ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

methodical

M AH0 TH AA1 D AH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -methodical-, *methodical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
methodical(adj) ซึ่งเป็นระเบียบ, See also: ซึ่งมีแบบแผน, ซึ่งดำเนินตามแบบแผน, Syn. systemic, orderly, Ant. unsystemic, disorderly
methodically(adv) อย่างมีแบบแผน, Syn. neatly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
methodical(มะธอด'ดิเคิล) adj. มีระบบ,มีแบบแผน,มีระเบียบ,มีเหตุผล,อดทน,รอบคอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
methodical(adj) ทำตามระเบียบวิธี,รอบคอบ,มีระเบียบ,มีเหตุผล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Science will uncover the truth, but she will be precise, methodical and take her time before she renders her decision.อย่างเป็นระบบและไม่รีบร้อน และในที่สุดความจริงจะปรากฏเอง The Scarlet Letter (2009)
I know that you're a smart, methodical cop with great instincts.ฉันรู้ว่าคุณคือตำรวจที่ฉลาด มีระเบียบวินัย และสัญชาตญาณที่ดีเยี่ยม Eye of the Beholder (2011)
And playing this game taught them to be methodical and dangerously strategic.และการเล่นเกมนี้สอนให้พวกเขา รู้หลักและยุทธวิธีทำสิ่งอันตราย The Wheels on the Bus... (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
methodicalHe is a methodical person.
methodicalThis was to teach me to think methodically.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีระบบ(adv) systematically, See also: methodically, in an orderly way, Syn. มีระบบระเบียบ, Example: ในแผนกของเรานั้นทำงานกันอย่างมีระบบ
เจ้าระเบียบ(adj) methodical, See also: pharisaical, formal, orderly, meticulous, precise, Syn. ละเอียด, ถี่ถ้วน, Example: เขาเป็นคนเจ้าระเบียบ จะรำคาญตาทุกครั้งเมื่อเห็นนอนห้องไม่เป็นระเบียบ
ถูกวิธี(adv) in a correct way, See also: methodically, Syn. ถูกทาง, Example: เนื้อเพลงนี้สอนให้เด็กๆ แปรงฟันอย่างถูกวิธี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำงานที่ไม่มีระเบียบวิธี[kān thamngān thī mai mī rabīēp withī] (n, exp) EN: unmethodical working method
ไม่มีระเบียบวิธี[mai mī rabīēp withī] (adj) EN: unmethodical
มีระเบียบ[mī rabīep] (adj) EN: orderly ; systematic ; methodical  FR: ordonné ; méthodique ; systématique
ซึ่งมีแบบแผน[seung mī baēpphaēn] (adj) EN: methodical
ซึ่งเป็นระเบียบ[seung pen rabīep] (adj) EN: methodical
ทำงานลักลั่น[thamngān laklan] (v, exp) EN: work unsystematically ; work unmethodically
อย่างเป็นระเบียบ[yāng pen rabīep] (adv) EN: methodically  FR: méthodiquement
อย่างเป็นระบบ[yāng pen rabop] (adv) EN: systematically ; orderly ; methodically  FR: méthodiquement ; avec méthode ; systématiquement

CMU English Pronouncing Dictionary
METHODICAL M AH0 TH AA1 D AH0 K AH0 L
METHODICAL M AH0 TH AA1 D IH0 K AH0 L
METHODICALLY M AH0 TH AA1 D IH0 K AH0 L IY0
METHODICALLY M AH0 TH AA1 D IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
methodical (j) mˈɪθˈɒdɪkl (m i1 th o1 d i k l)
methodically (a) mˈɪθˈɒdɪkliː (m i1 th o1 d i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有条有理地[yǒu tiáo yǒu lǐ de, ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙, / ] methodically; systematically [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
methodisch {adj} | methodischer | am methodischstenmethodical | more methodical | most methodical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
几帳面[きちょうめん, kichoumen] (adj-na,n,vs) methodical; punctual; steady; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  methodical
      adj 1: characterized by method and orderliness; "a methodical
             scholar"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top