ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moderator

M AA1 D ER0 EY2 T ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moderator-, *moderator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moderator(n) ผู้ช่วยไกล่เกลี่ย, See also: ผู้เป็นสื่อกลาง, ผู้ตัดสิน, ผู้ดำเนินรายการ, Syn. mediator, referee

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moderator(มอด'ดะเรเทอะ) n. พิธีกร,ประธานการประชุม, See also: moderatorial adj., Syn. mediator, master of ceremony

English-Thai: Nontri Dictionary
moderator(n) ผู้เป็นประธาน,ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ดำเนินรายการ,พิธีกร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moderatorผู้ดำเนินการอภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moderatorผู้ดำเนินการอภิปราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moderatorตัวหน่วงความเร็ว(นิวตรอน), วัสดุที่ใช้ลดความเร็วของนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ทำให้โอกาสของการเกิดปฏิกิริยาแบ่งแยกนิวเคลียสเพิ่มขึ้น เช่น น้ำ น้ำมวลหนัก และแกรไฟต์
(ดู reflector, absorber และ thermal neutron ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Moderatorsพิธีกร [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ดำเนินรายการ(n) moderator, Syn. โฆษก, พิธีกร, ผู้ประกาศ, ผู้จัดรายการ, Example: ผู้ชมต่างเรียกร้องให้ผู้ดำเนินรายการซักถามประวัติส่วนตัวของแขกรับเชิญโดยละเอียด, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ดำเนินการในรายการต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิธีกร[phithīkøn] (n) EN: master of ceremonies ; ritualist ; host ; moderator  FR: maître de cérémonie [m]
ผู้ดำเนินรายการ[phū damnoēn rāikān] (n, exp) EN: moderator ; presenter ; host

CMU English Pronouncing Dictionary
MODERATOR M AA1 D ER0 EY2 T ER0
MODERATORS M AA1 D ER0 EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moderator (n) mˈɒdərɛɪtər (m o1 d @ r ei t @ r)
moderators (n) mˈɒdərɛɪtəz (m o1 d @ r ei t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
减速器[jiǎn sù qì, ㄐㄧㄢˇ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, / ] moderator, #69,737 [Add to Longdo]
慢化剂[màn huà jì, ㄇㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ, / ] moderator, #302,136 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moderator {m}presenter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モデレータ[modere-ta] (n) moderator [Add to Longdo]
モデレーター[modere-ta-] (n) moderator [Add to Longdo]
議長[ぎちょう, gichou] (n) chairman; speaker (e.g. of assembly); president (e.g. of council, senate, etc.); moderator (e.g. of a newsgroup); (P) [Add to Longdo]
減速材[げんそくざい, gensokuzai] (n) moderator [Add to Longdo]
司会者[しかいしゃ, shikaisha] (n) chairman; moderator; toastmaster; master of ceremonies; chairperson; (P) [Add to Longdo]
司会役[しかいやく, shikaiyaku] (n) (See 司会者) moderator; host; chairman [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
議長[ぎちょう, gichou] moderator (of a newsgroup) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moderator
   n 1: any substance used to slow down neutrons in nuclear
      reactors
   2: in the Presbyterian church, the officer who presides over a
     synod or general assembly
   3: someone who presides over a forum or debate
   4: someone who mediates disputes and attempts to avoid violence

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top