ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

minim

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -minim-, *minim*
Possible hiragana form: みにん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
minim(n) หน่วยวัดความจุของเหลวที่น้อยที่สุด
minima(n) คำนามพหูพจน์ของ minimum
minimal(adj) น้อยที่สุด, See also: เล็กที่สุด, Syn. insignificant, smallest
minimum(n) จำนวนน้อยที่สุด, See also: ปริมาณต่ำที่สุด, ค่าที่น้อยที่สุด, Syn. least amount, lowest, modicum, trifle
minimum(adj) อย่างต่ำ, See also: น้อยที่สุด, ขั้นต่ำ, ต่ำสุด, Syn. least, smallest, tiniest, Ant. most, greatest
minimus(n) คนไม่สำคัญ, See also: สิ่งที่เล็กมาก, คนที่เล็กมาก
minimise(vt) ทำให้ลดลง, See also: ลดลง, Syn. minimize, Ant. maximize
minimize(vt) ทำให้เล็กลงที่สุด, See also: ลดให้เหลือน้อยที่สุด, Syn. lessen, reduce
minimally(adv) อย่างน้อยที่สุด
minimizer(n) ผู้ทำให้มีค่าน้อยลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
minim(มิน'นิม) n. หนึ่งหยด;M;min.,จำนวนเล็กน้อยที่สุด,สิ่งที่มีขนาดเล็กมาก,สิ่งที่ไม่สำคัญ adj. เล็กที่สุด,เล็กมาก, Syn. smallest
minima(มิน'นะมะ) pl. พหูพจน์ของ minimum
minimal(มิน'นะเมิล) adj. น้อยที่สุด,เล็กที่สุด, Syn. minimum
minimise(มิน'นะไมซ) vt. ลดขนาดลงให้มากที่สุด,ดูถูก., See also: minimisation n. minimiszation n. minimiser n. minimiszer n., Syn. reduce, -A. increase
minimize(มิน'นะไมซ) vt. ลดขนาดลงให้มากที่สุด,ดูถูก., See also: minimisation n. minimiszation n. minimiser n. minimiszer n., Syn. reduce, -A. increase
minimum(มิน'นะมัม) n. จำนวนน้อยที่สุด,ค่าที่น้อยที่สุด adj. น้อยที่สุด pl. minimums,minima, Syn. least

English-Thai: Nontri Dictionary
minimize(vt) ทำให้น้อยที่สุด,ดูถูก,ลดขนาด,ทำให้มีค่าน้อย
minimum(n) ขั้นต่ำ,ค่าน้อยที่สุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
minimal artสารัตถศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minimal dose; dose, minimumขนาดเริ่มได้ผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
minimal member of a setสมาชิกเล็กสุดของเซต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
minimising a lossการบรรเทาวินาศภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
minimumขั้นต่ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minimum๑. ต่ำสุด๒. ค่าต่ำสุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
minimum age at marriageอายุต่ำสุดที่ให้สมรสได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
minimum deterrentอำนาจป้องปรามขั้นต่ำ (การใช้อาวุธนิวเคลียร์) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minimum dose; dose, minimalขนาดเริ่มได้ผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
minimum populationจำนวนประชากรต่ำสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Minimalขนาดน้อย, น้อย, ขั้นน้อย [การแพทย์]
Minimal Changeเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย [การแพทย์]
Minimal Effective Levelปริมาณน้อยที่สุดที่ออกฤทธิ์ [การแพทย์]
minimal mediumอาหารขั้นต่ำ, อาหารขั้นต่ำ อาหารที่ใช้เลี้ยงจุลินทรีย์ ประกอบด้วยสารต่าง ๆ น้อยชนิดที่สุดที่จุลินทรีย์จะสามารถเจริญเติบโตได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Minimsมินิมส์ [การแพทย์]
minimum reservoir levelminimum reservoir level, ระดับน้ำต่ำสุดในอ่างเก็บน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Minimum Temperatureอุณหภูมิต่ำสุด, Example: อุณหภูมิต่ำสุดซึ่งปรากฏขึ้นในระหว่างระยะเวลา ที่กำหนดให้ [สิ่งแวดล้อม]
Minimum thermometerเทอร์มอมิเตอร์ต่ำ สุด [อุตุนิยมวิทยา]
Minimum tillageการเตรียมดินเพาะปลูกโดยลดการไถพรวน [TU Subject Heading]
Minimum wageค่าจ้างขั้นต่ำ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
minimum system requirement(n) คุณสมบัติขั้นต่ำของระบบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
minimA lot of companies have pared their staff down to a minimum.
minimIs there a drink minimum?
minimSome plants grow well with a minimum of care.
minimThe damage was held to a minimum.
minimThe job will take a minimum of ten days.
minimThe minimum wage has hardly budged as of late.
minimToday's minimum temperature was 3C.
minimWe have to reduce the cost to a minimum.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มินิมาร์ท(n) minimart, Example: ตามหมู่บ้านมีมินิมาร์ทเปิดขายแทนร้านขายของชำแบบเก่า, Thai Definition: ร้านค้าขนาดเล็ก, Notes: (อังกฤษ)
ค่าจ้างขั้นต่ำ(n) minimum wage, Example: คนงานทุกคนต้องได้รับค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 180 บาทต่อวัน, Thai Definition: เงินตอบแทนขั้นต่ำสุดที่ผู้รับจ้างจะได้รับ
อย่างน้อย(adv) at least, See also: minimally, Example: กุลีจีนคนหนึ่งแบกข้าวบนหลังได้อย่างน้อยสามกระสอบ, Thai Definition: จำนวนต่ำสุด
ขั้นต่ำ(n) minimum, Ant. ขั้นสูง, Example: ฉันว่าเงินเดือนที่เป็นขั้นต่ำคงไม่เกิน 8,000 บาท, Thai Definition: ส่วนที่มีปริมาณน้อยที่สุดหรือมีค่าน้อยที่สุด
ค่าแรงขั้นต่ำ(n) minimum wage
ต่ำสุด(adj) minimum, Ant. สูงสุด, Example: ใบสั่งซื้อต่ำสุดของสินค้าชนิดนี้ คือ 500 ชิ้น, Thai Definition: มีจำนวนหรือปริมาณน้อยที่สุด
ขั้นต่ำ(adj) minimum, See also: lowest, minimal, Ant. ขั้นสูง, Example: ชายต้องมีอายุขั้นต่ำคือ 20 ปี จึงจะจดทะเบียนสมรสได้, Thai Definition: ที่มีปริมาณน้อยที่สุดหรือมีค่าน้อยที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะจิริด[kajirit] (adj) FR: infime ; infinitésimal ; minime ; minuscule ; négligeable
ค่าจ้างขั้นต่ำ[khājāng khantam] (n, exp) EN: minimum wage  FR: salaire miminum [m] ; smic [m]
ค่าจ้างขั้นต่ำสุด[khājāng khantam sut] (n, exp) EN: minimum wage
ขั้นต่ำ[khantam] (adj) EN: minimum ; lowest ; minimal  FR: minimum ; minimal ; le plus bas
ค่าแรงขั้นต่ำ[khāraēng khantam] (n, exp) EN: minimum wage  FR: salaire minimum [m]
ค่าต่ำสุด[khā tamsut] (n, exp) EN: minimum
ความดันโลหิตต่ำ[khwāmdan lōhit tam] (n, exp) EN: low blood pressure  FR: tension (artérielle) minimale [f] ; tension (artérielle) inférieure [f]
น้อยที่สุด[nøi thīsut] (adj) EN: least ; smallest ; slightest ; tiniest ; minutest ; fewest  FR: le moins ; minimal ; minimum (adj.) (us. critiq.)
รายได้ขั้นต่ำ[rāidāi khantam] (n, exp) EN: low income  FR: revenu minimum [m]
ต่ำสุด[tamsut] (adj) EN: minimum ; lowest ; nadir  FR: minimum ; minimal

CMU English Pronouncing Dictionary
MINIMAL M IH1 N AH0 M AH0 L
MINIMUM M IH1 N AH0 M AH0 M
MINIMILL M IH1 N IY0 M AA2 L
MINIMUMS M IH1 N IH0 M AH0 M Z
MINIMIZE M IH1 N AH0 M AY2 Z
MINIMALLY M IH1 N AH0 M AH0 L IY0
MINIMIZED M IH1 N AH0 M AY2 Z D
MINIMIZES M IH1 N AH0 M AY2 Z AH0 Z
MINIMILLS M IH1 N IY0 M IH1 L Z
MINIMALIST M IH1 N AH0 M AH0 L IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
minim (n) mˈɪnɪm (m i1 n i m)
minima (n) mˈɪnɪmə (m i1 n i m @)
minims (n) mˈɪnɪmz (m i1 n i m z)
minimal (j) mˈɪnɪml (m i1 n i m l)
minimum (n) mˈɪnɪməm (m i1 n i m @ m)
minimize (v) mˈɪnɪmaɪz (m i1 n i m ai z)
minimums (n) mˈɪnɪməmz (m i1 n i m @ m z)
minimally (a) mˈɪnɪməliː (m i1 n i m @ l ii)
minimized (v) mˈɪnɪmaɪzd (m i1 n i m ai z d)
minimizes (v) mˈɪnɪmaɪzɪz (m i1 n i m ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
极小[jí xiǎo, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄠˇ, / ] minimal; extremely small, #26,459 [Add to Longdo]
最低限度[zuì dī xiàn dù, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄧ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄨˋ, ] minimum [Add to Longdo]
最低限度理论[zuì dī xiàn dù lǐ lùn, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄧ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄨˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] minimalist theory [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Minimal...minimum [Add to Longdo]
Minimalbesetzung {f}skeleton staff [Add to Longdo]
Minimalbetrag {m}minimum amount [Add to Longdo]
Minimalbetrieb {m}; Notbetrieb {m}skeleton service [Add to Longdo]
Minimalist {m}minimalist [Add to Longdo]
Minimalpolynom {n} [math.]minimum polynomial [Add to Longdo]
Minimierung {f}minimization [Add to Longdo]
Minimum {n} | Minima {pl} | lokales Minimum [math.] | globales Minimum [math.]minimum | minima; minimums | local minimum | global minimum [Add to Longdo]
minimal {adj}minimal [Add to Longdo]
minimal {adj}very small; very low; marginal [Add to Longdo]
minimal {adv}minimally; marginally [Add to Longdo]
minimal {adv}irreducibly [Add to Longdo]
minimal-invasiv {adj}minimally invasive [Add to Longdo]
minimieren; auf ein Minimum senken | minimierend | minimiertto minimize | minimizing | minimized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごくわずか[gokuwazuka] (exp,adj-na) (See 極・ごく・1,僅か・わずか) derisory; negligible; minimal; nominal; imperceptible [Add to Longdo]
せめてもの[semetemono] (adj-pn) minimal [Add to Longdo]
アーム[a-mu] (n) (1) arm; (2) automated retroactive minimal moderation; ARMM; (P) [Add to Longdo]
アイコン化[アイコンか, aikon ka] (n,vs) {comp} iconization; minimization [Add to Longdo]
シビルミニマム[shibiruminimamu] (n) civil minimum [Add to Longdo]
ナショナルミニマム[nashonaruminimamu] (n) national minimum [Add to Longdo]
マーク最小化機構[マークさいしょうかきこう, ma-ku saishoukakikou] (n) {comp} markup minimization feature [Add to Longdo]
ミニマム[minimamu] (adj-na,n) minimum; (P) [Add to Longdo]
ミニマムアクセス[minimamuakusesu] (n) minimum access [Add to Longdo]
ミニマリストプログラム[minimarisutopuroguramu] (n) minimalist program; minimalist programme [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイコン化[アイコンか, aikon ka] iconization (vs), minimization [Add to Longdo]
マーク最小化機構[マークさいしょうかきこう, ma-ku saishoukakikou] markup minimization feature [Add to Longdo]
最小SGML文書[さいしょうSGMLぶんしょ, saishou SGML bunsho] minimal SGML document [Add to Longdo]
最小化[さいしょうか, saishouka] minimization [Add to Longdo]
最小構成[さいしょうこうせい, saishoukousei] minimum configuration [Add to Longdo]
最小値[さいしょうち, saishouchi] minimum value, min [Add to Longdo]
最小動作[さいしょうどうさ, saishoudousa] minimal simulation [Add to Longdo]
省略タグ最小化引数[しょうりゃくたぐさいしょうかひきすう, shouryakutagusaishoukahikisuu] omitted tag minimization parameter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 minim
   n 1: a British imperial capacity measure (liquid or dry) equal
      to 1/60th fluid dram or 0.059194 cubic centimeters
   2: a United States liquid unit equal to 1/60 fluidram
   3: a musical note having the time value of half a whole note
     [syn: {half note}, {minim}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 m, m
 
 1. (kıs.) majesty, male, manual, mark, marquis, married, masculine mass, medicine, medium, meridian, mile, mill, minim, minute, modulus, month, moon, morning, mountain, noon.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top