ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mode

M OW1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mode-, *mode*
Possible hiragana form: もで
English-Thai: Longdo Dictionary
modern(adj) ทันสมัย
modernization(n) การทำให้ทันสมัย
role model(n) ผู้ซึ่งมีลักษณะควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mode(n) วิธีการ, See also: วิถีทาง, หนทาง, รูปแบบ, Syn. Means, method, way
mode(n) แบบนิยม, See also: สมัยนิยม, ตัวอย่าง, แฟชั่น, Syn. fashion, style
model(n) แบบจำลอง, See also: รูปจำลอง, สิ่งจำลอง, หุ่นจำลอง, Syn. copy, imitation
model(n) นางแบบ, Syn. mannequin, poser
model(n) ต้นแบบ, See also: แบบ, แม่แบบ, แบบอย่าง, ตัวอย่าง, Syn. pattern, mold, example, ideal
model(vi) แสดงแบบ, See also: เป็นนายแบบ, เป็นนางแบบ, Syn. pose
model(vt) จำลองแบบ, See also: ทำแบบ, สร้างแบบจำลอง, Syn. form, shape, mold, Ant. deconstruct, demolish
model(adj) น่าถือเป็นแบบอย่าง, See also: น่าเอาอย่าง, ควรถือเป็นเยี่ยงอย่าง, Syn. prototypal, standard, Ant. nonstandard
model(vi) เป็นแบบให้ (นักวาดรูป), See also: นั่งเป็นแบบ, วางท่าเป็นแบบ, Syn. pose
modem(n) อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ (ทางคอมพิวเตอร์), See also: โมเด็ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mode(โมด) n. วิธีการ,แบบ,ลักษณะการกระทำ (เกี่ยวกับปรัชญาKant) ,ความเป็นจริงหรือการเป็นอยู่หรือความเป็นไปได้,แบบนิยม,แฟชั่น,สมัยนิยม
model(โม'เดิล) n. แบบ,หุ่นจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง,สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,แบบโครงสร้าง adj. เป็นตัวอย่าง. v. สร้างตามแบบ,สร้างแบบ,แสดง,สร้างหุ่น., See also: modeler n. modeller n., Syn. standard
modelist(มอด'ดะลิสทฺ) n. ผู้สร้างหุ่นจำลอง
modellist(มอด'ดะลิสทฺ) n. ผู้สร้างหุ่นจำลอง
modem(โม' เดม) n. โมเด็ม อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลชนิดหนึ่งซึ่งแปลงสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นสัญญาณที่ส่งผ่านสายโทรศัพท์ได้ และแปลงสัญญาณที่มาจากสายโทรศัพท์ได้ และแปลงสัญญาณที่มาจากสายโทรศัพท์กลับเป็นสัญญาณสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ย่อมาจาก MOdulator-DEModulator ความเร็วในการทำงานของโมเด็มมีตั้งแต่ 1,200, 2,400, 9,600 และ 14,400 การจะใช้โมเด็มนั้น ต้องใช้ซอฟต์แวร์ร่วมด้วย การรับข้อมูลจากระบบเครือข่ายก็ต้องมีโมเด็ม โมเด็มนั้นอาจจะทำติดมาอยู่ภายในตัวเครื่อง หรือนำมาติดเพิ่มภายหลังก็ได้
moderate(มอด'เดอริท) adj. ปานกลาง,พอสมควร,พอประมาณ,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,เพลา ๆ n. ผู้มีข้อคิดเห็นไม่รุนแรง v. บรรเทา,ทำให้น้อยลง,เป็นพิธีกร,เป็นประธานการดำเนินงาน., See also: moderately adv. moderateness n., Syn. sparing
moderation(มอดดะเร'เชิน) n. ความไม่รุนแรง,การกระทำที่พอประมาณ,ความพอควร,การละเว้นของมึนเมา. -Phr. (in moderation พอควร,พอประมาณ), Syn. temperance
moderato(มอดระรา'โท) adj. ในจังหวะที่เร็วพอประมาณ
moderator(มอด'ดะเรเทอะ) n. พิธีกร,ประธานการประชุม, See also: moderatorial adj., Syn. mediator, master of ceremony
modern(มอด'เดิร์น) adj. ทันสมัย,ไม่ห่างไกล,ไม่โบราณ n. บุคคลในยุคปัจจุบัน, See also: modernly adv. modernness n., Syn. recent, Ant. ancient

English-Thai: Nontri Dictionary
mode(n) วิธี,แบบ,สมัย,มาลา,แฟชั่น
model(n) แบบ,หุ่น,แบบจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง
model(vt) ทำตามแบบ,สร้างแบบ
moderate(adj) ปานกลาง,พอควร,ย่อมเยา,พอประมาณ
moderate(vi) เบาบางลง,บรรเทา,ทุเลา,เพลาลง
moderation(n) การสงบใจ,ความรู้จักประมาณ,ความไม่รุนแรง
moderator(n) ผู้เป็นประธาน,ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ดำเนินรายการ,พิธีกร
modern(adj) สมัยใหม่,สมัยนิยม,ทันสมัย,ตามสมัย
modernize(vt) ตามสมัย,ทันสมัย,ตามแฟชั่น
modest(adj) สุภาพ,ถ่อมตัว,สงบเสงี่ยม,ไม่รุนแรง,ขี้อาย,พอประมาณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mode๑. แบบวิธี, วิธี๒. ภาวะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modeฐานนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mode๑. แบบวิธี, วิธี๒. ภาวะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modeฐานนิยม, วิธี, รูปแบบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
modeอัญรูป [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
model๑. ตัวแบบ๒. แบบจำลอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modelตัวแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
model๑. ตัวแบบ๒. แบบจำลอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
model๑. แบบจำลอง๒. ตัวแบบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
model๑. ตัวแบบ๒. แบบจำลอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mode๑. แบบวิธี, วิธี ๒. ภาวะ, ๑. แบบวิธี, วิธี ๒. ภาวะ [คอมพิวเตอร์]
modeฐานนิยม, ค่าของข้อมูลที่มีจำนวนมากที่สุดในข้อมูลชุดนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Modeฐานนิยม, แบบ, แบบจำลอง [การแพทย์]
Modelแบบจำลอง ตัวแบบ [คอมพิวเตอร์]
Modelหุ่นจำลอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Modelหุ่นจำลอง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Modelแบบจำลอง, หุ่น [สิ่งแวดล้อม]
modelmodel, แบบจำลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
modelแบบจำลอง, ชิ้นงาน 3 มิติ ที่จำลองรูปทรง ขนาด สัดส่วน โครงสร้าง กลไก และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อจำลองการทำงานของชิ้นงานหรือวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Modelการจัดรูปแบบ, ประดิษฐ์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
model

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mode1995 model of a car.
modeAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
modeAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.
modeA fashion model must have a good carriage.
modeAfter winning the Nobel prize, she remained as modest as ever.
modeA love story that unfolds between an unlikely pair, a public prosecutor from a good family and a modern high school girl.
modeA model must have an attractive body.
modeAmong modern novels, this is the best.
modeA new model isn't necessarily any better than the older one.
modeAs compared with the old model, this is far easier to handle.
mode(As) Compared with the old model, this is far easier to handle.
modeAt Christmas he went out of his way to buy me a really nice model plane.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักปฏิรูป(n) reformer, See also: modernizer, innovator, Example: การชูภาพลักษณ์ของความเป็นนักปฏิรูปของผู้สมัครจากพรรคกลับเป็นจุดอ่อนที่ถูกพรรคตรงข้ามหยิบยกมาโจมตี
ทันโลก(v) modernize, See also: bring up to date, Syn. ทันยุคทันสมัย, Example: เราต้องการให้คนรุ่นใหม่ของเราทันโลกแล้วก็รู้จักตัวเองสร้างอะไรของตัวเองได้
นายแบบ(n) model, Example: นายแบบที่เดินแบบส่วนใหญ่เป็นลูกครึ่ง ไม่ค่อยมีนายแบบที่เป็นคนไทยแท้มากนัก, Count Unit: คน
แม่พิมพ์(n) mold, See also: model, Syn. ต้นแบบ, แบบ, Count Unit: ชิ้น, อัน
ศิลปสมัยใหม่(n) modern art
สมัยใหม่(adj) modernized, Syn. ยุคใหม่
โหมด(n) mode
ความทันสมัย(n) modernity, Syn. นำสมัย, ตามยุคสมัย, ตามสมัย, สมัยนิยม, Ant. ความล้าสมัย, โบราณ, Example: ทศวรรษแห่งความทันสมัยของไทยเริ่มต้นขึ้นในตอนปลายสงครามโลกครั้งที่สอง, Thai Definition: สิ่งที่สมัยนิยม
แบบจำลอง(n) model, See also: prototype, example, Example: ในต่างประเทศมีการใช้คอมพิวเตอร์ทำแบบจำลองด้านการแพทย์ต่างๆ เช่น การระบาดของโรค, Thai Definition: หุ่นขนาดเล็ก ซึ่งทำเป็นตัวอย่างก่อนสร้างจริง
แผนปัจจุบัน(adj) modern, See also: novel, present-day, new, Ant. แผนโบราณ, Example: ยาสมุนไพรสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้เช่นเดียวกับยาแผนปัจจุบัน, Thai Definition: วิธีการบำบัดแบบใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[āchīp chøp] (n, exp) EN: right livelihood  FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาร์ตนูโว[āt nūwō] (n, exp) EN: Art Nouveau ; Jugendstil ; modern style  FR: art nouveau [m] ; modern style [m]
อะตอมของบอห์ร[atǿm khøng Bø] (n, exp) EN: Bohr model  FR: atome de Bohr [m]
แบบ[baēp] (n) EN: example ; model ; kind  FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f]
แบบฉบับ[baēpchabap] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบจำลอง[baēpjamløng] (n) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up  FR: modèle [m] ; modèle réduit [m] ; simulateur [m] ; dispositif de simulation [m]
แบบใหม่[baēp mai] (n, exp) EN: new model  FR: nouveau modèle [m] ; nouvelle édition [f]
แบบใหม่ที่สุด[baēp mai thīsut] (n, exp) FR: dernier modèle [m] ; tout dernier modèle [m]
แบบอย่าง[baēpyāng] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: exemple [m] ; modèle [m]
เบญจางคประดิษฐ์[benjāngkhapradit] (n) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow  FR: prosternement à la chinoise [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MODE M OW1 D
MODES M OW1 D Z
MODEM M OW1 D AH0 M
MODEN M OW1 D AH0 N
MODER M OW1 D ER0
MODEL M AA1 D AH0 L
MODED M OW1 D IH0 D
MODEMS M OW1 D AH0 M Z
MODELS M AA1 D AH0 L Z
MODENA M OW0 D EH1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mode (n) mˈoud (m ou1 d)
model (v) mˈɒdl (m o1 d l)
modes (n) mˈoudz (m ou1 d z)
Modena (n) mˈədˈiːnə (m @1 d ii1 n @)
models (v) mˈɒdlz (m o1 d l z)
modern (n) mˈɒdn (m o1 d n)
modest (j) mˈɒdɪst (m o1 d i s t)
modeler (n) mˈɒdlər (m o1 d l @ r)
moderns (n) mˈɒdnz (m o1 d n z)
modesty (n) mˈɒdɪstiː (m o1 d i s t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
模式[mó shì, ㄇㄛˊ ㄕˋ, ] mode; method, #956 [Add to Longdo]
现代[xiàn dài, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] modern times; modern age; modern era; Hyundai, South Korean company, #1,017 [Add to Longdo]
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, ] model; type (e.g. blood type), #1,046 [Add to Longdo]
[diào, ㄉㄧㄠˋ, / 調] mode (music); to move (troops); tune; tone; melody; to transfer, #1,440 [Add to Longdo]
现代化[xiàn dài huà, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] modernization, #2,314 [Add to Longdo]
造型[zào xíng, ㄗㄠˋ ㄒㄧㄥˊ, ] modeling; to mold, #2,608 [Add to Longdo]
模型[mó xíng, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, ] model; mould; matrix; pattern, #3,081 [Add to Longdo]
模范[mó fàn, ㄇㄛˊ ㄈㄢˋ, / ] model; fine example, #5,723 [Add to Longdo]
型号[xíng hào, ㄒㄧㄥˊ ㄏㄠˋ, / ] model number, #6,763 [Add to Longdo]
温和[wēn hé, ㄨㄣ ㄏㄜˊ, / ] moderate (policy etc), #6,911 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Modewort {n}buzzword [Add to Longdo]
Modezeichner {m}styler [Add to Longdo]
Betriebsartenwähler {m}mode selector [Add to Longdo]
Modernismus {m}modernism [Add to Longdo]
Mode {f} | Moden {pl} | Mode werdenfashion | fashions | to come into fashion [Add to Longdo]
Mode {f}; Beliebtheit {f} | Moden {pl}vogue | vogues [Add to Longdo]
Mode {f}; Art und Weise {f}fashion [Add to Longdo]
Modeartikel {m}fashionable article [Add to Longdo]
Modeerscheinung {f}temporary fashion [Add to Longdo]
Modeerscheinung {f}; Tick {m}fad [Add to Longdo]
Modefan {m}fashionista [Add to Longdo]
Modell {n} | Modelle {pl} | mathematisches Modell | verzerrtes Modellmodel | models | mathematical model | distorted model [Add to Longdo]
Modell {n} (im Atelier)sitter [Add to Longdo]
Modell {n} (in Originalgröße) | Modelle {pl}mock-up | mock-ups [Add to Longdo]
Modell- und Papierbereich {m}model and paper space [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
boutique de mode(n) |f| ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย, ร้านบูติก

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル;曖昧な内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) {comp} ambiguous content model [Add to Longdo]
あられもない[araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
お手本[おてほん, otehon] (n) (See 手本) example; role model [Add to Longdo]
ぐうの音も出ない[ぐうのねもでない, guunonemodenai] (exp,adj-i) lost for words; not knowing what to say by way of excuse (refutation) [Add to Longdo]
しおらしい[shiorashii] (adj-i) meek; gentle; modest; sweet [Add to Longdo]
して[shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode [Add to Longdo]
アスキーモード[あすきーもーど, asuki-mo-do] ASCII mode [Add to Longdo]
アドモード[あどもーど, adomo-do] add mode [Add to Longdo]
エナジーセーブモード[えなじーせーぶもーど, enaji-se-bumo-do] energy save mode, low power mode [Add to Longdo]
エンハンストモード[えんはんすともーど, enhansutomo-do] enhanced mode [Add to Longdo]
オーバレイモデル[おーばれいもでる, o-bareimoderu] overlay model [Add to Longdo]
オリジネートモード[おりじねーともーど, orijine-tomo-do] originate mode [Add to Longdo]
オンラインモード[おんらいんもーど, onrainmo-do] online mode [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かた, kata] Modell, -Form [Add to Longdo]
[そ, so] MODELLIEREN [Add to Longdo]
模型[もけい, mokei] Modell, Schablone, Gussform [Add to Longdo]
流行[りゅうこう, ryuukou] Mode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mode
   n 1: how something is done or how it happens; "her dignified
      manner"; "his rapid manner of talking"; "their nomadic mode
      of existence"; "in the characteristic New York style"; "a
      lonely way of life"; "in an abrasive fashion" [syn:
      {manner}, {mode}, {style}, {way}, {fashion}]
   2: a particular functioning condition or arrangement; "switched
     from keyboard to voice mode"
   3: a classification of propositions on the basis of whether they
     claim necessity or possibility or impossibility [syn:
     {modality}, {mode}]
   4: verb inflections that express how the action or state is
     conceived by the speaker [syn: {mood}, {mode}, {modality}]
   5: any of various fixed orders of the various diatonic notes
     within an octave [syn: {mode}, {musical mode}]
   6: the most frequent value of a random variable [syn: {mode},
     {modal value}]

Are you satisfied with the result?Discussions