ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

missing

M IH1 S IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -missing-, *missing*, miss
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
missing(adj) ซึ่งหายไป, See also: สาบสูญ, ซึ่งหาไม่พบ, Syn. lost, disappeared
missing(adj) ขาดแคลน, Syn. lacking, starved
missing person(n) ผู้สูญหาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
missing(มิส'ซิง) adj. ขาดแคลน,ไม่มา,ไม่พบ,หายไป, Syn. lost, absent, away, gone

English-Thai: Nontri Dictionary
missing(adj) ขาดไป,ไม่มา,หายไป,ไม่พบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
missing beneficiaries indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้รับมรดกสาบสูญ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
missing document indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเอกสารสูญหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Missingขาดสอบ [การแพทย์]
Missing observations (Statistics)ค่าสังเกตที่ขาดหายไป (สถิติ) [TU Subject Heading]
Missing personsคนหาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here she is, the missing link, the witness who will help supply the motive.นี่ไงครับ ตัวเชื่อมที่ขาดหายไป พยานที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องเเรงจูงใจ Rebecca (1940)
All that's missing is them.ขาดก็เพียงแต่ พวกเขาเหล่านั้นมาอาศัย Night and Fog (1956)
- I think we're missing the point.- ผมคิดว่าเรากำลังขาดหายไปจุด 12 Angry Men (1957)
- Got to go. - Missing person.ผมต้องไปเเล้ว คนหาย Jaws (1975)
I mean, before sharks knew what they were missing that a lot of these attacks weren't reported?ก่อนที่ฉลามจะรับรู้ว่าพลาดอะไรไป... - ข่าวการทําร้ายคนส่วนมากไม่ถูกรายงาน Jaws (1975)
Look after each other. I am already missing you.ดูแลกันและกัน ฉันคิดถึงคุณแล้ว Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Besides, you won't be missing much.นอกจากนี้คุณจะไม่ได้หายไป มาก 2010: The Year We Make Contact (1984)
That fat aunt of yours in Baltimore is missing you, I understand.นั่นป้าอ้วนของคุณในบัลติมอร์ จะหายไปคุณฉันเข้าใจ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Still missing two.ยังคงหายไปสอง Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
You were the person who was missing when the cook and Mr. Boddy were murdered, and the cook used to be your cook.คุณเป็นคนที่หายไป ตอนแม่ครัวและคุณบ๊อดดี้ถูกฆ่าตาย และแม่ครัวเคยเป็นแม่ครัวของคุณมาก่อน Clue (1985)
That's right. He was the missing person in the kitchen after we found the cook dead.ใช่แล้ว เขาเป็นที่หายไปในห้องครัว Clue (1985)
You're missing everything.นี่ช่วงสำคัญเลยล่ะ An American Tail (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
missingAll the villagers went out into the hills to look for a missing cat.
missingA ring and some cash are missing.
missingAs far as I know, she is still missing.
missingA small gear is missing here.
missingBecause my bag is missing.
missingFind the missing key.
missingHe attended the high school for three years without missing a single day or being late.
missingHe found his missing brother at last.
missingHe hunted for his missing cat all day.
missingHe suddenly noticed his wallet was missing.
missingHe was called down by his boss for missing his deadline.
missingHe went about town looking for his missing dog.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนสาบสูญ(n) missing person, Syn. คนหายสาบสูญ, Example: ศิรินทิพย์กลายเป็นคนสาบสูญไปเสียแล้ว, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่สิ้นสภาพบุคคลโดยกฎหมายสมมุติ ซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาย[hāi] (v) EN: disappear ; vanish ; be lost ; be missing ; lose  FR: disparaître ; être perdu ; manquer ; perdre
ขาด[khāt] (v) EN: lack ; need ; be short of ; be deficient ; be absent ; fail to come ; default ; miss ; be missing ; be wanting  FR: manquer ; faire défaut ; être absent
ขาด[khāt] (adj) EN: missing  FR: démuni ; privé de
ไม่อยู่[mai yū] (adj) EN: absent ; missing ; not in ; not there ; not here ; out ; gone  FR: absent ; manquant
พร่อง[phrǿng] (x) EN: partly consumed ; lacking ; missing ; deficient  FR: presque vide
ตกหล่น[toklon] (v) EN: be missing ; be overlooked ; spill out on/over ; fall out
วัสดุมืด[watsadu meūt] (n, exp) EN: missing matter  FR: matière noire [f] ; matière sombre [f]
วิ่น[win] (adj) EN: torned ; with some parts missing  FR: déchiré ; en lambeaux

CMU English Pronouncing Dictionary
MISSING M IH1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
missing (v) mˈɪsɪŋ (m i1 s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失踪[shī zōng, ㄕ ㄗㄨㄥ, / ] missing; lost; unaccounted for, #5,681 [Add to Longdo]
去向不明[qù xiàng bù míng, ㄑㄩˋ ㄒㄧㄤˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, ] missing; lost, #49,268 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fristversäumnis {f}missing of a term [Add to Longdo]
Vermisste {m,f}; Vermisstermissing person [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エオアントロプス[eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat [Add to Longdo]
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent) [Add to Longdo]
ピルトダウン人[ピルトダウンじん, pirutodaun jin] (n) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) [Add to Longdo]
ミッシングリンク[misshingurinku] (n) missing link (i.e. transitional fossil) [Add to Longdo]
愛惜[あいせき, aiseki] (n,vs) missing someone; loathing to part [Add to Longdo]
逸機[いっき, ikki] (n,vs) missing a chance [Add to Longdo]
空振り[からぶり, karaburi] (n,vs) striking (at something) and missing; in vain; (P) [Add to Longdo]
櫛の歯が欠けたよう[くしのはがかけたよう, kushinohagakaketayou] (exp) missing important things here and there; full of gaps; as if the teeth of a comb were missing [Add to Longdo]
櫛の歯が抜けたよう[くしのはがぬけたよう, kushinohaganuketayou] (exp) (unorthodox version of 櫛の歯が欠けたよう) (See 櫛の歯が欠けたよう) missing important things here and there; full of gaps [Add to Longdo]
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1,vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
紛失パルス[ふんしつぱるす, funshitsuparusu] missing-pulse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 missing
   adj 1: not able to be found; "missing in action"; "a missing
       person"
   2: nonexistent; "the thumb is absent"; "her appetite was
     lacking" [syn: {lacking}, {absent}, {missing}, {wanting}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top