ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

messenger

M EH1 S AH0 N JH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -messenger-, *messenger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
messenger(n) คนแจ้งข่าว, See also: คนส่งข่าว, ผู้ส่งสาร, Syn. carrier, deliverer, envoy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
messenger(เมส'เซินเจอะ) n. ผู้ส่งสาร,ผู้ถือจดหมาย,ผู้นำข่าว,ทูตสวรรค์,เครื่องชี้บ่ง,ลาง

English-Thai: Nontri Dictionary
messenger(n) ผู้ส่งข่าว,ทูตสวรรค์,ผู้ส่งสาร,เครื่องบ่งชี้,ลาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
messengerผู้แจ้งข่าว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
messenger RNAอาร์เอ็นเอนำรหัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
messenger RNA (mRNA)อาร์เอ็นเอนำรหัส, อาร์เอ็นเอที่ถูกสร้างขึ้นจากดีเอ็นเอเพื่อนำเอารหัสในการสร้างโปรตีนออกมาสร้างโปรตีนที่ไซโทพลาซึม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Messenger Theory, Secondทฤษฎีการเป็นตัวนำข่าวที่สอง [การแพทย์]
Messenger, Firstผู้สื่อข่าวที่หนึ่ง, ตัวนำข่าวที่หนึ่ง, ตัวนำข่าวตัวที่หนึ่ง [การแพทย์]
Messenger, Secondตัวนำข่าวที่สอง, ตัวนำข่าวตัวที่สอง, ผู้สื่อข่าวที่สอง [การแพทย์]
Messenger, Secondaryสารสื่อตัวที่สอง [การแพทย์]
Messengersบริการรับส่งเอกสาร [TU Subject Heading]
Messengersตัวส่งข่าวสาร, ผู้นำข่าวสาร [การแพทย์]
Messengers, Extracellularตัวนำข่าวจากภายนอกเซลล์ [การแพทย์]
Messengers, Intracellularตัวนำข่าวภายในเซลล์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
messengerInstead of going myself, I sent a messenger.
messengerShe is the messenger.
messengerThe messenger left for London in secret.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ส่งข่าว(n) messenger, See also: courier, delivery boy, emissary, errand-boy, herald, Syn. ผู้ส่งสาส์น, ผู้บอกข่าว, Example: เขาเป็นผู้ส่งข่าวที่มีความรวดเร็วฉับไวมากทีเดียว, Count Unit: คน
ผู้ส่งสาส์น(n) messenger, See also: courier, delivery boy, emissary, errand-boy, herald, Syn. ผู้ส่งจดหมาย, ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว, Example: นายมั่นเป็นผู้ส่งสาส์นที่เจ้าเมืองไว้ใจที่สุด, Count Unit: คน
ม้าเร็ว(n) messenger, See also: mounted scout, Syn. ผู้ส่งจดหมาย, ผู้ส่งสาส์น, ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว, Example: ม้าเร็วแจ้งว่าข้าศึกเดินทัพมาทางด่านพระเจดีย์สามองค์, Count Unit: คน, Thai Definition: คนขี่ม้าซึ่งกองทัพจัดไว้สำหรับสืบเหตุการณ์ข่าวคราวของข้าศึก แล้วต้องรีบมาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ในกองทัพของตน, Notes: (โบราณ), (สำนวน)
ม้าใช้(n) messenger, See also: dispatch rider, mounted messenger, Example: โจโฉคอยฟังข่าวจากม้าใช้, Count Unit: คน, Thai Definition: คนขี่ม้าสำหรับรับใช้, คนเร็วสำหรับส่งข่าวสาร, คนรับใช้ติดต่อ, Notes: (ปาก)
ม้าใช้(n) messenger, See also: dispatch rider, mounted messenger, Example: โจโฉคอยฟังข่าวจากม้าใช้, Count Unit: คน, Thai Definition: คนขี่ม้าสำหรับรับใช้, คนเร็วสำหรับส่งข่าวสาร, คนรับใช้ติดต่อ, Notes: (ปาก)
ม้าเร็ว(n) messenger, See also: mounted scout, Syn. ผู้ส่งสาร, ผู้ส่งจดหมาย, ผู้ส่งสาส์น, ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว, Example: ม้าเร็วแจ้งว่าข้าศึกเดินทัพมาทางด่านพระเจดีย์สามองค์, Count Unit: คน, Thai Definition: คนขี่ม้าซึ่งกองทัพจัดไว้สำหรับสืบเหตุการณ์ข่าวคราวของข้าศึก แล้วต้องรีบมาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ในกองทัพของตน, Notes: (สำนวน)
ยมทูต(n) messenger of death, See also: angels, seraph, God's messenger, Angel of Death, , Example: คนโบราณเชื่อกันว่านกฮูกหรือนกแสกเป็นยมทูตที่จะมาคร่าชีวิตคน, Thai Definition: ผู้นำคนตายไปยังบัลลังก์พระยมเพื่อรอคำตัดสิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักการ[nakkān] (n) EN: factotum ; office boy ; dispatch carrier ; messenger ; general factotum  FR: messager [m]
ผู้ส่งข่าว[phūsongkhāo] (n) EN: messenger ; courier ; informant ; press officer ; information officer ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald  FR: messager [m] ; émissaire [m] ; envoyé [m]
ผู้ส่งสาส์น[phū song sān] (n, exp) EN: messenger ; courier ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald  FR: messager [m]
เทวทูต[thēwathūt] (n) EN: divine messenger
ยมทูต[yommathūt] (n) EN: messenger of death ; angels ; seraph ; God's messenger ; Angel of Death ; guide to the underworld

CMU English Pronouncing Dictionary
MESSENGER M EH1 S AH0 N JH ER0
MESSENGER M EH1 S IH0 N JH ER0
MESSENGERS M EH1 S AH0 N JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
messenger (n) mˈɛsɪnʤər (m e1 s i n jh @ r)
messengers (n) mˈɛsɪnʤəz (m e1 s i n jh @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传递者[chuán dì zhě, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] messenger; transmitter (of information), #106,850 [Add to Longdo]
信差[xìn chāi, ㄒㄧㄣˋ ㄔㄞ, ] messenger, #109,605 [Add to Longdo]
丧门神[sàng mén shén, ㄙㄤˋ ㄇㄣˊ ㄕㄣˊ, / ] messenger of death (cf Irish banshee); person bringing bad luck, #154,322 [Add to Longdo]
丧门星[sàng mén xīng, ㄙㄤˋ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄥ, / ] messenger of death (cf Irish banshee); person bringing bad luck, #177,268 [Add to Longdo]
传话人[chuán huà rén, ㄔㄨㄢˊ ㄏㄨㄚˋ ㄖㄣˊ, / ] messenger; communicator; relay [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bote {m} | Boten {pl}messenger | messengers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
mRNA[エムアールエヌエー, emua-ruenue-] (n) (See メッセンジャーRNA) messenger RNA; mRNA [Add to Longdo]
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
インスタントメッセンジャー[insutantomessenja-] (n) instant messenger; IM [Add to Longdo]
ハンドキャリアー[handokyaria-] (n) employee of a messenger or delivery service (wasei [Add to Longdo]
メッセンジャー[messenja-] (n) messenger [Add to Longdo]
メッセンジャーRNA[メッセンジャーアールエヌエー, messenja-a-ruenue-] (n) messenger RNA; mRNA [Add to Longdo]
メッセンジャーボーイ[messenja-bo-i] (n) messenger boy [Add to Longdo]
稲荷[いなり, inari] (n) (1) (See 稲魂) Inari (god of harvests, Uka-no-Mitama); (2) Inari shrine; Fushimi Inari shrine (in Kyoto); (3) (See 狐・1) fox (said to be messengers of Inari); (4) (See 油揚げ・1) fried tofu (said to be a favourite food of foxes); (5) (abbr) Inari-zushi; (P) [Add to Longdo]
化学伝達物質[かがくでんたつぶっしつ, kagakudentatsubusshitsu] (n) chemical messenger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  messenger
      n 1: a person who carries a message [syn: {messenger},
           {courier}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top