ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mortal

M AO1 R T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mortal-, *mortal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mortal(adj) ต้องตาย, Syn. perishable, Ant. immortal
mortal(adj) เกี่ยวกับมนุษย์
mortal(adj) ซึ่งทำให้ถึงตาย, See also: ปางตาย, Syn. deadly, fatal, Ant. superficial
mortal(adj) จนตาย, See also: จวบจนวันตาย
mortal(n) ซึ่งต้องตายในที่สุด
mortally(adv) ขนาดถึงตาย, See also: ขนาดหนัก, อย่างหนัก, อย่างรุนแรง, Syn. very, deeply, seriously
mortally(adv) อย่างปางตาย, See also: อย่างถึงตาย
mortality(n) ภาวะที่ต้องตาย, Syn. dying, fetality
mortality(n) อัตราการตาย, See also: จำนวนผู้ตาย, Syn. death rate
mortal sin(n) บาปร้ายแรง (ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mortal(มอร์'เทิล) adj.ต้องตาย,เกี่ยวกับมนุษย์ที่ต้องตาย,เกี่ยวกับโลกนี้,ซึ่งทำให้ตาย,แก่ผู้ตาย,ปางตาย,อุกฤษฏ์,ร้ายกาจ,มหันต์,ถึงตาย., Syn. fatal, Ant. immortal
mortality(มอร์แทล'ลิที) n. การที่ต้องตาย,ความตาย,อัตราตาย,มนุษย์ที่ต้องตาย,ความหายนะ,สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ต้องตาย, Syn. death, destruction
immortal(อิมอร์'เทิล) adj. อมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่ตาย,ตลอดกาล,ชั่วนิรันดร n. สิ่งที่ไม่ตาย,ผู้ที่มีชื่อเสียงอมตะ,เทพเจ้า,เซียน.
immortality(อิมอร์แทล'ลิที) n. ความไม่ตาย,ชีวิตอมตะ,ชื่อเสียงอมตะ

English-Thai: Nontri Dictionary
mortal(adj) เกี่ยวกับมนุษย์,ที่ต้องตาย,ถึงตาย,ร้ายแรง,มหันต์
mortal(n) มนุษย์
mortality(n) มฤตยู,ความตาย,จำนวนผู้ตาย
mortally(adj) ร้ายแรง,ถึงตาย,มหันต์
immortal(adj) ไม่มีวันตาย,เป็นอมตะ,ชั่วกัลปาวสาน
immortality(n) ความอมตะ,ความไม่รู้จักตาย
immortalize(vt) ทำให้ไม่ตาย,ทำให้เป็นอมตะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mortalที่ทำให้ถึงตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortal; deadly; fatal; lethal-ทำให้ตาย, -ถึงตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mortalityการตาย, มฤตภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortality๑. อัตราตาย [มีความหมายเหมือนกับ rate, death; rate, mortality]๒. ความต้องตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mortalityการตาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mortalityภาวะการตาย, ความตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mortality differenceความแตกต่างของภาวะการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mortality gainsส่วนได้จากตารางมรณวิสัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortality in uteroภาวะการตายในครรภ์ [ดู intra-uterine mortality] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mortality of old ageภาวะการตายในวัยสูงอายุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mortalityอัตราการตาย [TU Subject Heading]
Mortalityการตาย, อัตราตาย, ความต้องตาย [การแพทย์]
Mortality Dataข้อมูลการตาย [การแพทย์]
Mortality Index, Comparativeดรรชนีเปรียบเทียบอัตราตาย [การแพทย์]
Mortality Rateอัตรามรณะ, อัตราตาย, อัตราการตาย [การแพทย์]
Mortality Rate for a Specific Diseaseอัตราตายเฉพาะโรค [การแพทย์]
Mortality Rate for Specific Causesอัตราส่วนการตายเฉพาะเหตุ [การแพทย์]
Mortality Rate, Age Specificอัตราตายจำเพาะตามอายุ [การแพทย์]
Mortality Rate, Crudeอัตราตายอย่างหยาบ [การแพทย์]
Mortality Rate, Hebdonatalอัตราตายของทารกอายุต่ำกว่า 7 วัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mortalAll human beings are mortal.
mortalHer wound seems to be mortal.
mortalHe was mortally ill with cancer.
mortalMan is mortal.
mortalNature is beyond mortal control.
mortalThe flesh is mortal.
mortalThe mortality rate per 1000 live births are set out in figure 13.1.
mortalWe know that all men are mortal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผลฉกรรจ์(n) mortal wound, Example: สองสามีภรรยามีแผลฉกรรจ์ที่ศีรษะเป็นทางยาว, Count Unit: แผล, Thai Definition: แผลร้ายแรงที่อาจทำให้ถึงตายได้
พะงาบ(adv) fatally, See also: mortally, nearly death, Syn. พะงาบๆ, Example: สามีของหล่อนนอนพะงาบรอให้หมอมาตรวจที่บ้าน, Thai Definition: มีอาการอ้าปากแล้วหุบเข้าช้าๆ (เป็นอาการของคนและสัตว์ที่จวนจะตาย)
มัตตัย(n) mortal, See also: human beings, Syn. มรรตย, มรรตัย, มัตย, มรรตยะ, มัตยะ, Count Unit: ผู้ทีไม่ตาย, Thai Definition: ผู้ที่ต้องตาย ได้แก่พวกมนุษย์ ดิรัจฉาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัตตัย(n) mortal, See also: human beings, Syn. มรรตย, มรรตัย, มัตย, มรรตยะ, มัตยะ, Count Unit: ผู้ทีไม่ตาย, Thai Definition: ผู้ที่ต้องตาย ได้แก่พวกมนุษย์ ดิรัจฉาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มฤตยู(adj) fatal, See also: mortal, deadly, Example: เขาโชคดีที่สามารถรอดออกมาจากหนองน้ำมฤตยูแห่งนั้นได้, Thai Definition: แห่งความตาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[ammata] (adj) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting  FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อมร[amøn] (adj) EN: deathles ; immortal  FR: éternel ; immortel
อัตราการตาย[attrā kān tāi] (n, exp) EN: death rate  FR: taux de mortalité [m]
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical  FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; critique ; mortel
จำนวนตายของทารก[jamnūan tāi khøng thārok] (n, exp) EN: infant mortality  FR: mortalité infantile [f]
แผลฉกรรจ์[phlaē chakan] (n, exp) EN: mortal wound  FR: blessure mortelle [f]
สถิติคนเกิดคนตาย[sathiti khon koēt khon tāi] (n, exp) EN: vital statistics  FR: statistiques de natalité et de mortalité [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
MORTAL M AO1 R T AH0 L
MORTALS M AO1 R T AH0 L Z
MORTALLY M AO1 R T AH0 L IY0
MORTALITY M AO0 R T AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mortal (n) mˈɔːtl (m oo1 t l)
mortals (n) mˈɔːtlz (m oo1 t l z)
mortally (a) mˈɔːtəliː (m oo1 t @ l ii)
mortality (n) mˈɔːtˈælɪtiː (m oo1 t a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死亡率[sǐ wáng lǜ, ㄙˇ ㄨㄤˊ ㄌㄩˋ, ] mortality rate, #9,213 [Add to Longdo]
死敌[sǐ dí, ㄙˇ ㄉㄧˊ, / ] mortal enemy; arch-enemy, #35,644 [Add to Longdo]
死里逃生[sǐ lǐ táo shēng, ㄙˇ ㄌㄧˇ ㄊㄠˊ ㄕㄥ, / ] mortal danger, escape alive (成语 saw); a narrow escape; to survive by the skin of one's teeth, #38,507 [Add to Longdo]
死罪[sǐ zuì, ㄙˇ ㄗㄨㄟˋ, ] mortal crime; capital offence, #41,692 [Add to Longdo]
不免一死[bù miǎn yī sǐ, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧ ㄙˇ, ] mortal [Add to Longdo]
会死[huì sǐ, ㄏㄨㄟˋ ㄙˇ, / ] mortal [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heidenangst {f}mortal fright [Add to Longdo]
Todesangst {f}mortal fear [Add to Longdo]
Todeswunde {f}mortal wound [Add to Longdo]
Todsünde {f}mortal sin; deadly sin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバター;アヴァター[abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality [Add to Longdo]
永遠[えいえん, eien] (adj-no,adj-na,n) eternity; perpetuity; immortality; permanence; (P) [Add to Longdo]
永久(P);常[えいきゅう(永久)(P);とこしえ(永久);とわ, eikyuu ( eikyuu )(P); tokoshie ( eikyuu ); towa] (adj-na,n,adj-no) (1) (とわ tends to be more abstract) eternity; perpetuity; immortality; (2) (えいきゅう only) Eikyuu era (1113.7.13-1118.4.3); (P) [Add to Longdo]
永世[えいせい, eisei] (n) eternity; perpetuity; immortality; permanence [Add to Longdo]
永生[えいせい, eisei] (n) eternal life; immortality [Add to Longdo]
怨敵退散[おんてきたいさん, ontekitaisan] (exp) invoking disaster upon one's mortal enemy; Confusion to the enemy! [Add to Longdo]
活き締め;活締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See 活け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
活け締め;活〆(iK);活け〆(iK);活締め;活締[いけじめ;いけしめ, ikejime ; ikeshime] (n) (1) (いけじめ only) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いけしめ) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いけしめ) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
紅海月[べにくらげ;ベニクラゲ, benikurage ; benikurage] (n) (uk) immortal jellyfish (Turritopsis nutricula) [Add to Longdo]
魂不死説[たましいふしせつ, tamashiifushisetsu] (n) (obsc) (theory of) the immortality of the soul [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mortal
   adj 1: subject to death; "mortal beings" [ant: {immortal}]
   2: involving loss of divine grace or spiritual death; "the seven
     deadly sins" [syn: {deadly}, {mortal(a)}]
   3: unrelenting and deadly; "mortal enemy"
   4: causing or capable of causing death; "a fatal accident"; "a
     deadly enemy"; "mortal combat"; "a mortal illness" [syn:
     {deadly}, {deathly}, {mortal}]
   n 1: a human being; "there was too much for one person to do"
      [syn: {person}, {individual}, {someone}, {somebody},
      {mortal}, {soul}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top