ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moldy

M OW1 L D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moldy-, *moldy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moldy(adj) ซึ่งเก่าและไม่อยู่ในสภาพดี, Syn. mouldy
moldy(adj) ซึ่งมีดินอยู่เต็ม, Syn. musty, mildewed, dank

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moldy(โมล'ดี) adj. เต็มไปด้วยดิน,เป็นซากไม้ผุพัง., See also: moldiness n. mouldiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
moldy(adj) เป็นรา,คร่ำครึ,แก่,ผุพัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหม็นอับ[men ap] (v, exp) EN: be musty ; be stuffy ; be moldy ; be stale  FR: sentir le renfermé ; avoir une odeur de moisi

CMU English Pronouncing Dictionary
MOLDY M OW1 L D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moldy (j) mˈouldiː (m ou1 l d ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カビが生える;黴が生える[カビがはえる(カビが生える);かびがはえる(黴が生える), kabi gahaeru ( kabi ga hae ru ); kabigahaeru ( bai ga hae ru )] (exp,v1) (1) to get moldy; to get mouldy; (2) (id) to get out-of-fashion [Add to Longdo]
黴びる;黴る(io)[かびる, kabiru] (v1,vi) to become moldy or musty (mouldy) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  moldy
      adj 1: covered with or smelling of mold; "moldy bread"; "a moldy
             (or musty) odor" [syn: {moldy}, {mouldy}, {musty}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top