ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misshapen

M IH0 S SH EY1 P AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misshapen-, *misshapen*
Possible hiragana form: みっしゃぺん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misshapen(adj) ผิดรูปผิดร่าง, See also: ผิดลักษณะ, ผิดแบบ, Syn. deformed, contorted
misshapenly(adv) อย่างผิดรูปผิดร่าง
misshapenness(n) การผิดรูปผิดร่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misshapen(มิสเช'เพิน) adj. ผิดรูปผิดแบบ,ผิดสัณฐาน., See also: misshapenly adv. misshapenness n., Syn. deformed

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
misshapenDo you hate misshapen vegetables?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดลักษณะ[phit laksana] (v, exp) EN: be deformed ; be contorted ; be misshapen ; be distorted
ผิดรูป[phitrūp] (adj) EN: misshapen ; deformed
ผิดส่วน[phit suan] (adj) EN: misshapen
เสียทรง[sīasong] (adj) EN: misshapen ; out of shape  FR: informe

CMU English Pronouncing Dictionary
MISSHAPEN M IH0 S SH EY1 P AH0 N
MISSHAPEN M IH0 S HH AE1 P AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misshapen (j) mˌɪsʃˈɛɪpən (m i2 s sh ei1 p @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unförmig {adj} | unförmiger | am unförmigstenmisshapen | more misshapen | most misshapen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇形;畸形;畸型[きけい, kikei] (n,adj-no) (1) birth defect; deformity; malformation; (2) misshapenness [Add to Longdo]
不格好;不恰好;無格好[ぶかっこう;ふかっこう(不格好;不恰好), bukakkou ; fukakkou ( bukakkou ; fu kakkou )] (adj-na) (1) unshapely; ill-formed; misshapen; (2) awkward; clumsy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misshapen
   adj 1: so badly formed or out of shape as to be ugly; "deformed
       thalidomide babies"; "his poor distorted limbs"; "an ill-
       shapen vase"; "a limp caused by a malformed foot";
       "misshapen old fingers" [syn: {deformed}, {distorted},
       {ill-shapen}, {malformed}, {misshapen}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top