notes: (กฎหมาย)
หลักทรัพย์ค้ำประกัน(n) collateral, See also: mortgage securities, Example: การปล่อยกู้สินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีความเสี่ยงสูงมาก, Thai Definition: ทรัพย์สินผูกพันตนเพื่อเอาไว้หักชำระหนี้หากไม่ชำระหนี้นั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนอง[jamnøng] (v) EN: mortgage ; pledge  FR: hypothéquer
การจำนอง[kān jamnøng] (n) EN: mortgage
หลักทรัพย์ค้ำประกัน[laksap khamprakan] (n, exp) EN: collateral ; mortgage securities
ลูกหนี้จำนอง[lūknī jamnøng] (n, exp) EN: mortgagee
เงินกู้จำนอง[ngoenkū jamnøng] (n, exp) EN: mortgage loan  FR: prêt hypothécaire [m]
เงินกู้ยืมโดยการรับจำนอง[ngoen kūyeūm dōi kān rap jamnøng] (n, exp) EN: mortgage loan
ผู้ให้เงินกู้โดยรับจำนอง[phū hai ngoen kū dōi rap jamnøng] (n, exp) EN: mortgage lender
ผู้จำนอง[phū jamnøng] (n) EN: mortgager ; mortgagor
ผู้รับจำนอง[phūrap jamnøng] (n, exp) EN: mortgagee
ไถ่ถอนจำนอง[thaithøn jamnøng] (v, exp) EN: redeem a mortgage

CMU English Pronouncing Dictionary
MORTGAGE M AO1 R G AH0 JH
MORTGAGE M AO1 R G IH0 JH
MORTGAGED M AO1 R G IH0 JH D
MORTGAGES M AO1 R G AH0 JH AH0 Z
MORTGAGES M AO1 R G IH0 JH IH0 Z
MORTGAGE'S M AO1 R G IH0 JH IH0 Z
MORTGAGEPOWER M AO1 R G IH0 JH P AW2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mortgage (v) mˈɔːgɪʤ (m oo1 g i jh)
mortgaged (v) mˈɔːgɪʤd (m oo1 g i jh d)
mortgagee (n) mˌɔːgɪʤˈiː (m oo2 g i jh ii1)
mortgages (v) mˈɔːgɪʤɪz (m oo1 g i jh i z)
mortgagees (n) mˌɔːgɪʤˈiːz (m oo2 g i jh ii1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抵押[dǐ yā, ㄉㄧˇ ㄧㄚ, ] mortgage, #6,015 [Add to Longdo]
[yā, ㄧㄚ, ] mortgage; to pawn; to detain in custody, #6,501 [Add to Longdo]
抵押贷款[dǐ yā dài kuǎn, ㄉㄧˇ ㄧㄚ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] mortgage loan [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hypothek {f} (auf) | Hypotheken {pl}mortgage (on) | mortgages [Add to Longdo]
Hypothekenbank {f}mortgage bank [Add to Longdo]
Hypothekenbrief {m} [fin.]mortgage deed [Add to Longdo]
Hypothekenzins {m}; Hypothekenzinsen {pl}mortgage interest [Add to Longdo]
Hypothekenzinssatz {m}mortgage rate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープンエンドモーゲージ[o-pun'endomo-ge-ji] (n) open-end mortgage [Add to Longdo]
クローズドエンドモーゲージ[kuro-zudoendomo-ge-ji] (n) closed-end mortgage [Add to Longdo]
クローズドモーゲージ[kuro-zudomo-ge-ji] (n) closed mortgage [Add to Longdo]
サブプライムモーゲージ;サブプライム・モーゲージ[sabupuraimumo-ge-ji ; sabupuraimu . mo-ge-ji] (n) subprime mortgage [Add to Longdo]
モーゲージ(P);モーゲッジ[mo-ge-ji (P); mo-gejji] (n) mortgage; (P) [Add to Longdo]
モーゲージファンド;モーゲッジファンド[mo-ge-jifando ; mo-gejjifando] (n) mortgage fund [Add to Longdo]
モーゲージローン[mo-ge-jiro-n] (n) mortgage loan [Add to Longdo]
モアゲージ[moage-ji] (n) mortgage [Add to Longdo]
引き当て;引当て;引当[ひきあて, hikiate] (n) mortgage; security [Add to Longdo]
住宅ローン[じゅうたくローン, juutaku ro-n] (n) housing loan; mortgage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mortgage
   n 1: a conditional conveyance of property as security for the
      repayment of a loan
   v 1: put up as security or collateral

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top