ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mission

M IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mission-, *mission*
Possible hiragana form: みっしおん
English-Thai: Longdo Dictionary
decommission(vt) ปลดประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
commission(n) คณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ
decommission(vt) ปลดออกจากประจำการ(อาวุธ, เรือรบ), ปลดออกจากตำแหน่ง, Syn. take out of commission
election commission(n) คณะกรรมการเลือกตั้ง
admission(n) การรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล เช่น I just got back from another admission from the hospital. I had to be transported by ambulance to hospital because I was so sick and weak that I could not walk or even sit.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mission(n) งานที่ได้รับมอบหมาย, See also: ภาระหน้าที่, ภารกิจ, Syn. charge, commission
mission(n) คณะผู้แทน, See also: ผู้แทน, คณะทูต, Syn. deputation, embassy
missioner(n) หมอสอนศาสนา, See also: ผู้เผยแพร่ศาสนา, Syn. missionary
missionary(n) หมอสอนศาสนา, See also: ผู้เผยแพร่ศาสนา, มิชชันนารี, Syn. apostle, evangelist
missionary(adj) เกี่ยวกับคณะผู้สอนศาสนา, See also: เกี่ยวกับผู้เผยแพร่ศาสนา, Syn. evangelical
mission statement(n) เอกสารบอกวัตถุประสงค์ขององค์กร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mission(มิช'เชิน) n. คณะผู้แทน,ภาระหน้าที่ของคณะผู้แทน,คณะทูต,สถานทูต,งานปฏิบัติงานทางทหาร (มักได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่) ,การเคลื่อนที่หรือการวิ่งสู่เป้าหมายของจรวดขีปนาวุธ,โบสถ์ที่ไม่มีพระอยู่ประจำ,งานมอบหมาย
missionary(มิช'ชะเนอรี) n. มิชชันนารี adj. เกี่ยวกับmission (ดู) pl. missionaries, Syn. evangelist
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance, admittance
board of commissionersn. คณะกรรมาธิกา
commission(คะมิช'เชิน) {commissioned,commissioning,commissions} n. การมอบหมายหน้าที่,การมอบหมาย,อำนาจที่มอบหมายให้,เอกสารมอบอำนาจ,คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้กระทำบางอย่าง,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธิการ,ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,สัญญาบัตร -Phr. (in commission เข้าประจ
commissionaire(คะมิชชะแนร') n. ผู้กระทำหน้าที่เล็ก ๆ น้อย ๆ (เช่น คนเฝ้าประตู คนส่งของ)
commissioned(คะมิช'เชินดฺ) adj. ประจำการ,ซึ่งได้รับมอบอำนาจหน้าที่
commissioned officerนายทหารชั้นสัญญาบัตร (ตั้งแต่ร้อยตรีขึ้นไป) ,นายทหารประจำการ
commissioner(สคะมิช'เชินเนอะ) n. ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่,ผู้ตรวจการณ์,กรรมาธิการ,กรรมการ,หัวหน้ากรม,อธิบดี
commissionership(คะมิช'เชินเนอชิพ) n. ตำแหน่ง (อำนาจหน้าที่) ของcommissioner

English-Thai: Nontri Dictionary
mission(n) ภาระ,ธุระ,คณะผู้แทน,คณะผู้สอนศาสนา,คณะทูต
missionary(adj) เกี่ยวกับคณะผู้สอนศาสนา,เกี่ยวกับงานของมิชชันนารี
admission(n) การอนุญาตให้เข้า,ค่าผ่านประตู,การยอมรับ,การรับเข้า
commission(n) ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,คณะกรรมาธิการ,การแต่งตั้ง
commission(vt) แต่งตั้ง,มอบหมายให้ทำ,มอบอำนาจหน้าที่,สั่งการ
COMMISSIONED commissioned officer(n) นายทหารประจำการ,นายทหารสัญญาบัตร
commissioner(n) ข้าหลวง,เจ้าหน้าที่,อธิบดี,ผู้ตรวจการ,กรรมาธิการ,กรรมการ
emission(n) การส่งออกไป,การแพร่ออกมา,การฉาย,การปล่อยออกมา
intermission(n) การหยุดพักชั่วขณะ,ระยะเว้น,การหยุดพักสลับฉาก
manumission(n) การปลดปล่อยทาส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mission๑. ภาระหน้าที่, ภารกิจพิเศษ๒. คณะทูต, คณะผู้แทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mission๑. ภาระหน้าที่, ภารกิจพิเศษ (ก. ทั่วไป)๒. คณะทูต, คณะผู้แทน (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mission, military; military missionคณะผู้แทนทางทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mission of the churchการเผยแพร่ศาสนาของคริสตจักร [TU Subject Heading]
Mission statementsพันธกิจองค์กร [TU Subject Heading]
Missionariesมิชชันนารี [TU Subject Heading]
Missionaries, Medicalแพทย์มิชชันนารี [TU Subject Heading]
Missionary Positionท่ามิชชันนารี่ [การแพทย์]
Missionsการเผยแพร่คริสตศาสนา [TU Subject Heading]
Missions and Missionariesภารกิจ [การแพทย์]
Missions to Buddhistsการเผยแพร่คริสตศาสนาต่อพุทธศานิกชน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
missionAccomplish one's mission.
missionBut for your steady support, my mission would have resulted in failure.
missionDid he undertake the mission?
missionHe accomplished his mission.
missionHer futuristic vision helped shape the company's mission statement.
missionHe was charged with a secret mission.
missionHe was given an important mission.
missionHe was sent on a special mission to Europe.
missionI am charged with an important mission.
missionInstitutions, however noble their missions, have failed to replace the family.
missionMy mission is to photograph the documents.
missionNASA says three of 22 space missions that carried generators similar to Galileo's ended in accidents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิชชันนารี(n) missionary, See also: priest, Syn. มิสชันนารี, มิชชั่น, Example: มิชชันนารีเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทยในรูปของการจัดตั้งโรงเรียน, Count Unit: คน, Thai Definition: พวกบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาคริสต์
หมอสอนศาสนา(n) missionary, See also: missioner, Syn. มิชชันนารี, บาทหลวง, อนุศาสนาจารย์, Example: นายบรัดเล เป็นหมอสอนศาสนาชาวอเมริกัน ที่นำเครื่องพิมพ์หนังสือไทยเข้ามาใช้ในสมัยรัชกาลที่ 3, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เผยแพร่คริสต์ศาสนา
กิจธุระ(n) business, See also: mission, commission, activity, errand, work, duty, Syn. การงาน, หน้าที่, กิจ. งาน, Example: เขาไม่อยากทำกิจธุระอะไรที่ไม่ได้ประโยชน์, Thai Definition: หน้าที่การงานที่พึงกระทำ
นักเทศน์(n) preacher, See also: missionary, Example: พระพยอมเป็นนักเทศน์ที่ทุกคนรู้จักและยอมรับว่าท่านมีความสามารถในการเทศน์มาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุญาต[anuyāt] (n) EN: permission ; permit ; authorization  FR: autorisation [f] ; permis [m] ; droit [m]
อนุญาต[anuyāt] (v) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission  FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
ใบลาออก[bai lā-øk] (n, exp) EN: resignation ; notice  FR: lettre de démission [m]
ใบประมูล[bai pramūn] (n) EN: tender  FR: soumission (à un appel d'offres)
บัตรผ่านประตู[bat phān pratū] (n, exp) EN: entrance ticket ; pass ; admission ticket ; theatre ticket ; ticket  FR: carte d'admission [f] ; billet d'entrée [m]
ชักหัวคิว[chak hūa khiū] (v, exp) EN: get a commission from
ฝากขาย[fāk-khāi] (v, exp) EN: sell on commission ; sell on consignment  FR: mettre en dépôt-vente
จ่า[jā] (n) EN: sergeant ; sergeant major ; petty officer in the navy ; non-commissionned military  FR: sous-officier [m]
จัดทำขึ้นโดย[jattham kheun dōi] (v, exp) EN: commissioned by
จุดไข่ปลา[jut khai plā] (n, exp) EN: suspension points ; marks of omission ; ellipsis ; dotted line  FR: points de suspension [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
MISSION M IH1 SH AH0 N
MISSIONS M IH1 SH AH0 N Z
MISSION'S M IH1 SH AH0 N Z
MISSIONARY M IH1 SH AH0 N EH2 R IY0
MISSIONARIES M IH1 SH AH0 N EH2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mission (n) mˈɪʃən (m i1 sh @ n)
missions (n) mˈɪʃənz (m i1 sh @ n z)
missionary (n) mˈɪʃənriː (m i1 sh @ n r ii)
missionaries (n) mˈɪʃənrɪz (m i1 sh @ n r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
任务[rèn wu, ㄖㄣˋ ㄨ˙, / ] mission; assignment; task; duty; role, #673 [Add to Longdo]
传教士[chuán jiào shì, ㄔㄨㄢˊ ㄐㄧㄠˋ ㄕˋ, / ] missionary, #32,309 [Add to Longdo]
传道者[chuán dào zhě, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˋ ㄓㄜˇ, / ] missionary; preacher, #135,942 [Add to Longdo]
传道部[chuán dào bù, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˋ ㄅㄨˋ, / ] mission [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
特命[とくめい, tokumei] TH: ภารกิจที่ต้องทำ  EN: mission

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auftrag {m} | Aufträge {pl}mission | missions [Add to Longdo]
Mission {f}mission [Add to Longdo]
Missionar {m} | Missionare {pl} | Missionar sein; in der Mission tätig seinmissionary | missionaries | to be a missionary [Add to Longdo]
Missionarsstellung {f}missionary position [Add to Longdo]
Missionschef {m}; Missionschefin {f}head of mission [Add to Longdo]
Sendung {f} | Sendungen {pl}mission | missions [Add to Longdo]
missionierento crusade [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AO[エーオー, e-o-] (n) admissions office; admission office [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC [Add to Longdo]
PET[ペット, petto] (n) (1) polyethylene terephthalate; PET; (2) positron emission tomography; PET [Add to Longdo]
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
お預け[おあずけ, oazuke] (n) postponement; wait (until one is given permission) [Add to Longdo]
さす[sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
せる;させる[seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
てもいい;ていい[temoii ; teii] (exp,adj-i) (1) (after the ren'youkei form of a verb) indicates concession or compromise; (2) indicates permission [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス許可[アクセスきょか, akusesu kyoka] access permission [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right [Add to Longdo]
アナログ伝送[アナログでんそう, anarogu densou] analog transmission [Add to Longdo]
エレメント[えれめんと, eremento] element (e.g. in data transmission) [Add to Longdo]
コネクション許可制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] connection admission control (CAC) [Add to Longdo]
サーチ許可[サーチきょか, sa-chi kyoka] search permission [Add to Longdo]
シリアル伝送[シリアルでんそう, shiriaru densou] serial transmission [Add to Longdo]
データ伝送[データでんそう, de-ta densou] data transmission [Add to Longdo]
データ伝送回線[データでんそうかいせん, de-ta densoukaisen] data transmission circuit [Add to Longdo]
データ伝送路[データでんそうろ, de-ta densouro] channel, data Transmission channel [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伝道[でんどう, dendou] Mission, Bekehrung [Add to Longdo]
宣教師[せんきょうし, senkyoushi] Missionar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mission
   n 1: an organization of missionaries in a foreign land sent to
      carry on religious work [syn: {mission}, {missionary post},
      {missionary station}, {foreign mission}]
   2: an operation that is assigned by a higher headquarters; "the
     planes were on a bombing mission" [syn: {mission}, {military
     mission}]
   3: a special assignment that is given to a person or group; "a
     confidential mission to London"; "his charge was deliver a
     message" [syn: {mission}, {charge}, {commission}]
   4: the organized work of a religious missionary [syn: {mission},
     {missionary work}]
   5: a group of representatives or delegates [syn: {deputation},
     {commission}, {delegation}, {delegacy}, {mission}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top