ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

morphology

M AO0 R F AA1 L AH0 JH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -morphology-, *morphology*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
morphology(n) วิชาว่าด้วยการศึกษารูปร่างสัตว์และพืช, See also: วิชาการศึกษารูปร่างหิน, วิชาการศึกษาการผันคำ-คำพูด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
morphology(มอร์ฟอส'โลจี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับรูปแบบและโครงสร้างของสัตว์และพืช., See also: morphologic adj. morphological adj. morphologist n.
geomorphologyn. วิชาที่เกี่ยวกับลักษณะการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงของธรณี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
morphologyกายสัณฐานวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
morphologyสัณฐานวิทยา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Morphologyสัณฐานวิทยา [TU Subject Heading]
Morphologyลักษณะ, รูปร่างลักษณะ, รูปร่าง, รูปร่างวิทยา, การเปลี่ยนแปลงทางรูปร่าง, ลักษณะรูปร่าง, รูปพรรณ, การตรวจลักษณะ, ลักษณะรูปพรรณ, พยาธิสภาพ, รูปร่างลักษณะ, รูปทรง, รูปร่าง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
morphology(n) สัณฐานวิทยา
morphology(n) วิทยาหน่วยคำ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
morphologyThese two have completely different patterning but no difference is seen in their internal morphology so it seems that they are considered the same.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบบคำ[rabop kham] (n, exp) EN: morphology  FR: morphologie [f] (ling.)
วจีวิภาค[wajīwiphāk] (n) EN: morphology ; word classification ; speech classification

CMU English Pronouncing Dictionary
MORPHOLOGY M AO0 R F AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
morphology (n) mˈɔːfˈɒləʤiː (m oo1 f o1 l @ jh ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
モルフォルジー;モルホルジー[moruforuji-; moruhoruji-] (n) morphology [Add to Longdo]
形態学[けいたいがく, keitaigaku] (n) morphology [Add to Longdo]
形態論[けいたいろん, keitairon] (n) {ling} morphology [Add to Longdo]
地形学[ちけいがく, chikeigaku] (n) topography; geomorphology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 morphology
   n 1: the branch of biology that deals with the structure of
      animals and plants
   2: studies of the rules for forming admissible words
   3: the admissible arrangement of sounds in words [syn:
     {morphology}, {sound structure}, {syllable structure}, {word
     structure}]
   4: the branch of geology that studies the characteristics and
     configuration and evolution of rocks and land forms [syn:
     {morphology}, {geomorphology}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top