ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

monumental

M AA2 N Y AH0 M EH1 N T AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monumental-, *monumental*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monumental(adj) ยิ่งใหญ่, See also: ใหญ่โต, สำคัญมาก, Syn. massive
monumental(adj) ซึ่งเป็นอนุสรณ์, See also: ซึ่งเป็นเครื่องเตือนความทรงจำ, Syn. commemorative, memorial, honorary
monumentally(adv) อย่างมีความหมายมาก, See also: อย่างมากมาย
monumentality(n) การเป็นอนุสาวรีย์, See also: การมีความหมายทางประวัติศาสตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
monumental(adj) เป็นอนุสาวรีย์,ถาวร,อย่างมหันต์,กล้าหาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monumentalเชิงอนุสาวรีย์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
monumentalThe moon landing was a monumental achievement.

CMU English Pronouncing Dictionary
MONUMENTAL M AA2 N Y AH0 M EH1 N T AH0 L
MONUMENTAL M AA2 N Y AH0 M EH1 N AH0 L
MONUMENTALLY M AA2 N Y AH0 M EH1 N T AH0 L IY0
MONUMENTALLY M AA2 N Y UW0 M EH1 N T AH0 L IY0
MONUMENTAL(2) M AA2 N Y UW0 M EH1 N T AH0 L
MONUMENTALLY(2) M AA2 N Y AH0 M EH1 N AH0 L IY0
MONUMENTALLY(3) M AA2 N Y UW0 M EH1 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
monumental (j) mˌɒnjumˈɛntl (m o2 n y u m e1 n t l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巨著[jù zhù, ㄐㄩˋ ㄓㄨˋ, ] monumental (literary) work, #43,079 [Add to Longdo]
极为庞大[jí wéi páng dà, ㄐㄧˊ ㄨㄟˊ ㄆㄤˊ ㄉㄚˋ, / ] monumental [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
monumental {adv}monumentally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モニュメンタル[monyumentaru] (adj-f) monumental [Add to Longdo]
金字塔[きんじとう, kinjitou] (n) pyramid; monumental work [Add to Longdo]
大建築[だいけんちく, daikenchiku] (n) edifice; monumental architecture; huge building [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 monumental
   adj 1: relating or belonging to or serving as a monument; "the
       use of the arch in monumental architecture"; "monumental
       sculptures"
   2: of outstanding significance; "Einstein's monumental
     contributions to physics"
   3: imposing in size or bulk or solidity; "massive oak doors";
     "Moore's massive sculptures"; "the monolithic proportions of
     Stalinist architecture"; "a monumental scale" [syn:
     {massive}, {monolithic}, {monumental}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top