ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mindestens

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mindestens-, *mindestens*, mindesten
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mindestens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mindestens*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It'll cost you 100 francs at least.Das kostet Sie mindestens 100 Franc. Montparnasse 19 (1958)
The whole thing would take at least an hour.Das würde mindestens eine Stunde in Anspruch nehmen. Dip in the Pool (1958)
You got the same chance alone. Maybe better.Allein hast du mindestens so gute Chancen. The Defiant Ones (1958)
At its closest, Venus is 26 million miles from Earth.Das ist ja... Die Venus ist mindestens 26 Millionen Meilen von der Erde entfernt. Queen of Outer Space (1958)
Must have taken him a good 60 years to write all this stuff.Er muss mindestens 60 Jahre an all dem Zeug geschrieben haben. Teacher's Pet (1958)
At least four columns... all about whether those berries Art Smith was selling yesterday... were blueberries or huckleberries.Mindestens 4 Spalten darüber, ob Art Smith gestern Blaubeeren oder Schwarzbeeren verkaufte. Teacher's Pet (1958)
Even when it's not very good, at least it passes the time.Wenn einer nicht gut ist, vergeht mindestens die Zeit. Les tricheurs (1958)
At least with Clo, there won't be any surprise.Mindestens, mit Clo gibt's keine Überraschungen. Les tricheurs (1958)
At least six months.Mindestens sechs Monate. Vertigo (1958)
Now, the flow of the glacier actually starts within the ice itself at least 200 feet beneath the surface.Die Bewegung des Gletschers beginnt im Eis. Mindestens 299 Fuß unter der Oberfläche. The Crystal Trench (1959)
He's got half a dozen gunslingers on his payroll.Er hat mindestens ein Dutzend Spießgesellen, die von ihm bezahlt werden. The Gunfight at Dodge City (1959)
I know I killed at least four men in Korea.In Korea habe ich mindestens vier Männer getötet. Anatomy of a Murder (1959)
- But there are ten, at least... Exactly.Es sind mindestens 10 Gegner! Le Bossu (1959)
It's hotter than it is in mid-Pacific, at least 30 points in the red.Höher als im Mittleren Pazifik, mindestens 30 Punkte im roten Bereich. On the Beach (1959)
And take a shower in the trunk for ten minutes.In der Schleuse duschen Sie mindestens 10 Minuten lang. On the Beach (1959)
Eight thousand tons at least.Mindestens 8000 Tonnen. Operation Petticoat (1959)
We have to share this line for at least another month.Wir müssen mindestens noch einen Monat den Anschluss teilen. Pillow Talk (1959)
A resignation at least.Mindestens mein Rücktritt. They Came to Cordura (1959)
Like, keep your date waiting for at least ten minutes.Zum Beispiel, seine Verabredung mindestens zehn Minuten warten zu lassen. The Tingler (1959)
AT LEAST IT'S THE NAME I'M USING THIS MONTH.Zumindestens nutze ich den Namen in diesem Monat. Escape Clause (1959)
WE WOULD HAVE TO STAY HERE AT LEAST 1 4 DAYS BEFORE IT'S IN POS ITION AGAIN. OH, 1 4 DAYS!Wir müssten mindestens 14 Tage bleiben, um es nochmal zu versuchen. The Lonely (1959)
You made a packet off me since you've been buying gems at a quarter of their worth.Du hast dank mir schon mindestens 100.000 verdient, seit ich dir Diamanten zum einem Viertel des Preis verkaufe. Classe Tous Risques (1960)
Rifles. - Must be 50 of 'em.Mindestens 50 Gewehre! The Alamo (1960)
12 or 1 4 foot long maybe.Sie ist mindestens 14 Fuß lang! The Alamo (1960)
Tomorrow you'll see 6 instead of 2 anglers sitting down there. You'll know that perhaps 4 of them are police agents.Sitzen dort ab morgen 6 Angler statt 2, dann wissen Sie, dass mindestens 4 davon von der Polizei sind. The Terrible People (1960)
It weighs 5 kg at least.Der wiegt mindestens 100 Kilo. Croesus (1960)
Jonas wants at least four of them but twelve do not frighten me.Jonas möchte mindestens vier. Ich hätte gerne ein Dutzend. The Devil's Eye (1960)
Swear on your mother's life!Es sind mindestens 50 Leute hier. La Dolce Vita (1960)
And to be a success One must indeed start off as being modern.Dafür müsste man mindestens modern sein. The Grass Is Greener (1960)
I don't doubt he'll run as big as that one you got hanging over your mantel, captain.Ich glaube, es ist mindestens so groß wie das, was über dem Kamin hängt. Home from the Hill (1960)
- At least a half a million.- Mindestens eine halbe Million. The Magnificent Seven (1960)
- He's downed eight pints already.Der hat mindestens schon 8 Halbe. Saturday Night and Sunday Morning (1960)
She's had 14 kids of her own, and I'm sure she's got rid of as many others.Sie hat 14 Kinder gekriegt und mindestens genauso viele nicht gekriegt. Saturday Night and Sunday Morning (1960)
Five hundred at least.Mindestens fünfhundert. Spartacus (1960)
Downstairs there's at least 12,50 DM.Unten stehen mindestens 12,50. The Haunted Castle (1960)
At least two.Mindestens zwei. The Haunted Castle (1960)
My husband told me that your law... requires at least two eyewitnesses to any mortal crime. Where were your witnesses ?Mein Mann sagte mir, Eure Gesetze verlangen mindestens zwei Zeugen... wenn es um tödliche Verbrechen geht. The Story of Ruth (1960)
Our law demands at least two eyewitnesses to any crime performed upon our soil.Unsere Gesetze verlangen mindestens zwei Augenzeugen... für jedes Verbrechen, das bei uns begangen wird. The Story of Ruth (1960)
- He's 80 if he's a day.Er ist mindestens 80. The Sundowners (1960)
- At least.- Mindestens. Le Trou (1960)
AT LEAST, THAT'S WHAT IT USED TO BE.Zumindestens war es das einmal. Elegy (1960)
At least i remember parts of it.Zumindestens an Bruchstücke. King Nine Will Not Return (1960)
THAT'S ONE OF THE THINGS I'VE FORGOTTEN OR AT LEAST PUSHED OUT OF MY M IND.Ich habe es vergessen oder zumindestens verdrängt. Nightmare as a Child (1960)
They say- or at least they've said it in most of my plays- that when a man achieves years he achieves reason and contentment.Es heißt, oder zumindestens hieß es immer in meinen Stücken, dass wenn ein Mann seine besten Jahre erreicht, erlangt er Vernunft und Zufriedenheit. The Trouble with Templeton (1960)
They let you go? You're out already?Auf üble Nachrede und Verleumdung gibt es mindestens 2 Jahre. Accattone (1961)
That's at least 500 miles from Tahiti.Das sind mindestens 800 Kilometer bis Tahiti. - Ja. The Devil at 4 O'Clock (1961)
At least $3,000.Mindestens 3000 Dollar. The Hustler (1961)
At least a week.Mindestens eine Woche. Kwiecien (1961)
Must be at least 500 head in there.Da gibt es mindestens 500 Mustangs. The Misfits (1961)
- Fifteen if she's a day.- Mindestens fünfzehn. The Misfits (1961)

German-Thai: Longdo Dictionary
mindestensอย่างน้อยที่สุด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mindestens; zumindest {adv}at least [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top