ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mighty

M AY1 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mighty-, *mighty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mighty(adj) ทรงพลัง, See also: มีกำลัง, เข้มแข็ง, Syn. powerful, influential
mighty(adv) อย่างมากมาย, See also: อย่างมาก, Syn. very much, ever so

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง,ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก,น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful

English-Thai: Nontri Dictionary
mighty(adj) มีกำลัง,มีอำนาจ,มหึมา,พิลึกกึกกือ
almighty(adj) ยิ่งใหญ่,มีอานุภาพ,มีอำนาจมาก,มีอิทธิพล
almighty(n) พระผู้เป็นเจ้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mightyJapan is a mighty nation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักดิ์(n) power, See also: mighty, authority, Syn. อำนาจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เกรียงไกร(adj) powerful, See also: mighty, majestic, excellent, superior, forceful, strong, Syn. ยิ่งใหญ่, ใหญ่ยิ่ง, Example: กองทัพอันเกรียงไกรของนโปเลียนบุกกรุงโรมอย่างรวดเร็ว
แข็งแกร่ง(adj) strong, See also: mighty, Syn. อดทน, เข้มแข็ง, แกร่ง, หนักแน่น, Ant. อ่อนแอ, Example: ผู้ที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีจิตใจแข็งแกร่งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค, Thai Definition: ที่ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค, ที่มีความอดทนมาก
ประเทศมหาอำนาจ(n) superpower, See also: mighty nation, great power, Example: ปัจจุบันนี้ประเทศญี่ปุ่นได้กลายเป็นหนึ่งในกลุ่มของประเทศมหาอำนาจในโลก, Count Unit: ประเทศ, ชาติ
ทรงอานุภาพ(adj) mighty, See also: powerful, forceful, Example: ผู้ป่วยเหล่านี้มีอาการสาหัส ซึ่งเป็นผลจากแก๊สที่ทรงอานุภาพ, Thai Definition: ที่มีความรุนแรงหรือมีฤทธิ์มาก
ทรงอานุภาพ(adj) mighty, See also: powerful, forceful, Example: ผู้ป่วยเหล่านี้มีอาการสาหัส ซึ่งเป็นผลจากแก๊สที่ทรงอานุภาพ, Thai Definition: ที่มีความรุนแรงหรือมีฤทธิ์มาก
ทรงอานุภาพ(adj) mighty, See also: powerful, forceful, Example: ผู้ป่วยเหล่านี้มีอาการสาหัส ซึ่งเป็นผลจากแก๊สที่ทรงอานุภาพ, Thai Definition: ที่มีความรุนแรงหรือมีฤทธิ์มาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประเทศมหาอำนาจ[prathēt mahā-amnāt] (n, exp) EN: superpower ; mighty nation ; great power  FR: superpuissance [f]
ราชาธิราช[rāchāthirāt] (n) EN: king of kings ; emperor ; great king ; mighty king
แสนยากร[saēnyākøn] (n, exp) EN: mighty army ; military might  FR: puissance armée [f] ; puissance militaire [f]
ศักดิ์[sak] (n) EN: power ; mighty ; authority ; prestige  FR: pouvoir [m] ; autorité [f]
ยิ่งใหญ่[yingyai] (v) EN: be great ; be superior ; be mighty ; be powerful ; be important
ยิ่งใหญ่[yingyai] (adj) EN: great ; superior ; mighty ; powerful ; important ; huge ; gigantic  FR: vaste ; gigantesque

CMU English Pronouncing Dictionary
MIGHTY M AY1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mighty (j) mˈaɪtiː (m ai1 t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强势[qiáng shì, ㄑㄧㄤˊ ㄕˋ, / ] mighty [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mächtig {adj} | mächtiger | am mächtigstenmighty | mightier | mightiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オールマイティー[o-rumaitei-] (adj-na,n) almighty; (P) [Add to Longdo]
一騎当千[いっきとうせん, ikkitousen] (n,adj-no) being a match for a thousand; being a mighty warrior (combatant, player) [Add to Longdo]
黄金万能[おうごんばんのう, ougonbannou] (n) the almighty dollar [Add to Longdo]
強い[つよい, tsuyoi] (adj-i) (1) strong; powerful; mighty; potent; (2) (... に強い) resistant; resilient; durable; (P) [Add to Longdo]
強盛[きょうせい;ごうじょう, kyousei ; goujou] (n,adj-na) (arch) might; mighty [Add to Longdo]
強大[きょうだい, kyoudai] (adj-na,n) mighty; powerful; (P) [Add to Longdo]
強力無比[きょうりょくむひ, kyouryokumuhi] (n,adj-na,adj-no) being the strongest; being powerful (mighty) without equal [Add to Longdo]
三軍[さんぐん, sangun] (n,adj-no) great army; mighty host; whole army [Add to Longdo]
全知全能[ぜんちぜんのう, zenchizennou] (n,adj-no) omniscience and omnipotence; all-knowing; almighty [Add to Longdo]
全能[ぜんのう, zennou] (adj-na,n,adj-no) almighty; omnipotent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mighty
   adv 1: (Southern regional intensive) very; to a great degree;
       "the baby is mighty cute"; "he's mighty tired"; "it is
       powerful humid"; "that boy is powerful big now"; "they
       have a right nice place"; "they rejoiced mightily" [syn:
       {mighty}, {mightily}, {powerful}, {right}]
   adj 1: having or showing great strength or force or intensity;
       "struck a mighty blow"; "the mighty logger Paul Bunyan";
       "the pen is mightier than the sword"- Bulwer-Lytton

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top