ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moral principle

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moral principle-, *moral principle*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moral principleThe patriot sticks to his moral principles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักธรรม(n) dharmic principle, See also: moral principle, Example: หลักธรรมในพุทธศาสนาเป็นปรัชญาเทียบขนานกันได้กับคติวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบัน, Thai Definition: หลักคำสั่งสอนในศาสนา
จริยศาสตร์(n) ethics, See also: moral principles, Example: จากการที่ได้มีโอกาสไปสอนวิชาจริยศาสตร์ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ทำให้อาจารย์เกิดความสนใจทางด้านปรัชญา, Thai Definition: ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยความประพฤติและการครองชีวิตว่า อะไรดีอะไรชั่ว อะไรถูกอะไรผิด หรืออะไรควรอะไรไม่ควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จริย[jariya] (n) EN: ethics ; moral principles  FR: éthique [f] ; principe moral [m]
คุณธรรม[khunnatham] (n) EN: virtue ; merit ; good ; moral ; moral principle ; goodness  FR: bonté [f] ; humanité [f] ; vertu [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪木盗泉[あくぼくとうせん, akubokutousen] (exp) A virtuous person does (should) not commit an act that offends his moral principles no matter how hard pressed he may be [Add to Longdo]
綱常[こうじょう, koujou] (n) code of morals; moral principles [Add to Longdo]
道義[どうぎ, dougi] (n) morality; moral principles; (P) [Add to Longdo]
道徳堅固[どうとくけんご, doutokukengo] (n,adj-na) of strict morals (moral principles); highly moral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moral principle
   n 1: the principles of right and wrong that are accepted by an
      individual or a social group; "the Puritan ethic"; "a
      person with old-fashioned values" [syn: {ethic}, {moral
      principle}, {value-system}, {value orientation}]
   2: the principle that conduct should be moral

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top