ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mimic

M IH1 M IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mimic-, *mimic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mimic(vt) ล้อเลียน, See also: เลียนแบบ, ล้อ
mimic(adj) ซึ่งล้อเลียน, See also: เป็นการล้อเลียน, มักล้อเลียน
mimic(n) นักล้อเลียน, See also: ผู้ล้อเลียน, Syn. mime, impersonator, comedian
mimicry(n) การล้อเลียน, Syn. mime, pretense, mockery
mimicker(n) ผู้เลียนแบบ, See also: ผู้ล้อเลียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mimic(มิม'มิค) vt.,adj. ล้อเลียน,ล้อ,จำลอง. n. นักล้อเลียน,สิ่งที่ล้อเลียนสิ่งอื่น, See also: mimicker n., Syn. imitate
mimicry(มิม'มิครี) n. การล้อเลียน

English-Thai: Nontri Dictionary
mimic(adj) ไม่จริงจัง,ชอบล้อเลียน,เล่นๆ
mimic(n) การเลียนแบบ,การล้อเลียน,การจำลอง,คนเลียนแบบ
mimic(vt) ล้อเลียน,ล้อ,เลียนแบบ,จำลอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mimic spasmอาการหน้ากระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mimicให้ผลเหมือนกับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mimicA parrot can mimic a person's voice.
mimicFrankly speaking, sport is mimic warfare.
mimicIrene Pepperberg, a researcher at Northwestern University, is discovering that a parrot can not only mimic people but also learn the meaning of words.
mimicTests showed that Alex wasn't just mimicking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้อเลียน(v) mimic, See also: ape, mock, imitate, parody, Syn. เลียนแบบ, เอาอย่าง, Example: พวกตลกชอบล้อเลียนเสียงและท่าทางของนักการเมืองดังๆ, Thai Definition: เอาอย่างเพื่อยั่วเย้าเล่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลียน[līen] (v) EN: imitate ; copy ; parrot ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; follow the example of  FR: imiter ; copier ; simuler ; singer
เลียนแบบ[līenbaēp] (v) EN: copy ; imitate ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; simulate  FR: imiter ; copier ; simuler
ล้อเลียน[lølīen] (v) EN: mimic ; ape ; mock ; imitate ; parody  FR: singer ; imiter ; parodier ; caricaturer

CMU English Pronouncing Dictionary
MIMIC M IH1 M IH0 K
MIMICS M IH1 M IH0 K S
MIMICRY M IH1 M IH0 K R IY0
MIMICKED M IH1 M IH0 K T
MIMICKING M IH1 M IH0 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mimic (v) mˈɪmɪk (m i1 m i k)
mimics (v) mˈɪmɪks (m i1 m i k s)
mimicry (n) mˈɪmɪkriː (m i1 m i k r ii)
mimicked (v) mˈɪmɪkt (m i1 m i k t)
mimicking (v) mˈɪmɪkɪŋ (m i1 m i k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Papuahonigfresser {m} [ornith.]Mimic Meliphaga [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
みみっちい[mimicchii] (adj-i) tightfisted; stingy; miserly; small-minded [Add to Longdo]
インディアンオーシャンミミックサージョンフィッシュ;インディアンオーシャンミミックサージャンフィッシュ[indeian'o-shanmimikkusa-jonfisshu ; indeian'o-shanmimikkusa-janfisshu] (n) Indian Ocean mimic surgeonfish (Acanthurus tristis, species of tang from the Indian Ocean) [Add to Longdo]
クログチニザ;チョコレートサージャンフィッシュ;チョコレートサージョンフィッシュ;ミミックサージャンフィッシュ;ミミックサージョンフィッシュ[kuroguchiniza ; chokore-tosa-janfisshu ; chokore-tosa-jonfisshu ; mimikkusa-janfiss] (n) chocolate surgeonfish (Acanthurus pyroferus, Indo-Pacific species of tang); mimic surgeonfish; orange-gilled surgeonfish [Add to Longdo]
ミミクリー;ミミクリ[mimikuri-; mimikuri] (n) mimicry (esp. biological) [Add to Longdo]
ミミック[mimikku] (n) mimic; (P) [Add to Longdo]
擬す[ぎす, gisu] (v5s,vt) (1) (See 擬する) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken [Add to Longdo]
擬する[ぎする, gisuru] (vs-s,vt) (1) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken [Add to Longdo]
擬態[ぎたい, gitai] (n,adj-no) mimesis; mimicry; camouflage [Add to Longdo]
擬態語[ぎたいご, gitaigo] (n) {ling} mimetic word; word that mimics something that does not make a sound (e.g. the fluttering of a butterfly's wings) [Add to Longdo]
蟻蜘蛛[ありぐも;アリグモ, arigumo ; arigumo] (n) (uk) Myrmarachne japonica (species of ant-mimicking spider) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
真似る[まねる, maneru] mimic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mimic
   adj 1: constituting an imitation; "the mimic warfare of the
       opera stage"- Archibald Alison
   n 1: someone who mimics (especially an actor or actress) [syn:
      {mimic}, {mimicker}]
   v 1: imitate (a person or manner), especially for satirical
      effect; "The actor mimicked the President very accurately"
      [syn: {mimic}, {mime}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top