ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

momentous

M OW0 M EH1 N T AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -momentous-, *momentous*, momentou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
momentous(adj) ชั่วขณะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
momentous(โมเมน'เทิส) adj. มีความหมายสำคัญมาก,เกี่ยวกับวิกฤติกาล,ร้ายแรง,เอาจริงเอาจัง, See also: momentousness n., Syn. far-reaching

English-Thai: Nontri Dictionary
momentous(adj) สำคัญยิ่ง,ร้ายแรง,เกี่ยวกับวิกฤติการณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
momentousThe discovery will have a momentous effect on the treatment of cancer.
momentousThe most momentous event in history.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครั้งใหญ่[khrang yai] (x) EN: momentous ; major

CMU English Pronouncing Dictionary
MOMENTOUS M OW0 M EH1 N T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
momentous (j) mˈəmˈɛntəs (m @1 m e1 n t @ s)
momentously (a) mˈəmˈɛntəsliː (m @1 m e1 n t @ s l ii)
momentousness (n) mˈəmˈɛntəsnəs (m @1 m e1 n t @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一大決心[いちだいけっしん, ichidaikesshin] (n,vs) momentous (crucial) decision [Add to Longdo]
緊要[きんよう, kinyou] (adj-na,n) momentous; exigent; urgent; important; vital [Add to Longdo]
思い切る(P);思いきる[おもいきる, omoikiru] (v5r,vt) (1) to give up all thoughts of; to abandon; to despair of; (v5r,vi) (2) to make up one's mind; to take a momentous decision; (P) [Add to Longdo]
重要[じゅうよう, juuyou] (adj-na,n) important; momentous; essential; principal; major; (P) [Add to Longdo]
大ニュース[だいニュース, dai nyu-su] (n) headline; momentous news [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  momentous
      adj 1: of very great significance; "deciding to drop the atom
             bomb was a very big decision"; "a momentous event"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top