ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

modern

M AA1 D ER0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -modern-, *modern*
English-Thai: Longdo Dictionary
modern(adj) ทันสมัย
modernization(n) การทำให้ทันสมัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
modern(adj) สมัยใหม่, See also: ยุคใหม่, สมัยปัจจุบัน, ทันสมัย, Syn. up-to-date, recent, new, Ant. old-fashion, out-of-date, ancient, former
modern(n) คนสมัยใหม่, See also: คนทันสมัย
modernise(vt) ทำให้ทันสมัย, See also: ทำให้เหมาะกับสมัยปัจจุบัน, Syn. rebuild, improve, update
modernise(vt) ทำให้ทันสมัย, Syn. modernize
modernism(n) ความทันสมัย, Syn. innovation, newness, novelty
modernist(n) คนสมัยใหม่, See also: คนทันสมัย
modernist(adj) สมัยใหม่
modernity(n) ความทันสมัย, See also: สิ่งทันสมัย, Syn. modernism
modernize(vt) ทำให้ทันสมัย, See also: ทำให้เหมาะกับสมัยปัจจุบัน, Syn. rebuild, improve, update
modern-day(adj) เกี่ยวกับปัจจุบัน, Syn. contemporary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
modern(มอด'เดิร์น) adj. ทันสมัย,ไม่ห่างไกล,ไม่โบราณ n. บุคคลในยุคปัจจุบัน, See also: modernly adv. modernness n., Syn. recent, Ant. ancient
modernise(มอด'เดิร์นไนซ) vt. ทำให้ทันสมัย vi. กลายเป็นสมัยใหม่, See also: modernisation n. modernization n. moderniser n. modernizer, Syn. modernize
modernity(มอเดอ'นิที) n. สมัยนิยม
modernize(มอด'เดอไนซ) vt. =modernise (ดู) .
ultramodern(อัลทระมอด'เดิร์น) adj. เจริญที่สุด,ทันสมัยยิ่ง,ส้ำยุคที่สุด

English-Thai: Nontri Dictionary
modern(adj) สมัยใหม่,สมัยนิยม,ทันสมัย,ตามสมัย
modernize(vt) ตามสมัย,ทันสมัย,ตามแฟชั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
modernแผนใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Modern Englishภาษาอังกฤษใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
modern style; art nouveau; Jugendstil; modernista; noodle style; stile libertiนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modernista; art nouveau; Jugendstil; modern style; noodle style; stile libertiนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modernizationการทำให้ทันสมัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modern danceการเต้นรำสมัยใหม่ [TU Subject Heading]
modern physicsฟิสิกส์ยุคใหม่, วิชาฟิสิกส์ที่มีรากฐานจากทฤษฎีควอนตัมและทฤษฎีสัมพัทธภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Modernism (Christian theology)แนวคิดสมัยใหม่ (เทววิทยาคริสเตียน) [TU Subject Heading]
Modernized versionฉบับถอดความ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
modernAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
modernA love story that unfolds between an unlikely pair, a public prosecutor from a good family and a modern high school girl.
modernAmong modern novels, this is the best.
modernBecause of modern communication and transportation systems, the world is getting smaller.
modernCentral to this issue is the problem of modernization.
modernDrug addiction is a cancer in modern society.
modernEinstein's theories contributed greatly to modern science.
modernFloods, violent wind storms, droughts, killing frosts, and the problems of air pollution, have all, on occasion, influenced modern society.
modernHe dwelt on the complexities of modern life.
modernHe gave an interesting broadcast about modern art.
modernHe has a liking for modern music.
modernHe is acquainted with the modern history of France.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักปฏิรูป(n) reformer, See also: modernizer, innovator, Example: การชูภาพลักษณ์ของความเป็นนักปฏิรูปของผู้สมัครจากพรรคกลับเป็นจุดอ่อนที่ถูกพรรคตรงข้ามหยิบยกมาโจมตี
ทันโลก(v) modernize, See also: bring up to date, Syn. ทันยุคทันสมัย, Example: เราต้องการให้คนรุ่นใหม่ของเราทันโลกแล้วก็รู้จักตัวเองสร้างอะไรของตัวเองได้
ศิลปสมัยใหม่(n) modern art
สมัยใหม่(adj) modernized, Syn. ยุคใหม่
ความทันสมัย(n) modernity, Syn. นำสมัย, ตามยุคสมัย, ตามสมัย, สมัยนิยม, Ant. ความล้าสมัย, โบราณ, Example: ทศวรรษแห่งความทันสมัยของไทยเริ่มต้นขึ้นในตอนปลายสงครามโลกครั้งที่สอง, Thai Definition: สิ่งที่สมัยนิยม
แผนปัจจุบัน(adj) modern, See also: novel, present-day, new, Ant. แผนโบราณ, Example: ยาสมุนไพรสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้เช่นเดียวกับยาแผนปัจจุบัน, Thai Definition: วิธีการบำบัดแบบใหม่
ยุคใหม่(adj) Modern age, Ant. ยุคเก่า, Example: แนวความคิดในการทำตลาดค้าปลีก ค้าส่งยุคใหม่ได้เปลี่ยนแปลงจากอดีตอย่างสิ้นเชิง
เพลงไทยสากล(n) new-style Thai song, See also: modern Thai song, Example: เพลงไทยสากลในปัจจุบันนี้เป็นไทยเฉพาะเนื้อเพลง ส่วนทำนองก็ยังคงเป็นของฝรั่ง, Count Unit: เพลง
เพลงสากล(n) Western song, See also: modern song, Count Unit: เพลง
สมัยใหม่(adj) modern, See also: up-to-date, new-style, new-fashioned, modern-day, newfangled, Syn. ทันสมัย, Ant. สมัยเก่า, Example: บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อวงการศิลปกรรมไทยสมัยใหม่ทุกสาขา คือ ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์ตนูโว[āt nūwō] (n, exp) EN: Art Nouveau ; Jugendstil ; modern style  FR: art nouveau [m] ; modern style [m]
ช่องเก้า[Chøng Kao] (n, prop) EN: Chaîne 9 [f] ; Modern Nine tv [f]  FR: Chaîne 9 [f] ; Modern Nine TV [f]
โฮโมซาเปี้ยน[Hōmō sāpīen] (n, prop) EN: Homo sapiens  FR: Homo sapiens [m] ; l'homme moderne [m]
ห้องพักทันสมัย[hǿng phak thansamai] (n, exp) EN: modern room  FR: chambre moderne [f]
การอ่านตามความนิยม[kān ān tām khwām niyom] (n, exp) EN: modern pronunciation  FR: prononciation moderne [f]
คนทันสมัย[khon thansamai] (n, exp) EN: modernist  FR: moderniste [m]
ความคิดทางการเมืองไทยสมัยใหม่[khwāmkhit thāng kānmeūang Thai samaimai] (n, exp) EN: Thai modern political thought
ล้ำยุค[lamyuk] (adj) EN: ultramodern  FR: ultramoderne
โลกยุคใหม่[lōk yuk mai] (n, exp) FR: monde moderne [m]
โมเดิร์น[modoēn] (adj) EN: modern  FR: moderne

CMU English Pronouncing Dictionary
MODERN M AA1 D ER0 N
MODERNE M OW0 D EH1 R N
MODERNS M AA1 D ER0 N Z
MODERNIZE M AA1 D ER0 N AY2 Z
MODERNITY M AA0 D ER1 N AH0 T IY0
MODERNIST M AA1 D ER0 N IH0 S T
MODERNISM M AA1 D ER0 N IH2 Z AH0 M
MODERNISTS M AA1 D ER0 N IH0 S T S
MODERNIZED M AA1 D ER0 N AY2 Z D
MODERNIZES M AA1 D ER0 N AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
modern (n) mˈɒdn (m o1 d n)
moderns (n) mˈɒdnz (m o1 d n z)
modernism (n) mˈɒdənɪzəm (m o1 d @ n i z @ m)
modernist (n) mˈɒdənɪst (m o1 d @ n i s t)
modernity (n) mˈədˈɜːʳnɪtiː (m @1 d @@1 n i t ii)
modernize (v) mˈɒdənaɪz (m o1 d @ n ai z)
modernists (n) mˈɒdənɪsts (m o1 d @ n i s t s)
modernized (v) mˈɒdənaɪzd (m o1 d @ n ai z d)
modernizes (v) mˈɒdənaɪzɪz (m o1 d @ n ai z i z)
modernistic (j) mˌɒdənˈɪstɪk (m o2 d @ n i1 s t i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
现代[xiàn dài, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] modern times; modern age; modern era; Hyundai, South Korean company, #1,017 [Add to Longdo]
现代化[xiàn dài huà, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] modernization, #2,314 [Add to Longdo]
近代[jìn dài, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄞˋ, ] modern times, #8,797 [Add to Longdo]
新潮[xīn cháo, ㄒㄧㄣ ㄔㄠˊ, ] modern; fashionable, #21,295 [Add to Longdo]
近代史[jìn dài shǐ, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄞˋ ㄕˇ, ] modern history (usually meaning from the mid-19th to early 20th century), #28,268 [Add to Longdo]
现代性[xiàn dài xìng, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] modernity, #29,733 [Add to Longdo]
现代舞[xiàn dài wǔ, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄨˇ, / ] modern dance, #41,473 [Add to Longdo]
今译[jīn yì, ㄐㄧㄣ ㄧˋ, / ] modern language version; modern translation; contemporary translation, #114,194 [Add to Longdo]
今音[jīn yīn, ㄐㄧㄣ ㄧㄣ, ] modern (i.e. not ancient) pronunciation of a Chinese character, #141,264 [Add to Longdo]
时式[shí shì, ㄕˊ ㄕˋ, / ] modern, #175,058 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Modernismus {m}modernism [Add to Longdo]
Moderne {f}modernity [Add to Longdo]
Modernisierung {f}; Renovierung {f}refurbishment [Add to Longdo]
Modernisierung {f}modernization [Add to Longdo]
Modernität {f}modernness [Add to Longdo]
Neuzeit {f}modern times [Add to Longdo]
modernisiertupgraded [Add to Longdo]
modern; zeitgemäß {adj}up-to-date [Add to Longdo]
modern; zeitgemäß; zeitgerecht; neuzeitlich {adj} | moderner | am modernstenmodern | more modern | most modern; modernest [Add to Longdo]
modernfashionable [Add to Longdo]
modern; neuartig; neoterisch {adj}neoteric [Add to Longdo]
modern; poppig {adj}mod [Add to Longdo]
modern {adv}fashionably [Add to Longdo]
modernmodernistic [Add to Longdo]
modern {adv}modernly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
して[shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) [Add to Longdo]
ぱりっと[paritto] (adv,vs) (1) (col) dashing; classy; posh; new; modern; (2) crisp; crisply; crunchy [Add to Longdo]
[he] (prt) (pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P) [Add to Longdo]
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions [Add to Longdo]
アルファ化米;α化米[アルファかまい, arufa kamai] (n) (See 糒) cooked and dry packed rice (modern version of hoshii rice); processed quick-cooking rice [Add to Longdo]
ウルトラモダン[urutoramodan] (n) ultramodern [Add to Longdo]
オーロックス[o-rokkusu] (n) aurochs; urus (extinct ancestor of the modern cow, Bos taurus) [Add to Longdo]
カサレヴサ[kasarevusa] (n) (See デモティキ) katharevousa (traditional literary form of modern Greek) (gre [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
現在世界[げんざいせかい, genzaisekai] modern world [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 modern
   adj 1: belonging to the modern era; since the Middle Ages;
       "modern art"; "modern furniture"; "modern history";
       "totem poles are modern rather than prehistoric" [ant:
       {nonmodern}]
   2: relating to a recently developed fashion or style; "their
     offices are in a modern skyscraper"; "tables in modernistic
     designs"; [syn: {mod}, {modern}, {modernistic}]
   3: characteristic of present-day art and music and literature
     and architecture
   4: ahead of the times; "the advanced teaching methods"; "had
     advanced views on the subject"; "a forward-looking
     corporation"; "is British industry innovative enough?" [syn:
     {advanced}, {forward-looking}, {innovative}, {modern}]
   5: used of a living language; being the current stage in its
     development; "Modern English"; "New Hebrew is Israeli Hebrew"
     [syn: {Modern}, {New}]
   n 1: a contemporary person
   2: a typeface (based on an 18th century design by Gianbattista
     Bodoni) distinguished by regular shape and hairline serifs
     and heavy downstrokes [syn: {modern}, {modern font},
     {Bodoni}, {Bodoni font}] [ant: {old style}, {old style font}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 latter
 
 1. ikisinden sonuncusu, son söylenilen
 2. zikronulan iki şeyin sonra geleni, ikincisi
 3. son. latterday çağa uygun, modern, şimdiki zamana uygun. Latter day Saints Ahir Zaman Azizleri (Mormon lann resmi ismi) latter end son
 4. ölüm. latterly bu yakınlarda, son zamanlarda.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 modern
 
 1. çağdaş, yeni, asri, çağcıl, modern
 2. çağcıl kimse, modern kimse. modernism çağcıllık, modernlik
 3. yenilik. modernist yenilik taraftarı. moder'nity yenilik
 4. çağcıllık. modernize modernleştirmek, yenileştirmek. modernness modernlik, çağcıllık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mod
 
 1. (kıs.) moderate, modern.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 streamlined
 
 1. akış çizgisi biçimli
 2. modern
 3. elverişli.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 uptodate
 
 1. çağcıl, zamana uygun, güncel, asri, modern.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 aucourant
 
 1. (Fr.) zamana uygun, çağdaş, modern.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top