หรือคุณหมายถึง meß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mess

M EH1 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mess-, *mess*, mes
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
MessagingMessaging

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mess(n) สภาพรกรุงรัง, See also: สภาพสกปรกและไม่เรียบร้อย, Syn. muddle
mess(n) คนไม่เรียบร้อย, See also: คนสกปรก
messy(adj) ซึ่งไม่เรียบร้อยและสกปรก, See also: ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, ซึ่งยุ่งเหยิง, Syn. untidy, sloppy, Ant. neat, tidy
messy(adj) ซึ่งยุ่งยากใจ, See also: สับสน, ซึ่งลำบากใจ
Messrs(abbr) คำนำหน้าชื่อหรือตำแหน่งทางธุรกิจ (ใช้เหมือนกับเป็นคำพหูพจน์ของ Mr), Syn. Messrs.
mess up(phrv) ทำให้สกปรก, See also: ทำให้รก, ทำให้ไม่เป็นระเบียบ, Syn. dirty up, foul up
mess up(phrv) ทำให้สูญเสียโดยประมาท, Syn. ball up, bitch up
message(n) ข่าวสาร, See also: ข่าวคราว, ข้อความ, สาร, Syn. new, document, letter, note
message(n) ประเด็น, See also: เนื้อความ, เนื้อหา, ความหมาย
Messiah(n) พระเจ้า, Syn. Saviour, god

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mess(เมส) n. ภาวะที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,สถานการณ์ที่ลำบากใจ,บุคคลที่กำลังมีเรื่องยุ่ง. vt. ทำยุ่ง,ทำให้สกปรกหรือไม่เป็นระเบียบ. vi. ร่วมรับประทานอาหาร,ทำสกปรกหรือทำยุ่ง. -Phr. (mess around (about) เที่ยวยุ่ง ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์)
message(เมส'ซิจฺ) n. สาร,ข่าวสาร,ข่าวคราว,จุดหมายหรือคำพูดที่ฝากไปให้บุคคลอื่น,ความหมาย,ถ้อยคำ (โทรเลขหรือโทรศัพท์)
message boxกรอบแสดงข้อความหมายถึง ช่องหรือวินโดว์เล็ก ๆ ที่จะแสดงบนจอภาพ พร้อมด้วยข้อความบางอย่าง อาจเป็นคำถาม อาจเป็นข้อมูลให้เลือก หรืออาจเป็นคำเตือนก็ได้ คล้าย ๆ กับกรอบสนทนา (dialog box)
messaline(เมสซะไลน์) n. ผ้าไหมนิ่มชนิดหนึ่ง
messenger(เมส'เซินเจอะ) n. ผู้ส่งสาร,ผู้ถือจดหมาย,ผู้นำข่าว,ทูตสวรรค์,เครื่องชี้บ่ง,ลาง
messiah(มีไซ'อะ) n. ผู้มาโปรดโลก,ผู้มาโปรดชนชาวยิว,พระเยซูคริสต์. -Messianic adj. -Messionically adv., Syn. Jesus Christ
messieurs(เมส'เซอซ) พหูพจน์ของ Mr.
messy(เมส'ซี) adj. สกปรก,ไม่เป็นระเบียบหรือยุ่งเหยิง,ยุ่งยากใจ,ลำบากใจ., See also: messily adv. messiness n., Syn. untidy
error messsageข้อความระบุความผิดพลาดหมายถึงข้อความที่เตือนบนจอภาพเพื่อบอกให้รู้ว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้นมีอะไรผิด อาจเป็นไปได้ว่า ผู้ใช้ใช้คำสั่งผิด หรือทำผิดขั้นตอน สำหรับเครื่องแมคอินทอช ถ้าเป็นความผิดรุนแรง อาจเห็นเป็นลูกระเบิดบนจอภาพ ในกรณีที่เป็นเช่นนี้ จะต้องเริ่มต้นใหม่หมด

English-Thai: Nontri Dictionary
mess(n) ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความยุ่งเหยิง,อาหารจานหนึ่ง
message(n) ข่าวสาร,ความหมาย,ถ้อยคำ
messaline(n) แพรต่วน,ผ้าไหม
messenger(n) ผู้ส่งข่าว,ทูตสวรรค์,ผู้ส่งสาร,เครื่องบ่งชี้,ลาง
messy(adj) ยุ่ง,สกปรก,ไม่เป็นระเบียบ,ลำบากใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
messageสาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
messageสาร, สาสน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
messageสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
messageสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
message, budgetสารนำเสนองบประมาณ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
messengerผู้แจ้งข่าว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
messenger RNAอาร์เอ็นเอนำรหัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
messuageบ้านที่มีบริเวณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Messageข้อความ [คอมพิวเตอร์]
Messageสาร หรือข่าวสาร [การจัดการความรู้]
Messageสาร, ข่าวสาร [การแพทย์]
Message, Physiologicalข่าวสารทางสรีรวิทยา [การแพทย์]
messenger RNA (mRNA)อาร์เอ็นเอนำรหัส, อาร์เอ็นเอที่ถูกสร้างขึ้นจากดีเอ็นเอเพื่อนำเอารหัสในการสร้างโปรตีนออกมาสร้างโปรตีนที่ไซโทพลาซึม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Messenger Theory, Secondทฤษฎีการเป็นตัวนำข่าวที่สอง [การแพทย์]
Messenger, Firstผู้สื่อข่าวที่หนึ่ง, ตัวนำข่าวที่หนึ่ง, ตัวนำข่าวตัวที่หนึ่ง [การแพทย์]
Messenger, Secondตัวนำข่าวที่สอง, ตัวนำข่าวตัวที่สอง, ผู้สื่อข่าวที่สอง [การแพทย์]
Messenger, Secondaryสารสื่อตัวที่สอง [การแพทย์]
Messengersบริการรับส่งเอกสาร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mess hall(n) โรงอาหาร

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
messAhh, silly me, I've messed up again.
messA lot of things happened and my schedule was messed up.
messAre there any messages for me?
messA sudden earthquake made a mess of the party.
messCan I leave a message?
messCan I take a message?
messComputers are used to send messages by e-mail.
messDon't leave the bathroom in such a mess.
messDo you have any messages for me?
messEmphasise the message in that paragraph.
messERROR: No message body!
messFlashing lights transmit messages between ships and to motorists along city streets.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาสน์(n) message, See also: letter, word, tidings, Syn. สาสน, Example: กองบัญชาการทหารสูงสุดสัมพันธมิตรเอเชียอาคเนย์ได้ส่งสาสน์ให้ขบวนการเสรีไทยส่งคณะฑูตทหารออกไปเจรจาทางทหารที่ศรีลังกา, Thai Definition: จดหมายของประมุขของประเทศ หรือประมุขสงฆ์ที่ใช้ในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ
อีรุงตุงนัง(adv) messily, See also: disorderly, untidily, Syn. อีนุงตุงนัง, ยุ่ง, รุงรัง, Example: บนโต๊ะเต็มไปด้วยหนังสือและหนังสือพิมพ์ยุ่งอีรุงตุงนังไปหมด
ข่าวคราว(n) news, See also: message, information, Syn. ข่าวสาร, ข้อมูล, ข่าว, Example: เราไม่ได้ข่าวคราวจากทางบ้านมาหลายเดือนแล้ว, Count Unit: เรื่อง, ข่าว, Thai Definition: คำบอกเล่าเรื่องทุกข์สุขความเป็นไปของชีวิต
ผู้ส่งข่าว(n) messenger, See also: courier, delivery boy, emissary, errand-boy, herald, Syn. ผู้ส่งสาส์น, ผู้บอกข่าว, Example: เขาเป็นผู้ส่งข่าวที่มีความรวดเร็วฉับไวมากทีเดียว, Count Unit: คน
ผู้ส่งสาส์น(n) messenger, See also: courier, delivery boy, emissary, errand-boy, herald, Syn. ผู้ส่งจดหมาย, ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว, Example: นายมั่นเป็นผู้ส่งสาส์นที่เจ้าเมืองไว้ใจที่สุด, Count Unit: คน
ม้าเร็ว(n) messenger, See also: mounted scout, Syn. ผู้ส่งจดหมาย, ผู้ส่งสาส์น, ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว, Example: ม้าเร็วแจ้งว่าข้าศึกเดินทัพมาทางด่านพระเจดีย์สามองค์, Count Unit: คน, Thai Definition: คนขี่ม้าซึ่งกองทัพจัดไว้สำหรับสืบเหตุการณ์ข่าวคราวของข้าศึก แล้วต้องรีบมาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ในกองทัพของตน, Notes: (โบราณ), (สำนวน)
ม้าใช้(n) messenger, See also: dispatch rider, mounted messenger, Example: โจโฉคอยฟังข่าวจากม้าใช้, Count Unit: คน, Thai Definition: คนขี่ม้าสำหรับรับใช้, คนเร็วสำหรับส่งข่าวสาร, คนรับใช้ติดต่อ, Notes: (ปาก)
ม้าใช้(n) messenger, See also: dispatch rider, mounted messenger, Example: โจโฉคอยฟังข่าวจากม้าใช้, Count Unit: คน, Thai Definition: คนขี่ม้าสำหรับรับใช้, คนเร็วสำหรับส่งข่าวสาร, คนรับใช้ติดต่อ, Notes: (ปาก)
ม้าเร็ว(n) messenger, See also: mounted scout, Syn. ผู้ส่งสาร, ผู้ส่งจดหมาย, ผู้ส่งสาส์น, ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว, Example: ม้าเร็วแจ้งว่าข้าศึกเดินทัพมาทางด่านพระเจดีย์สามองค์, Count Unit: คน, Thai Definition: คนขี่ม้าซึ่งกองทัพจัดไว้สำหรับสืบเหตุการณ์ข่าวคราวของข้าศึก แล้วต้องรีบมาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ในกองทัพของตน, Notes: (สำนวน)
ระเกะระกะ(adv) scatteredly, See also: messily, disorderedly, untidy, Syn. ระกะ, เกะกะ, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ภายในหมู่บ้านมีหัววัวควาย หัวหมู และหัวไก่ทิ้งอยู่ระเกะระกะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกฝาก[bøk fāk] (v, exp) FR: laisser un message
เดินป้าย[doēnpāi] (v) EN: deliver a document ; send messages
ฝากข้อความ[fāk khøkhwām] (v, exp) EN: leave a message
อีเมล = อีเมล์[īmēl = īmēn = īmēo] (n) EN: email ; e-mail ; electronic mail ; e-mail address  FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]
จดข้อความไว้[jot khøkhwām wai] (v, exp) EN: take a message  FR: prendre un message
กะเปิ๊บกะป๊าบ[kapoēpkapāp] (adv) EN: in a messy manner ; like a ragamuffin ; like a bum
เกะกะ[keka] (adv) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way  FR: en désordre
คำมั่น[khamman] (n) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking  FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]
คำมั่นสัญญา[khamman sanyā] (n) EN: promise ; vow ; pledge ; oath ; swearer  FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]
คำสัญญา[khamsanyā] (n) EN: promise  FR: promesse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MESS M EH1 S
MESSA M EH1 S AH0
MESSY M EH1 S IY0
MESSES M EH1 S IH0 Z
MESSER M EH1 S ER0
MESSRS M EH1 S ER0 Z
MESSED M EH1 S T
MESSEL M EH1 S AH0 L
MESSAGE M EH1 S IH0 JH
MESSANA M EH0 S AE1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mess (v) mˈɛs (m e1 s)
messy (j) mˈɛsiː (m e1 s ii)
Messrs (n) mˈɛsəz (m e1 s @ z)
messed (v) mˈɛst (m e1 s t)
messes (v) mˈɛsɪz (m e1 s i z)
Messiah (n) mˈɪsˈaɪə (m i1 s ai1 @)
Messina (n) mˈɛsˈiːnə (m e1 s ii1 n @)
mess-up (n) mˈɛs-ʌp (m e1 s - uh p)
message (n) mˈɛsɪʤ (m e1 s i jh)
messier (j) mˈɛsɪəʳr (m e1 s i@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂乱[zá luàn, ㄗㄚˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] mess, #21,599 [Add to Longdo]
贺词[hè cí, ㄏㄜˋ ㄘˊ, / ] message of congratulation, #38,301 [Add to Longdo]
音信[yīn xìn, ㄧㄣ ㄒㄧㄣˋ, ] message, #46,904 [Add to Longdo]
传递者[chuán dì zhě, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] messenger; transmitter (of information), #106,850 [Add to Longdo]
信差[xìn chāi, ㄒㄧㄣˋ ㄔㄞ, ] messenger, #109,605 [Add to Longdo]
丧门神[sàng mén shén, ㄙㄤˋ ㄇㄣˊ ㄕㄣˊ, / ] messenger of death (cf Irish banshee); person bringing bad luck, #154,322 [Add to Longdo]
丧门星[sàng mén xīng, ㄙㄤˋ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄥ, / ] messenger of death (cf Irish banshee); person bringing bad luck, #177,268 [Add to Longdo]
音耗[yīn hào, ㄧㄣ ㄏㄠˋ, ] message, #487,858 [Add to Longdo]
传话人[chuán huà rén, ㄔㄨㄢˊ ㄏㄨㄚˋ ㄖㄣˊ, / ] messenger; communicator; relay [Add to Longdo]
弥赛亚[Mí sài yà, ㄇㄧˊ ㄙㄞˋ ㄧㄚˋ, / ] Messiah [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Messe(n) |die, pl. Messen| ตลาดนัดประจำปี, นิทรรศการขนาดใหญ่มักเป็นการชุมนุมเพื่อเปิดตัวสินค้าหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
Messer(n) |das, pl. Messer| มีด
Strommesser(n) |der, pl. Strommesser| เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า, Syn. Amperometer
Spannungsmesser(n) |der, pl. Spannungsmesser| เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า, Syn. Voltmeter

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Messstab {m}งี่เง่า เต่าตุ่น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mess-, Steuer- und Regeltechnik {f} (MSR)measurement and control technology [Add to Longdo]
Mess...measuring [Add to Longdo]
Messapparatur {f}measuring apparatus [Add to Longdo]
Messbarkeit {f}measurability [Add to Longdo]
Messbecher {m}measuring cup [Add to Longdo]
Messbereich {m}effective range [Add to Longdo]
Messbereichschalter {m}range switch [Add to Longdo]
Messbildverfahren {n}photogrammetry [Add to Longdo]
Messbuch {n}missal [Add to Longdo]
Messdatenauswertung {f}measurement data evaluation [Add to Longdo]
Messdatenerfassung {f}(measurement) data logging [Add to Longdo]
Messdatenverarbeitung {f}measurement data processing [Add to Longdo]
Messdorn {m}plug gauge [Add to Longdo]
Messe {f} | eine Messe besuchen | eine Messe eröffnen | eine Messe organisierenfair | to visit a fair | to open a fair | to organize a fair [Add to Longdo]
Messe {f} [relig.] | zur Messe gehenmass | to go to Mass [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon [Add to Longdo]
mRNA[エムアールエヌエー, emua-ruenue-] (n) (See メッセンジャーRNA) messenger RNA; mRNA [Add to Longdo]
お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message [Add to Longdo]
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
くちゃくちゃ[kuchakucha] (adv,adv-to,adj-na) (on-mim) crunching; crumpling; messy [Add to Longdo]
こね回す;捏ね回す;捏回す[こねまわす, konemawasu] (v5s,vt) to knead; to mix; to complicate; to turn into a mess [Add to Longdo]
こね返す;捏ね返す;捏返す[こねかえす, konekaesu] (v5s,vt) to knead; to mix; to complicate; to turn into a mess [Add to Longdo]
ごしゃごしゃ[goshagosha] (adj-no,adj-na,adv,adv-to,vs) jumbled; disarrayed; messy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
エラーメッセージ[えらーめっせーじ, era-messe-ji] error message [Add to Longdo]
キープアライブメッセージ[きーぷあらいぶめっせーじ, ki-puaraibumesse-ji] keep alive message [Add to Longdo]
コントロールメッセージ[こんとろーるめっせーじ, kontoro-rumesse-ji] control message [Add to Longdo]
シグナリングメッセージ[しぐなりんぐめっせーじ, shigunaringumesse-ji] signalling message [Add to Longdo]
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
セットアップメッセージ[せっとあっぷめっせーじ, settoappumesse-ji] SETUP message [Add to Longdo]
バッチ型オンライン処理プログラム[バッチけいオンラインしょりプログラム, bacchi kei onrain shori puroguramu] BMP, Batch Message Processing Program [Add to Longdo]
フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame [Add to Longdo]
ヘルプメッセージ[へるぷめっせーじ, herupumesse-ji] help message [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
測る[はかる, hakaru] messen [Add to Longdo]
測定[そくてい, sokutei] Messung [Add to Longdo]
測量[そくりょう, sokuryou] Messung, Vermessung [Add to Longdo]
[けい, kei] Messen, Plan, Summe [Add to Longdo]
計る[はかる, hakaru] messen, rechnen [Add to Longdo]
量る[はかる, hakaru] messen, wiegen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mess
   n 1: a state of confusion and disorderliness; "the house was a
      mess"; "she smoothed the mussiness of the bed" [syn:
      {mess}, {messiness}, {muss}, {mussiness}]
   2: informal terms for a difficult situation; "he got into a
     terrible fix"; "he made a muddle of his marriage" [syn:
     {fix}, {hole}, {jam}, {mess}, {muddle}, {pickle}, {kettle of
     fish}]
   3: soft semiliquid food; "a mess of porridge"
   4: a meal eaten in a mess hall by service personnel
   5: a (large) military dining room where service personnel eat or
     relax [syn: {mess}, {mess hall}]
   6: (often followed by `of') a large number or amount or extent;
     "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money";
     "he made a mint on the stock market"; "see the rest of the
     winners in our huge passel of photos"; "it must have cost
     plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of money" [syn:
     {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great deal},
     {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle}, {mint},
     {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile}, {plenty},
     {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew}, {spate},
     {stack}, {tidy sum}, {wad}]
   v 1: eat in a mess hall
   2: make a mess of or create disorder in; "He messed up his room"
     [syn: {mess}, {mess up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top