ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

miserable

M IH1 Z ER0 AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -miserable-, *miserable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
miserable(adj) ทุกข์ยาก, See also: เป็นทุกข์, ยากแค้น, ลำเค็ญ, เดือดร้อน, Syn. distressed, afflicted, ill, Ant. joyful, happy
miserableness(n) ความทุกข์ยาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
miserable(มิส'เซอระเบิล) adj. ทุกข์ยาก,ไม่มีความสุข,ยากจน,น่าดูถูก,เลว,น่าสังเวช., See also: miserableness n. miserably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
miserable(adj) ทนทุกข์,ขัดสน,ยากไร้,น่าสังเวช,เลวทราม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
miserableA miserable appearance.
miserableA miserable sequence of defeats discouraged us.
miserableHe had to lead a miserable life for many years.
miserableHis heart ached when he saw his son's miserable state.
miserableHis life was miserable beyond description.
miserableI felt ready to give in because of my miserable failure.
miserableIf it weren't for our friendship I would be miserable.
miserableI had tried to avoid thinking that as much as possible but as soon as I faced it I started to feel miserable.
miserableI was miserable and unhappy.
miserableKate glanced at Chris and then ignored him, making him feel miserable.
miserableOne who longs for death is miserable, but more miserable is he who fears it.
miserableShe died a miserable death.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดักเดี้ย(v) miserable, See also: wander about in destitution, causing unhappiness, discomfort, Syn. ลำบาก, ขัดสน, แกร่วอยู่
อนาถใจ(adj) pitiful, See also: miserable, tragic, wretched, pitiable, Syn. น่าสังเวช, สลดใจ, Example: ภาพของนักการเมืองที่โกงกินกลายเป็นเรื่องอนาถใจสำหรับคนทั่วไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่อเหี่ยว[høhīo] (v) EN: feel dejected ; be downcast ; be dispirited ; be depressed ; be miserable  FR: se sentir découragé ; être abattu
เล็กน้อย[leknøi] (adj) EN: trifling ; trivial ; petty ; unimportant ; insignificant ; paltry ; minor ; measly  FR: insignifiant ; sans importance ; dérisoire ; misérable ; mesquin
ทุกข์ยาก[thuk yāk] (adj) FR: misérable
ยากจน[yākjon] (adj) EN: poor ; impoverished ; needy ; poverty-stricken; destitute ; broke ; indigent  FR: pauvre ; misérable

CMU English Pronouncing Dictionary
MISERABLE M IH1 Z ER0 AH0 B AH0 L
MISERABLE M IH1 Z R AH0 B AH0 L
MISERABLES M IH1 Z ER0 AH0 B AH0 L Z
MISERABLES M IH1 Z R AH0 B AH0 L Z
MISERABLES(2) M IH2 Z ER0 AA1 B

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
miserable (j) mˈɪzrəbl (m i1 z r @ b l)
Miserables (n) miːzərˈaːblə (m ii z @ r aa1 b l @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cǎn, ㄘㄢˇ, / ] miserable; wretched; cruel; inhuman; seriously; badly; tragic, #4,810 [Add to Longdo]
悲惨[bēi cǎn, ㄅㄟ ㄘㄢˇ, / ] miserable; tragic, #12,269 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jämmerlich {adj} | jämmerlicher | am jämmerlichstenmiserable | more miserable | most miserable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
ミゼラブル[mizeraburu] (adj-f) miserable; (P) [Add to Longdo]
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P) [Add to Longdo]
屋台(P);屋体;家台(iK)[やたい, yatai] (n) (1) (See 屋台店) cart (esp. a food cart); stall; stand; (2) (See 踊り屋台) festival float; portable shrine dedicated to a god and shaped like a house; dancing platform; (3) stage prop fashioned after a large building; (4) (abbr) (See 屋台骨) framework (of a house, etc.); (5) (arch) house (esp. a small and miserable house); (P) [Add to Longdo]
窮死[きゅうし, kyuushi] (n,vs) dying in miserable circumstances [Add to Longdo]
見るに堪えない[みるにたえない, mirunitaenai] (exp) (id) so miserable that it is painful to look at; can't bear to look at; painful to watch [Add to Longdo]
見るに忍びない[みるにしのびない, mirunishinobinai] (exp) (id) So miserable that it is painful to look at; can't bear to look at; painful to watch [Add to Longdo]
遣る瀬無い;遣る瀬ない;やる瀬ない[やるせない, yarusenai] (adj-i) helpless; cheerless; miserable; disconsolate; dreary; downhearted [Add to Longdo]
荒れ屋;荒屋(io)[あれや, areya] (n) (obsc) (See あばら屋・1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack [Add to Longdo]
惨め(P);不見目(iK)[みじめ, mijime] (adj-na) miserable; wretched; unhappy; sad; pitiable; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 miserable
   adj 1: very unhappy; full of misery; "he felt depressed and
       miserable"; "a message of hope for suffering humanity";
       "wretched prisoners huddled in stinking cages" [syn:
       {miserable}, {suffering}, {wretched}]
   2: deserving or inciting pity; "a hapless victim"; "miserable
     victims of war"; "the shabby room struck her as
     extraordinarily pathetic"- Galsworthy; "piteous appeals for
     help"; "pitiable homeless children"; "a pitiful fate"; "Oh,
     you poor thing"; "his poor distorted limbs"; "a wretched
     life" [syn: {hapless}, {miserable}, {misfortunate},
     {pathetic}, {piteous}, {pitiable}, {pitiful}, {poor},
     {wretched}]
   3: of the most contemptible kind; "abject cowardice"; "a low
     stunt to pull"; "a low-down sneak"; "his miserable treatment
     of his family"; "You miserable skunk!"; "a scummy rabble"; "a
     scurvy trick" [syn: {abject}, {low}, {low-down}, {miserable},
     {scummy}, {scurvy}]
   4: of very poor quality or condition; "deplorable housing
     conditions in the inner city"; "woeful treatment of the
     accused"; "woeful errors of judgment" [syn: {deplorable},
     {execrable}, {miserable}, {woeful}, {wretched}]
   5: characterized by physical misery; "a wet miserable weekend";
     "spent a wretched night on the floor" [syn: {miserable},
     {wretched}]
   6: contemptibly small in amount; "a measly tip"; "the company
     donated a miserable $100 for flood relief"; "a paltry wage";
     "almost depleted his miserable store of dried beans" [syn:
     {measly}, {miserable}, {paltry}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top