ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moral

M AO1 R AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moral-, *moral*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moral(adj) ทางศีลธรรม, See also: เกี่ยวกับศีลธรรม, เกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดี, Syn. ethical, high-mined, upright, Ant. unethical, unscrupulous
moral(n) เรื่องสอนใจ, See also: คำสอน, คติธรรม, ประโยคสอนใจ
morale(n) กำลังใจ, Syn. spirit, resolve
morals(n) หลักความประพฤติ, See also: หลักจรรยา, หลักปฏิบัติ, หลักศีลธรรม, Syn. standards, dogmas
morally(adv) อย่างถูกทำนองคลองธรรม, See also: อย่างดีงาม, อย่างมีศีลธรรม, อย่างถูกศีลธรรม, Syn. honestly, honorably, uprightly, Ant. wrongly, dishonorably
morally(adv) ทางศีลธรรม, Syn. conscientiously, truthfully
moralise(vi) สั่งสอนศีลธรรม, Syn. moralize, sermonize, pontificate
moralise(vt) สั่งสอนศีลธรรม, Syn. moralize, sermonize, pontificate
moralist(n) ผู้มีศีลธรรม, Syn. goody-goody
morality(n) ความดีงาม, See also: ความมีศีลธรรมจรรยา, ความมีคุณธรรม, Syn. righteousness, uprightness, Ant. dishonesty, fraudulence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moral(มอ'เริล,โม'เริล) adj. เกี่ยวกับศีลธรรม,เกี่ยวกับจรรยา,เกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบ,บริสุทธิ์,เกี่ยวกับจิตใจ,ขึ้นอยู่กับการสังเกต. n. หลักศีลธรรม,หลักธรรมจริยา, See also: morals n. หลักความประพฤติ, Syn. ethical
morale(มะแรล') n. ขวัญ, Syn. heart
moralise(มอ'ระไลซ) vi.,vt. ทำให้มีศีลธรรมจรรยา, See also: moralisation, moralization n. moraliser, moralizer n. moralisingly, moralizingly adv., Syn. sermonize
moralize(มอ'ระไลซ) vi.,vt. ทำให้มีศีลธรรมจรรยา, See also: moralisation, moralization n. moraliser, moralizer n. moralisingly, moralizingly adv., Syn. sermonize
amoral(อะมอ' เริล) adj. ไร้ศีลธรรม, ไร้หรือไม่ยึดในกฎเกณฑ์. -amorality n.
demoralise(ดิมอ'รัลไลซ) vt. ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม,ทำลายกำลังใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงวย,ทำให้เสื่อม., See also: demoralisation n. ดูdemoralize demoralization n. ดูdemoralize
demoralize(ดิมอ'รัลไลซ) vt. ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม,ทำลายกำลังใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงวย,ทำให้เสื่อม., See also: demoralisation n. ดูdemoralize demoralization n. ดูdemoralize
humoral(ฮิว'เมอรัล) adj. เกี่ยวกับของเหลวของร่างกาย
immoral(อิมอ'เริล) adj. ผิดศีลธรรม,ผิดทำนองคลองธรรม,เลว,ชั่ว.
immorality(อิมอแรล'ลิที) n. การผิดศีลธรรม,การผิดทำนองคลองธรรม, Syn. dishonesty

English-Thai: Nontri Dictionary
moral(adj) มีศีลธรรม,ถูกศีลธรรม,สอนใจ,แท้จริง
moral(n) ศีลธรรม,จรรยา,ความประพฤติ
morale(n) คติธรรม,ขวัญ(ของประชาชน)
moralist(n) คนมีศีลธรรม,คนสอนศีลธรรม
morality(n) ศีลธรรม,จรรยา,ความซื่อสัตย์สุจริต
moralize(vt) สอนศีลธรรม,เทศนา,อบรมศีลธรรม
morally(adv) ในทางศีลธรรม,ทางจรรยา,ในทางใจ,แท้ๆ
amoral(adj) ไร้ศีลธรรม
demoralization(n) การทำให้ศีลธรรมเสื่อม,การทำลาย,การทำให้เสื่อมเสีย
demoralize(vt) ทำให้ศีลธรรมเสื่อม,ทำให้เสื่อมกำลัง,ทำให้หมดกำลังใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moralทางศีลธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moralทางศีลธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
moralคติสอนใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
moral absolutismสัมบูรณนิยมทางศีลธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moral certaintyความเชื่อโดยไม่มีข้ออันควรสงสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moral considerationสินจ้างทางธรรมจรรยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moral degenerationความเสื่อมทางศีลธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moral dutyหน้าที่ทางศีลธรรม, หน้าที่ธรรมจรรยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moral hazardภาวะภัยทางศีลธรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
moral interludeละครสลับฉากสอนใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moral and ethical aspectsแง่ศีลธรรมจรรยา [TU Subject Heading]
Moral Buildingส่งเสริมศีลธรรม [การแพทย์]
Moral Central, Higherศูนย์ควบคุมความผิดชอบหรือดี [การแพทย์]
Moral Conceptความคิดรวบยอดทางศีลธรรม [การแพทย์]
Moral conditionsภาวะศีลธรรม [TU Subject Heading]
Moral developmentพัฒนาการด้านจริยธรรม [TU Subject Heading]
Moral Developmentพัฒนาการด้านจริยธรรม, การพัฒนาทางจริยธรรม [การแพทย์]
Moral educationจริยศึกษา [TU Subject Heading]
Moral education (Elementary)จริยศึกษา (ประถมศึกษา) [TU Subject Heading]
Moral Intelligence/Quotientสติปัญญาทางศีลธรรม, Example: ความสามารถในการดึงจริยธรรมของตัวเอง มาใช้การควบคุมตนเอง สร้างความมีระเบียบวินัย สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คงความซื่อสัตย์ มีความรู้ผิดรู้ถูก มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ โดยความสามารถนี้จำเป็นที่จะต้องการมีการศึกษาวิจัยให้ชั [สุขภาพจิต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Whatever moral ascendancy the West held was lost here today.ความเฟื่องฟูที่ตะวันตกเคยมี ได้สูญสิ้นไปแล้วที่นี่ในวันนี้ Gandhi (1982)
Are you making moral judgments, Mrs. Peacock?คุณกำลังตัดสินเรื่องศีลธรรมงั้นหรือ คุณนายพีคอร์ค? Clue (1985)
I am a moral outcast.ฉันเป็นคนจรจัดศีลธรรม The Russia House (1990)
-Yes, a fine upstanding youth like yourself, a person of your unimpeachable moral character is exactly what this kingdom needs!บุคคลที่ไม่สามารถติได้ และเป็นคนที่อาณาจักรนี้ต้องการ Aladdin (1992)
My poor sister-in-law is breaking her heart by mere contemplation of your physical and moral beauty.น้องสะใภ้ผู้น่าสงสารของฉัน ตกหลุมรักจากการพินิจ ความงามทั้งภายใน และภายนอกของเธอ Wuthering Heights (1992)
[ Sighs ] You see, this is a moral test of oneself.[การทอดถอนใจ] คุณเห็นนี้คือการทดสอบทางศีลธรรมของตัวเอง Pulp Fiction (1994)
When I and Senator Keeley founded the Coalition for Moral Order... it was to express moral, rather than political, views.เมื่อผมและวุฒิสมาชิกคีเลย์ก่อตั้งรัฐบาลคุณธรรมสำหรับการสั่งซื้อ ... มันก็จะแสดงความมีคุณธรรมมากกว่าการเมืองครั้ง The Birdcage (1996)
I'm the vice president of the Coalition for Moral Order.ผมรองประธานของรัฐบาลสำหรับการสั่งซื้อสินค้าทางศีลธรรม The Birdcage (1996)
She had to. He founded the Coalition for Moral Order.เธอต้อง เขาก่อตั้งรัฐบาลคุณธรรมสำหรับการสั่งซื้อสินค้า The Birdcage (1996)
Still outside the home of Senator Kevin Keeley... the co-founder of the Coalition for Moral Order waiting for Senator Jackson's colleague, Senator Kevin Keeley.ยังคงอยู่นอกบ้านของวุฒิสมาชิกเควินคีเลย์ ... ผู้ร่วมก่อตั้งของพันธมิตรเพื่อคุณธรรมสั่งซื้อ ... ... รอวุฒิสมาชิกของแจ็คสันเพื่อนร่วมงานของวุฒิสมาชิกเควินคีเลย์ The Birdcage (1996)
The senator was co-founder of the Coalition for Moral Order... with Senator Eli Jackson.สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งของพันธมิตรเพื่อคุณธรรมสั่งซื้อ ... กับวุฒิสมาชิกอีไลแจ็คสัน The Birdcage (1996)
Senator Keeley... this may not help, but I want you to know I meant every word I said... about a return to family values and a stricter moral code.วุฒิสมาชิกคีเลย์ ... นี้อาจไม่ช่วย แต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมหมายถึงคำที่ผมพูดทุก ... เกี่ยวกับการกลับไปสู่​​ครอบครัวที่มีคุณค่าและศีลธรรมที่เข้มงวด The Birdcage (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moralA baby has no moral compass.
moralA good person is a moral person.
moralA moral person doesn't lie, cheat, or steal.
moralAn animal has no moral sense.
moralBut, if by that, morale drops wouldn't that defeat the purpose of the exercise?
moralDid you understand the moral of this story?
moralDo you all place great importance on morals?
moralHe is described as a moralist.
moralHe lacks moral sense.
moralHe lapsed morally.
moralHe lived a moral life.
moralHe lived moral life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศีลธรรมจรรยา(n) morality, Syn. ศีลธรรม, จริยธรรม
หลักธรรม(n) dharmic principle, See also: moral principle, Example: หลักธรรมในพุทธศาสนาเป็นปรัชญาเทียบขนานกันได้กับคติวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบัน, Thai Definition: หลักคำสั่งสอนในศาสนา
คติธรรม(n) Buddhist doctrine, See also: moral teaching, moral lesson, Example: คติธรรมในพุทธศาสนามิได้ขัดแย้งกับพิธีกรรมในศาสนาพราหมณ์, Thai Definition: ธรรมที่เป็นแบบอย่าง
ศีลธรรม(n) morals, See also: moral standard, morality, Syn. คุณธรรม, จริยธรรม, Example: ชาวพุทธจะต้องปฏิบัติตนเป็นคนดี มีศีลธรรมประจำใจ, Thai Definition: ความประพฤติที่ดีที่ชอบ, ธรรมในระดับศีล
ทำนองคลองธรรม(n) ethics, See also: moral, righteousness, path of justice, moral behavior, Syn. แบบ, แบบอย่าง, ทาง, Example: คนที่ประพฤติผิดทำนองคลองธรรม จะได้รับการติเตียน
ทางศีลธรรม(adj) moral, See also: ethical, Example: การกระทำทางศีลธรรม คือการกระทำที่อาจตัดสินได้ว่าถูกหรือผิด
กำลังใจ(n) spirit, See also: moral support, will, will power, courage, morale, Syn. แรงใจ, ขวัญ, Ant. กำลังกาย, Example: นักกีฬาต้องการกำลังใจจากผู้ชม, Thai Definition: สภาพของจิตใจที่มีความเชื่อมั่นและกระตือรือร้นพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ทุกอย่าง
การทำดี(n) doing good, See also: morality, Syn. การประพฤติชอบ, การปฏิบัติชอบ, Ant. การทำชั่ว, Example: สวรรค์ หมายถึง ผลของความดีให้เกิดเป็นความสุขจากการทำดี
จรรยา(n) ethics, See also: morals, conduct, morality, Syn. ความประพฤติ, Example: ผู้ที่เป็นหมอต้องปฏิบัติตามจรรยาแพทย์, Thai Definition: กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่ในคณะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จรรยาบรรณ(n) ethics, See also: morality, morals, conduct, Example: นักหนังสือพิมพ์ทุกคนต้องมีจรรยาบรรณ, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาจาร[anājān] (n) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency  FR: obscénité [f]
อนาจาร[anājān] (adj) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral  FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
บำรุงขวัญ[bamrungkhwan] (v) EN: console ; give moral support
เบญจศีล[benjasīn] (n) EN: the five commandments of the Buddha for the layman ; five basic Buddhist precepts of moral practices
จรรยา[janyā] (n) EN: ethics ; morals ; conduct ; morality ; etiquette  FR: morale [f] ; moralité [f] ; éthique [f] ; conduite [f]
จรรยาบรรณ[janyāban] (n, exp) EN: code of conduct ; convention ; ethics ; morality ; morals ; conduct  FR: code de bonne conduite [m] ; conventions [fpl]
จริย[jariya] (n) EN: ethics ; moral principles  FR: éthique [f] ; principe moral [m]
จริยา[jariyā] (n) EN: conduct ; behaviour = behavior (am.) ; morals ; morality  FR: conduite [f] ; comportement [m] ; moralité [f]
จริยศาสตร์[jariyasāt] (v) EN: ethics ; moral philosophy  FR: éthique [f] ; morale [f]
จริยศึกษา[jariyaseuksā] (n) EN: moral education ; ethical education  FR: éducation morale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MORAL M AO1 R AH0 L
MORALS M AO1 R AH0 L Z
MORALE M ER0 AE1 L
MORALES M AO0 R AA1 L EH0 S
MORALEZ M AO0 R AA1 L EH0 Z
MORALLY M AO1 R AH0 L IY0
MORALISM M AO1 R AH0 L IH2 Z AH0 M
MORALITY M AO2 R AE1 L AH0 T IY2
MORALIZE M AO1 R AH0 L AY2 Z
MORALIST M AO1 R AH0 L IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moral (n) mˈɒrəl (m o1 r @ l)
morale (n) mˈərˈaːl (m @1 r aa1 l)
morals (n) mˈɒrəlz (m o1 r @ l z)
morally (a) mˈɒrəliː (m o1 r @ l ii)
moralist (n) mˈɒrəlɪst (m o1 r @ l i s t)
morality (n) mˈərˈælɪtiː (m @1 r a1 l i t ii)
moralize (v) mˈɒrəlaɪz (m o1 r @ l ai z)
moralists (n) mˈɒrəlɪsts (m o1 r @ l i s t s)
moralized (v) mˈɒrəlaɪzd (m o1 r @ l ai z d)
moralizes (v) mˈɒrəlaɪzɪz (m o1 r @ l ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
士气[shì qì, ㄕˋ ㄑㄧˋ, / ] morale (eg staff morale), #11,501 [Add to Longdo]
品德[pǐn dé, ㄆㄧㄣˇ ㄉㄜˊ, ] moral character, #12,845 [Add to Longdo]
道义[dào yì, ㄉㄠˋ ㄧˋ, / ] morality; righteousness and justice, #20,236 [Add to Longdo]
德行[dé xíng, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˊ, ] morality and conduct, #22,452 [Add to Longdo]
冰霜[bīng shuāng, ㄅㄧㄥ ㄕㄨㄤ, ] moral integrity; austerity, #46,044 [Add to Longdo]
莫拉莱斯[Mò lā lái sī, ㄇㄛˋ ㄌㄚ ㄌㄞˊ ㄙ, / ] Morales, #53,632 [Add to Longdo]
淫贱[yín jiàn, ㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] morally loose, lewd and low, lascivious and mean; wanton, #85,601 [Add to Longdo]
道德素质[dào dé sù zhì, ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ ㄙㄨˋ ㄓˋ, / ] moral quality (in ideological education) [Add to Longdo]
道德认识[dào dé rèn shi, ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ ㄖㄣˋ ㄕ˙, / ] moral cognition; ethical awareness [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Moral(n) |die, nur Sg.| ศีลธรรม, จรรยา
moralisch(adj, adv) ที่เกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา, ที่มีศีลธรรมจรรยา, See also: A. unmoralisch, unsitlich, Syn. sittlich

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charakter {m}; Charakterstärke {f}moral courage [Add to Longdo]
Gewissensfrage {f} | Gewissensfragen {pl}moral issue | moral issues [Add to Longdo]
Gewissenszwang {m}moral constraint [Add to Longdo]
Gewissenszweifel {m}moral doubts [Add to Longdo]
Lebenswandel {m}moral conduct [Add to Longdo]
Moral {f} | gute Moral {f} | schlechte Moral {f}morale | high morale | low morale [Add to Longdo]
Moral {f}; moralische Werte; Moralvorstellungen {pl}; Sittlichkeit {f} | gute Sittenmorals | good morals [Add to Longdo]
Moral {f}moral standards [Add to Longdo]
Moralismus {m}moralization [Add to Longdo]
Moralist {m}; Moralistin {f} | Moralisten {pl}moralist | moralists [Add to Longdo]
Moralkodex {m}; Sittenkodex {m}; Auffassung {f} von Moralmoral code [Add to Longdo]
Moralphilosoph {m}; Moralphilosophin {f}moral philosopher [Add to Longdo]
Moralphilosophie {f}moral philosophy [Add to Longdo]
Moralpredigt {f}moral lecture [Add to Longdo]
Moralvorstellung {f}ideas on morality; attitude to morality [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンガージュマン[anga-juman] (n) moral or political commitment to a cause (fre [Add to Longdo]
アンガージュマンの文学[アンガージュマンのぶんがく, anga-juman nobungaku] (n) (See アンガージュマン) literature politically or morally comitted to a cause [Add to Longdo]
アンモラル[anmoraru] (adj-na) unmoral [Add to Longdo]
インモラル;インモーラル[inmoraru ; inmo-raru] (adj-na,adj-no) immoral [Add to Longdo]
ダーティー[da-tei-] (adj-na) dirty (often as in underhand, immoral, illegal) [Add to Longdo]
モラール[mora-ru] (n) morale [Add to Longdo]
モラールサーベイ[mora-rusa-bei] (n) morale survey [Add to Longdo]
モラハラ[morahara] (n) (abbr) (See モラルハラスメント) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace [Add to Longdo]
モラリスト[morarisuto] (n) moralist [Add to Longdo]
モラリティー[moraritei-] (n) morality [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
倫理[りんり, rinri] Moral, Ethik [Add to Longdo]
道徳[どうとく, doutoku] Moral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moral
   adj 1: concerned with principles of right and wrong or
       conforming to standards of behavior and character based
       on those principles; "moral sense"; "a moral scrutiny";
       "a moral lesson"; "a moral quandary"; "moral
       convictions"; "a moral life" [ant: {immoral}]
   2: psychological rather than physical or tangible in effect; "a
     moral victory"; "moral support"
   n 1: the significance of a story or event; "the moral of the
      story is to love thy neighbor" [syn: {moral}, {lesson}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 morale
 
 1. maneviyat, manevi güç, moral
 2. ahlak.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top