ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mix up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mix up-, *mix up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mix up(phrv) ผสม, See also: รวม, ปน
mix up(phrv) ทำให้สับสน, See also: ทำให้ยุ่งเหยิง, ไม่เป็นระเบียบ, Syn. jumble up, muddle up
mix up in(phrv) เกี่ยวข้องกับ, See also: มีส่วนเกี่ยวข้องใน
mix up with(phrv) คบหากับ, See also: คบค้ากับ, สมาคมกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mix upStudents of English often mix up the words 'lie' and 'lay'.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごちゃごちゃ;ごっちゃ[gochagocha ; goccha] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) jumble; mix up; (2) complaining about various things [Add to Longdo]
扱き混ぜる;扱き雑ぜる;扱き交ぜる;扱混ぜる(io)[こきまぜる, kokimazeru] (v1,vt) to mix together (e.g. ingredients); to stir; to mix up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mix up
   v 1: assemble without order or sense; "She jumbles the words
      when she is supposed to write a sentence" [syn: {jumble},
      {confuse}, {mix up}]
   2: cause to be perplexed or confounded; "This problem stumped
     her" [syn: {stump}, {mix up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top