ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

monthly

M AH1 N TH L IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monthly-, *monthly*, month
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monthly(adj) เป็นรายเดือน, See also: เป็นประจำทุกเดือน, รายเดือน, Syn. mensal, menstrual, phasic
monthly(adv) ทุกเดือน, See also: เดือนละครั้ง
monthly(n) นิตยสารรายเดือน, See also: วารสารรายเดือน
monthly(n) ช่วงที่มีประจำเดือน (คำไม่เป็นทางการ), See also: ช่วงที่มีระดู, Syn. menstrual period

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monthly(มันธฺ'ลี) adj. เกี่ยวกับเดือน,ทุกเดือน n. สิ่งตีพิมพ์ที่ออกทุกหนึ่งเดือน. adv. ทุกเดือน,เดือนละครั้ง
bimonthlyadj.,adv. n. (สิ่งตีพิมพ์) เกิดขึ้นทุกสองเดือน,เดือนละสองครั้ง
semimonthly(เซมมิมันธฺ'ลี) adj.,adv.เดือนละ 2 ครั้ง,ทุกครึ่งเดือน n. วารสารรายปักษ์,สิ่งตีพิมพ์ที่ออกเดือนละ 2 ครั้ง,สิ่งที่ปรากฎขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
monthly(adj, adv) รายเดือน,ทุกเดือน,แต่ละเดือน
bimonthly(adj) สองเดือนต่อครั้ง
bimonthly(n) หนังสือพิมพ์ออกทุกๆสองเดือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monthly debit ordinaryกรมธรรม์สามัญรายเดือน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
monthly income contractสัญญาประกันชีวิตแบบเงินได้รายเดือน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monthly maximum tempertureอุณหภูมิสูงสุดราย เดือน [อุตุนิยมวิทยา]
Monthly minimum temperatureอุณหภูมิต่ำสุดราย เดือน [อุตุนิยมวิทยา]
Monthly statementใบแจ้งยอดประจำเดือน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
monthlyA good method for investing is a monthly allotment.
monthlyBy means of monthly payments, people can purchase more than in the past.
monthlyCredit companies send their customers monthly bills.
monthlyDo you subscribe to any monthly magazine?
monthlyHe can not support his family on his monthly income.
monthlyHe intends to bring out a new monthly magazine.
monthlyHe is paid a handsome monthly salary.
monthlyHe is paid a hand some monthly salary.
monthlyHer husband intends to bring out a new monthly magazine.
monthlyHis monthly income amounts to half a million yen.
monthlyHis monthly salary is no less than 500,000 yen.
monthlyHow much is the monthly fee of this swimming school?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายเดือน(adj) monthly, Syn. ทุกเดือน, Example: บริษัทแจ้งว่าจะมีการปรับอัตราค่าบริการรายเดือนเพิ่มจากเดือนละ 400 บาท เป็น 500 บาท, Thai Definition: เดือนละครั้ง
หนังสือรายเดือน(n) monthly, Example: สำนักพิมพ์นี้มีหนังสือรายเดือน รายปักษ์ รายสัปดาห์รวมทั้งพ็อคเก้ทบุ๊คอยู่ในเครือหลายเล่ม
เงินเดือน(n) salary, See also: monthly wage, pay, Syn. ค่าจ้างรายเดือน, ค่าตอบแทนรายเดือน, Example: รัฐบาลมีนโยบายปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ, Count Unit: บาท, Thai Definition: ค่าตอบแทนการทำงานที่กำหนดให้เป็นรายเดือน
ถึงผ้า(v) menstruate, See also: monthly flow, pertaining to a menstruum, Example: ผู้หญิงถึงผ้าเดือนละครั้ง, Thai Definition: มีระดู, มีประจำเดือน, มีรอบเดือน
ประจำเดือน(n) monthly period, See also: menstruation, menstrual period, menses, period, Syn. ระดู, รอบเดือน, เมนส์, Example: ผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนมักจะมีกลุ่มอาการของโรคเมลังคลอเรีย (อาการเศร้า)
ประจำเดือน(adj) monthly, Syn. รายเดือน, Example: การประชุมประจำเดือนนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ทุกฝ่ายมาร่วมกันพร้อมเพรียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าจ้างรายเดือน[khājāng rāideūoen] (n, exp) EN: monthly wage ; salary ; income ; wage ; earnings  FR: salaire mensuel [m] ; revenu mensuel [m]
หนังสือรายเดือน[nangseū rāideūoen] (n, exp) EN: monthly ; monthly magazine  FR: mensuel [m] ; périodique [m]
เงินเดือน[ngoendeūoen] (n) EN: monthly salary ; salary ; pay  FR: salaire [m] ; salaire mensuel [m] ; traitement (mensuel) [m] ; paie [f] ; paye [f] ; appointements [mpl] ; rémunération [f]
นิตยสารรายเดือน[nittayasān rāideūoen] (n, exp) EN: monthly journal  FR: mensuel [m] ; publication mensuelle [f]
ประจำเดือน[prajamdeūoen] (adj,, adv) EN: monthly  FR: mensuel ; mensuellement
รายเดือน[rāideūoen] (adj) EN: monthly ; every month ; once a month  FR: mensuel
อุโบสถ[ubōsot] (n) EN: bimonthly expiatory ceremony of monks ; pray in every fortnigh  FR: prière bimensuelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MONTHLY M AH1 N TH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
monthly (n) mˈʌnθliː (m uh1 n th l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
月薪[yuè xīn, ㄩㄝˋ ㄒㄧㄣ, ] monthly income (in kind), #9,913 [Add to Longdo]
月票[yuè piào, ㄩㄝˋ ㄆㄧㄠˋ, ] monthly ticket, #19,264 [Add to Longdo]
月刊[yuè kān, ㄩㄝˋ ㄎㄢ, ] monthly magazine, #27,982 [Add to Longdo]
包月[bāo yuè, ㄅㄠ ㄩㄝˋ, ] monthly payment, #29,689 [Add to Longdo]
单月[dān yuè, ㄉㄢ ㄩㄝˋ, / ] monthly; in a single month, #32,439 [Add to Longdo]
月历[yuè lì, ㄩㄝˋ ㄌㄧˋ, / ] monthly calendar, #58,519 [Add to Longdo]
月份会议[yuè fèn huì yì, ㄩㄝˋ ㄈㄣˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] monthly meeting; monthly conference [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
毎月[まいげつ, maigetsu] TH: ประจำทุกเดือน  EN: monthly

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Monatsbeitrag {m}monthly subscription [Add to Longdo]
Monatsblutung {f}monthly period [Add to Longdo]
Monatseinkommen {n}monthly income [Add to Longdo]
Monatsgehalt {n} | Monatsgehälter {pl}monthly salary; month's salary | monthly salaries [Add to Longdo]
Monatskarte {f}monthly season ticket [Add to Longdo]
Monatslohn {m}monthly wages; month's wages [Add to Longdo]
Monatsrate {f}monthly instalment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイマンスリー[baimansuri-] (n,adj-no) bimonthly [Add to Longdo]
マンスリー[mansuri-] (n) monthly; (P) [Add to Longdo]
マンスリークリア[mansuri-kuria] (n) paying off one's entire credit card balance monthly [Add to Longdo]
隔月刊[かくげつかん, kakugetsukan] (n) published bimonthly [Add to Longdo]
[かん, kan] (suf) publication; edition (e.g. morning, evening, special); published in (year); publication frequency (e.g. daily, monthly) [Add to Longdo]
共益費[きょうえきひ, kyouekihi] (n) monthly fee for common areas of an apartment building (lighting, etc.); condo fees [Add to Longdo]
極め;決め[ぎめ, gime] (n,n-suf) (uk) (See 月極め,日極め) contracted regular payment, e.g. monthly, weekly, etc.; by the (month, week, etc.) [Add to Longdo]
月々(P);月月[つきづき, tsukiduki] (n-adv,n-t,adj-no) every month; monthly; month by month; (P) [Add to Longdo]
月額[げつがく, getsugaku] (n) monthly amount (sum); (P) [Add to Longdo]
月掛け[つきがけ, tsukigake] (n) monthly installment plan; monthly instalment plan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 monthly
   adv 1: occurring once a month; "they meet monthly"
   adj 1: of or occurring or payable every month; "monthly
       payments"; "the monthly newsletter"
   n 1: a periodical that is published every month (or 12 issues
      per year)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top