ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moor

M UH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moor-, *moor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Moor(n) คนมุสลิมที่อาศัยในแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ
moor(n) ที่ดินที่ไม่มีการเพาะปลูก
moor(n) ทุ่งโล่ง, See also: ทุ่งพุ่มไม้เตี้ย, ทุ่งหญ้าโล่ง, Syn. moorland, wasteland
moor(vt) ผูกเรือ, See also: จอดเรือ, Syn. berth
Moore(n) ชาวแอฟริกาตะวันตก, Syn. Mossi
moorage(n) ท่าจอดเรือ, Syn. mooring
moorhen(n) นกพันธุ์เล็กสีดำมีจะงอยปากสีแดงเหลือง
mooring(n) ท่าจอดเรือ, Syn. moorage
Moorish(adj) เกี่ยวกับ Moor
moorland(n) ทุ่งที่มีต้นไม้เตี้ยๆ, Syn. downs, wasteland

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moor(มัวร์) vt. จอดเรือ,ผูกเรือ,ผูกแน่น,ทำให้มั่นคง. vi. จอดเรือ,กลายเป็นมั่นคง. n. การจอดเรือ,การผูกเรือ,การทำให้มั่นคง
moorage(มัว'ริจฺ) n. ที่จอดเรือ,ท่าจอดเรือ,ค่าจอดเรือ,การจอดเรือ,ภาวะที่ถูกผูกแน่น
mooring(มัว'ริง) n. การจอดเรือ,การผูกเรือ,วิธีการจอดหรือผูกเรือ
moorland(มัวร์'แลนดฺ) n. ทุ่งพุ่มไม้เตี้ย
blackamoor(แบลคฺ'คะมัวร์) n. นิโกร

English-Thai: Nontri Dictionary
Moor(n) แขกมัวร์
moor(n) บึง,หนอง
moor(vt) จอดเรือ,ผูกเรือ
moorings(n) เชือกโยงเรือ,ที่จอดเรือ
Moorish(adj) เกี่ยวกับแขกมัวร์
moorland(n) ที่เฉอะแฉะ,ที่ลุ่ม
blackamoor(n) แขกดำ,นิโกร,คนผิวดำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัวร์(n) Moor, Syn. แขกมัวร์, Example: มัวร์พวกนี้เข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3, Count Unit: คน, Thai Definition: แขกมัวร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกา เป็นชนชาติอาหรับผสมเผ่าเบอร์เบ้อ
มัวร์(n) Moor, Syn. แขกมัวร์, Example: มัวร์พวกนี้เข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3, Count Unit: คน, Thai Definition: แขกมัวร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกา เป็นชนชาติอาหรับผสมเผ่าเบอร์เบ้อ
ไก่นา(n) moorhen, See also: rail, Syn. กวัก, อีล้ำ, อีโก้ง, นกคุ่ม, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อนกคุ่มสีชนิด Coturnix chinensis และนกหลายชนิดในวงศ์ Rallidae เช่น กวัก (Amaurornis phoenicurus) อีล้ำ (Gallinula chloropus) อีโก้ง (Porphyrio porphyrio)
จอดเทียบ(v) moor (e.g. a boat), See also: park (e.g. a car), anchor (e.g. a boat), Syn. เทียบท่า, จอดเทียบท่า, Example: ขบวนรถไฟจอดเทียบที่สถานีหัวลำโพง, Thai Definition: หยุดแล่นเข้าเทียบสถานีหรือหยุดเพื่อนำเรือเข้าเทียบท่า
เทียบเรือ(v) moor, See also: wharf, bring a boat up alongside a wharf, come alongside, anchor, berth, dock
จอด(v) park, See also: moor, stop, anchor, Syn. หยุด, Ant. แล่น, วิ่ง, Example: เรือจอดอยู่กลางแม่น้ำ, Thai Definition: หยุดอยู่หรือทำให้หยุด, หยุดอยู่ชั่วคราว, (ใช้แก่เรือรถ เป็นต้น)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จอดเทียบ[jøt thīep] (v, exp) EN: moor ; anchor  FR: amarrer ; mouiller ; ancrer ; jeter l'ancre
ไก่นา[kainā] (n) EN: moorhen ; rail
นกอีล้ำ[nok ī-lam] (n, exp) EN: Common Moorhen  FR: Gallinule poule d'eau [f] ; Poule d’eau = Poule-d'eau [f] ; Gallinule commune [f] ; Poule d’eau commune [f]
เทียบเรือ[thīep reūa] (v, exp) EN: moor ; wharf ; bring a boat up alongside a wharf ; come alongside ; anchor ; berth ; dock

CMU English Pronouncing Dictionary
MOOR M UH1 R
MOORE M AO1 R
MOORE M UH1 R
MOORS M UH1 R Z
MOORCO M AO1 R K OW0
MOORCO M UH1 R K OW0
MOORED M UH1 R D
MOORES M UH1 R Z
MOORER M UH1 R ER0
MOORE'S M UH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Moor (n) mˈuəʳr (m u@1 r)
moor (v) mˈuəʳr (m u@1 r)
Moors (n) mˈuəʳz (m u@1 z)
moors (v) mˈuəʳz (m u@1 z)
moored (v) mˈuəʳd (m u@1 d)
Moorish (j) mˈuəʳrɪʃ (m u@1 r i sh)
moorhen (n) mˈuəʳhɛn (m u@1 h e n)
mooring (v) mˈuəʳrɪŋ (m u@1 r i ng)
moorcock (n) mˈuəʳkɒk (m u@1 k o k)
moorfowl (n) mˈuəʳfaul (m u@1 f au l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǐ, ㄧˇ, / ] moor a boat to the bank, #184,473 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heideland {n}moor land [Add to Longdo]
Moor {n}; Moorland {n} | Moore {pl}fen | fens [Add to Longdo]
Moorheiligtum {n}sacred bog [Add to Longdo]
Moorhuhn {n}; Sumpfhuhn {n}moorhen [Add to Longdo]
Mooring {f} [naut.]mooring [Add to Longdo]
Moorleiche {f}bog body; bog mummy [Add to Longdo]
Moorente {f} [ornith.]Ferruginous Duck (Aythya nyroca) [Add to Longdo]
Moorschneehuhn {n} [ornith.]Willow Grouse [Add to Longdo]
Moorantilope {f}; Litschi-Moorantilope {f} [zool.]lechwe [Add to Longdo]
Moorantilope {f} [zool.]puku [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツノダシ科[ツノダシか, tsunodashi ka] (n) Zanclidae (family of perciform fish whose sole member is the moorish idol) [Add to Longdo]
ツノダシ属[ツノダシぞく, tsunodashi zoku] (n) Zanclus (sole genus of the family Zanclidae containing the moorish idol as its sole extant species) [Add to Longdo]
ハルパゴルニス鷲[ハルパゴルニスわし;ハルパゴルニスワシ, harupagorunisu washi ; harupagorunisuwashi] (n) (uk) Haast's eagle (Harpagornis moorei); Harpagornis eagle [Add to Longdo]
ムーアの法則[ムーアのほうそく, mu-a nohousoku] (n) Moore's Law [Add to Longdo]
ムーア人[ムーアじん, mu-a jin] (n) Moor [Add to Longdo]
ムレハタタテダイ[murehatatatedai] (n) false moorish idol (Heniochus diphreutes) [Add to Longdo]
モール[mo-ru] (n) (1) mall; (2) maul (in rugby); (3) mole; (4) (See ムーア人) Moor (fre [Add to Longdo]
一点一画もおろそかにしない[いってんいっかくもおろそかにしない, itten'ikkakumoorosokanishinai] (exp) always dot the i's and cross the t's; don't neglect the slightest detail; be punctilious [Add to Longdo]
沖に繋る船[おきにかかるふね, okinikakarufune] (n) ship mooring off the coast [Add to Longdo]
解纜[かいらん, kairan] (n,vs) weighing anchor; unmooring; sailing off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Moor
   n 1: one of the Muslim people of north Africa; of mixed Arab and
      Berber descent; converted to Islam in the 8th century;
      conqueror of Spain in the 8th century
   2: open land usually with peaty soil covered with heather and
     bracken and moss [syn: {moor}, {moorland}]
   v 1: secure in or as if in a berth or dock; "tie up the boat"
      [syn: {moor}, {berth}, {tie up}]
   2: come into or dock at a wharf; "the big ship wharfed in the
     evening" [syn: {moor}, {berth}, {wharf}]
   3: secure with cables or ropes; "moor the boat"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top