ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

monitor

M AA1 N AH0 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monitor-, *monitor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monitor(n) เครื่องโทรทัศน์วงจรปิด, See also: จอคอมพิวเตอร์
monitor(n) ผู้ดูแล, See also: ผู้คุม, ผู้ตรวจสอบ, Syn. counselor, director
monitor(vt) ดูแล, See also: ตรวจ, ติดตาม, เฝ้าสังเกต, Syn. control, watch, observe
monitory(adj) ซึ่งเป็นสิ่งเตือน, See also: ซึ่งคอยเตือน
monitorial(adj) เกี่ยวกับการใช้เครื่องมอนิเตอร์, See also: ซึ่งคอยเตือน, Syn. warning
monitorship(n) การใช้เครื่องมอนิเตอร์, See also: การใช้เครื่องตรวจสอบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monitor(มอน'นิเทอะ) n. นักเรียนผู้ทำหน้าที่ช่วยครูดูแลความประพฤติของนักเรียนคนอื่น,เครื่องเตือน,เครื่องบอกเหตุ,เหี้ยหรือจะกวด,เครื่องรับการส่งวิทยุ,พี่เลี้ยง. vt. ใช้เครื่องรับฟังสัญญาณ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม,สังเกต,ควบคุม. vi. เป็นเครื่องเตือน,เป็นเครื่องตรวจ. ตัวจอภาพหมายถึง ตัวจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องปลายทาง (terminal) จอภาพนั้นมีหลายชนิด เช่น สีเดียว, หลายสี มีหลายขนาด จอภาพที่ดีจะต้องมีความถี่สูง ทำให้ได้ภาพที่นิ่งสนิท (non interlaced) ทำให้ไม่มีอันตรายต่อสายตา มีความคมชัดสูง (high resolution) ขนาดมาตรฐานจะมีความละเอียด 1024 x 768 จุด แบบที่ผลิตออกมาขายใหม่ ๆ จะมีข้อดีอีกข้อหนึ่ง คือ ประหยัดไฟ โดยปิดตัวเองได้ในขณะที่ไม่ใช้งาน เรียกว่า green monitor
monitorial(มอนนิโท'เรียล,-ทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับmonitor (ดู) ,เป็นเครื่องเตือน,เกี่ยวกับหมายเรียก.
monitory(มอนนิโท'รี,-ทอ'รี) adj. เป็นเครื่องเตือน,เป็นลางบอกเหตุ,เกี่ยวกับหมายเรียก. n. จดหมายเตือน,จดหมายที่เป็นหมายเรียก
admonitor(แอดมอน' นิเทอะ) n. ผู้ตักเตือน
admonitory(แอดมอน' นิโทรี) adj. ซึ่งตักเตือน, Syn. censuring, warning
color monitorจอสีหมายถึง อุปกรณ์แสดงผลชนิดจอภาพที่แสดงภาพเป็นสีต่าง ๆ ได้หลายสี (จอภาพ ที่แสดงได้สีเดียว เรียกว่า monochrome) จอสีนั้นมีความแตก ต่างกันในเรื่องการแสดงจำนวนสี บางประ เภทแสดงได้ 16สี บางประเภทแสดงได้ถึง 256 สี หรือกว่านั้นก็มี ทั้งยังมีคุณภาพต่างกันในเรื่องของความคมชัด ดู CGA, VGA และ SVGA ประกอบ
multisync monitorจอภาพหลายคลื่นแสงหมายถึง จอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถกวาดคลื่นแสงในอัตราที่แตกต่างกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
monitor(n) หัวหน้านักเรียน,พี่เลี้ยง,ผู้ตักเตือน,เรือหุ้มเกราะ,สัตว์เลื้อคล
monitory(adj) เป็นการเตือน,เกี่ยวกับหมายเรียก
monitory(n) คำตักเตือน,จดหมายเตือน,หมายเรียก
admonitory(adj) ซึ่งตักเตือน,ซึ่งว่ากล่าว,ซึ่งเตือนสติ
premonitory(adj) ซึ่งเตือนล่วงหน้า,แสดงล่วงหน้า,เป็นลาง,เป็นนิมิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monitor๑. ตัวจอภาพ [มีความหมายเหมือนกับ video display unit (VDU)]๒. เฝ้าสังเกต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
monitor๑. ตัวจอภาพ๒. เครื่องเฝ้าสังเกต, มอนิเตอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
monitor๑. ตัวจอภาพ [มีความหมายเหมือนกับ video display unit (VDU)]๒. เฝ้าสังเกต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
monitor systemระบบเฝ้าสังเกต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monitorจอภาพ [คอมพิวเตอร์]
Monitorเฝ้าระวัง, การตรวจสอบ [การแพทย์]
Monitor Unitsหน่วยตรวจวัด [การแพทย์]
Monitoringการเฝ้าสังเกต, การเฝ้าสังเกตปริมาณรังสี หรือ การเปื้อนของสารกัมมันตรังสีจากการตรวจวัด เพื่อประเมินหรือควบคุมการรับรังสี แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1. การเฝ้าสังเกตตามจุดตรวจ ได้แก่ การเฝ้าสังเกตตามรายบุคคล สถานที่ปฏิบัติการ ต้นกำเนิดรังสี และสิ่งแวดล้อม

2. การเฝ้าสังเกตตามความมุ่งหมาย ได้แก่ การเฝ้าสังเกตเป็นประจำ หรือตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นกรณีพิเศษ
[นิวเคลียร์]
Monitoringการสังเกตการณ์ [TU Subject Heading]
Monitoringการเฝ้าตรวจ, Example: การตรวจอย่างต่อเนื่อง [สิ่งแวดล้อม]
MONITORINGการติดตามตรวจสอบ [สิ่งแวดล้อม]
Monitoringการเฝ้าสังเกต, วิธีประเมินโครงการ, การเฝ้าระวังสังเกตอย่างใกล้ชิด, เฝ้าสังเกต, ตรวจสอบวัดระดับความเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด [การแพทย์]
Monitoring Instruments, Personnelเครื่องบันทึกรังสีส่วนบุคคล [การแพทย์]
Monitoring Planแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
monitorA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
monitorA satellite was launched into orbit to monitor melting glaciers.
monitorIn order to serve you better, your call may be monitored.
monitorInternational observers stood by to monitor the ballot counts.
monitorProgress is monitored daily and stored in a database.
monitorThe doctor monitored the patient's heartbeat and blood pressure.
monitorThe U.N. monitored the country's elections.
monitorThey monitored the enemy's radio communications.
monitorWhat's the reading on the blood pressure monitor?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จอแสดงผล(n) screen for viewdata, See also: monitor for viewdata
ลอบฟัง(v) monitor, Syn. แอบฟัง, ดักฟัง, Example: พวกมันลอบฟังการวางแผนของตำรวจ, Thai Definition: ฟังโดยซ่อนเร้น ไม่ให้รู้ว่าฟัง
หน้าจอ(n) monitor, Syn. จอ, Example: โปรแกรมบางชนิดสามารถพิมพ์ภาพกราฟฟิกที่ปรากฏบนหน้าจอออกมาได้, Thai Definition: พื้นผิวที่แสดงรูปภาพ หรือตัวอักษร เช่น หน้าจอของคอมพิวเตอร์ หรือหน้าจอโทรทัศน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฝ้าดู[faodū] (v) EN: observe ; look at ; watch ; keep an eye on ; monitor ; view  FR: observer ; surveiller ; guetter
เฝ้าระวัง[fao rawang] (v, exp) EN: guard against ; be on the alert ; monitor
เหี้ย[hīa] (n) EN: monitor lizard ; water lizard ; iguana  FR: iguane [m] ; varan [m]
จับตา[japtā] (v) EN: catch the eye ; keep an eye on ; watch ; monitor ; observe ; catch  FR: avoir l'oeil sur ; tenir à l'oeil ; observer
จอมอนิเตอร์[jø mønitoē] (n) EN: monitor  FR: moniteur [m] ; écran d'ordinateur [m]
จอภาพ[jø phāp] (x) EN: screen ; monitor  FR: viseur (d'un appareil photographique) [m] ; moniteur [m]
หน้าจอ[nājø] (n) EN: monitor ; screen  FR: écran [m]
สังเกต[sangkēt] (v) EN: observe ; keep an eye on ; note ; notice ; watch ; examine ; view ; look at ; remark ; perceive ; discern ; spot ; see ; monitor  FR: observer ; examiner ; noter ; remarquer
สังเกตการณ์[sangkētkān] (v) EN: observe ; watch ; keep an eye on ; keep track of ; monitor  FR: observer
ตรวจสอบ[trūatsøp] (v) EN: check ; inspect ; verify ; audit ; monitor ; oversee ; review ; approve  FR: vérifier ; examiner ; contrôler ; inspecter ; réviser ; superviser ; tester

CMU English Pronouncing Dictionary
MONITOR M AA1 N AH0 T ER0
MONITORS M AA1 N AH0 T ER0 Z
MONITORED M AA1 N AH0 T ER0 D
MONITORING M AA1 N AH0 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
monitor (v) mˈɒnɪtər (m o1 n i t @ r)
monitors (v) mˈɒnɪtəz (m o1 n i t @ z)
monitored (v) mˈɒnɪtəd (m o1 n i t @ d)
monitoring (v) mˈɒnɪtərɪŋ (m o1 n i t @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
监测[jiān cè, ㄐㄧㄢ ㄘㄜˋ, / ] monitor, #2,954 [Add to Longdo]
显示器[xiǎn shì qì, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄑㄧˋ, / ] monitor (computer), #6,863 [Add to Longdo]
剂量监控[jì liàng jiān kòng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄐㄧㄢ ㄎㄨㄥˋ, / ] monitoring [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildschirmhalter {m}monitor support [Add to Longdo]
Monitor {m} | Monitore {pl}monitor | monitors [Add to Longdo]
Monitoring {f}; Überwachung {f}monitoring [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオハナホソオオトカゲ[aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor [Add to Longdo]
アオホソオオトカゲ[aohosoootokage] (n) blue-spotted tree monitor (Varanus macraei, species of carnivorous monitor lizard from the island of Batanta, Indonesia) [Add to Longdo]
アケボノヒメオオトカゲ[akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna [Add to Longdo]
イエメンオオトカゲ[iemen'ootokage] (n) Yemen monitor (Varanus yemenensis, species of carnivorous monitor lizard found at the base of the Tihama mountains along the western coast of Yemen) [Add to Longdo]
イエローヘッドモニター[iero-heddomonita-] (n) yellow-head monitor (Varanus melinus, species of carnivorous monitor lizard native to Indonesia); quince monitor [Add to Longdo]
イワヒメオオトカゲ[iwahimeootokage] (n) Storr's pygmy monitor (Varanus storri, species of small carnivorous monitor lizard native to Australia); Storr's goanna; Storr's monitor [Add to Longdo]
エアモニ[eamoni] (n) (abbr) on-air monitor [Add to Longdo]
エメラルドツリーモニター;エメラルド・ツリー・モニター[emerarudotsuri-monita-; emerarudo . tsuri-. monita-] (n) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor [Add to Longdo]
オオトカゲ科[オオトカゲか, ootokage ka] (n) Varanidae (family of carnivorous monitor lizards whose only living genus is Varanus) [Add to Longdo]
オオトカゲ属[オオトカゲぞく, ootokage zoku] (n) Varanus (genus of carnivorous monitor lizards in the family Varanidae) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デバッギングモニタ[でばっぎんぐもにた, debaggingumonita] debugging monitor [Add to Longdo]
フラットパネル[ふらっとぱねる, furattopaneru] flat panel (monitor, e.g.) [Add to Longdo]
フラットパネルモニター[ふらっとぱねるもにたー, furattopanerumonita-] flat panel monitor [Add to Longdo]
モニタ[もにた, monita] monitor [Add to Longdo]
モニター[もにたー, monita-] monitor [Add to Longdo]
一体型モニタ[いったいがたモニタ, ittaigata monita] built-in monitor [Add to Longdo]
環境モニタリング[かんきょうモニタリング, kankyou monitaringu] environmental monitoring [Add to Longdo]
監視プログラム[かんしプログラム, kanshi puroguramu] monitoring program, supervisor [Add to Longdo]
監視局[かんしきょく, kanshikyoku] monitor [Add to Longdo]
性能監視[せいのうかんし, seinoukanshi] performance monitoring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 monitor
   n 1: someone who supervises (an examination) [syn: {proctor},
      {monitor}]
   2: someone who gives a warning so that a mistake can be avoided
     [syn: {admonisher}, {monitor}, {reminder}]
   3: an ironclad vessel built by Federal forces to do battle with
     the Merrimac
   4: display produced by a device that takes signals and displays
     them on a television screen or a computer monitor [syn:
     {monitor}, {monitoring device}]
   5: electronic equipment that is used to check the quality or
     content of electronic transmissions
   6: a piece of electronic equipment that keeps track of the
     operation of a system continuously and warns of trouble
   7: any of various large tropical carnivorous lizards of Africa
     and Asia and Australia; fabled to warn of crocodiles [syn:
     {monitor}, {monitor lizard}, {varan}]
   v 1: keep tabs on; keep an eye on; keep under surveillance; "we
      are monitoring the air quality"; "the police monitor the
      suspect's moves" [syn: {monitor}, {supervise}]
   2: check, track, or observe by means of a receiver

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top