ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mollify

M AA1 L AH0 F AY2   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mollify-, *mollify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mollify(vt) ทำให้สงบ, See also: ทำให้ใจเย็น, ทำให้สุขุม, ทำให้อ่อนโยน, Syn. pacify, appease, Ant. provoke, aggravate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mollify(มอล'ละไฟ) vt. ทำให้อ่อนโยน,ลดหย่อน,ทำให้สงบ,ปลอบ,ระงับโทสะ., See also: mollification n. mollifier n., Syn. mitigate

English-Thai: Nontri Dictionary
mollify(vt) ทำให้เบาบางลง,ปลอบ,ระงับอารมณ์,ทำให้สงบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำบัด[bambat] (v) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate  FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
ตบหัวลูบหลัง[top hūa lūp lang] (xp) EN: offend and then mollify

CMU English Pronouncing Dictionary
MOLLIFY M AA1 L AH0 F AY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mollify (v) mˈɒlɪfaɪ (m o1 l i f ai)
mollifying (v) mˈɒlɪfaɪɪŋ (m o1 l i f ai i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mollify
   v 1: cause to be more favorably inclined; gain the good will of;
      "She managed to mollify the angry customer" [syn: {pacify},
      {lenify}, {conciliate}, {assuage}, {appease}, {mollify},
      {placate}, {gentle}, {gruntle}]
   2: make more temperate, acceptable, or suitable by adding
     something else; moderate; "she tempered her criticism" [syn:
     {temper}, {season}, {mollify}]
   3: make less rigid or softer

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top